Nyt fra Kommunalbestyrelsen december 2017Helhedsplan17 for Jammerbugt Kommune er vedtaget

Efter en høringsperiode på knap to måneder er Helhedsplan17 nu vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Høringssvarene har bidraget til nye vinkler på udviklingen af Jammerbugt Kommune.

I alt har Jammerbugt Kommune modtaget 80 høringssvar på Helhedsplan17. Mange af dem har haft indsigelser til flere emner i Helhedsplan17, så antallet af indsigelser og høringssvar reelt er større. 

Nogle få emner har alligevel trukket de fleste indsigelser. Det er emner som vindmøller, udviklingen af Aabybro, nye boligområder i Saltum og Brovst samt den generelle udvikling i byerne og landdistrikterne. Alle emner, der ligger borgerne meget på sinde.

”Det er positivt, at vi har modtaget så mange høringssvar. Når borgerne engagerer sig på den måde, får vi alle de bedste rammer for at udvikle vores kommune”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

De mange synspunkter på eksempelvis byudvikling i Aabybro og Brovst giver nye vinkler til den overordnede byudvikling og de processer, Jammerbugt Kommune sætter i gang. Flere af planerne vil kommunen se en ekstra gang på, inden de vedtages. Samtidig kan alle indsigelser ikke tilgodeses.

”Vi gør alt for at planlægge byudvikling så hensigtsmæssigt som muligt. Mange indsigelser handler om, hvilken retning byerne skal udvides i, både når det kommer til højden, og mod hvilke verdenshjørner. Det tager vi med i det videre arbejde. Samtidig kommer vi ikke uden om, at efterspørgslen efter boligformer og nye erhversstrukturer ændres, og det bliver vi som kommune nødt til at tilpasse os, for at være en attraktiv bosætningskommune”, fortæller Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommune har også modtaget en del henvendelser, som ikke kan omsættes til ændringsforslag i Helhedsplan17. I stedet vil henvendelserne tages med i andre processer eller budgetlægningen.

Helhedplan17 bliver i sin endelige form offentliggjort i starten af 2018, når alle ændringsforslag er indarbejdet. De forskellige dilemmaer i de rejste spørgsmål bliver overleveret til den nye kommunalbestyrelse i 2018.

 

Fortsat Liv i by og skole

”Liv i by og skole” har siden 2014 været Jammerbugt Kommunes svar på at skabe et fortsat grundlag for at bevare skolerne i kommunens lokalsamfund. Indsatsen har været en succes, og derfor har den kommende kommunalbestyrelse netop besluttet af fortsætte indsatsen.

”Liv i by og skole" har vist sig som eksemplet på samskabelse. På at lokalsamfund i samarbejde med kommunen kan løfte opgaven med at udvikle og bevare skolerne i Jammerbugt Kommunes mange landdistrikter og dermed arbejde for øget bosætning.

Hvert lokalsamfund, bestående af skoler, en styregruppe og andre frivillige fra lokalsamfundene, har udarbejdet en udviklingsplan for deres lokalsamfund. Efter en periode på tre år, og på baggrund af interviews med de deltagende skoler og lokalsamfund, har projektet vist sig at have stor opbakning fra alle deltagende lokalsamfund. Lokalsamfundene har lagt et stort arbejde i udviklingen og gennemførelsen af målene i udviklingsplanerne, og mange nye ildsjæle er blevet engageret i arbejdet.

”Det er med glæde, at vi nu kan videreføre projektet i yderligere fire år. Vi kan allerede nu klart konkludere, at der med "Liv i by og skole" er udviklet nye metoder, som bidrager til øget lokaludvikling, og der med "Liv i by og skole" er sat en positiv dagsorden, som også med Erhvervsministeriets udnævnelse af Jammerbugt Kommune til årets landdistrikts kommune har sat Jammerbugt Kommune på Danmarks kortet”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Konkrete indsatser – og plads til forbedring
Interviewene med lokalsamfundene har vist, at lokalsamfundene er meget positive over for projektet, og at den fælles indsats har sat gang i byernes udvikling. Konkret har projektet blandt andet:

 • Mobiliseret flere og nye frivillige
 • Fået lokalsamfundene til at organisere sig og systematisere de lokale tiltag
 • Fået formuleret flere ideer

Samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund har over den treårige periode også vist, at der er områder, der kan forbedres. Områder, som der i forsættelsen af "Liv i by og skole" vil blive set på, så det kan bidrage til at skabe flere gode resultater i den kommende periode. Det er:

 • Stærkere sekretariatsbetjening og mere support fra kommunen
 • Friere anvendelse af de midler lokalsamfundene får stillet til rådighed
 • Bedre vidensdeling mellem de deltagende lokalsamfund
 • Uddannelse af frivillige

 "Liv i by og skole" omfatter lokalsamfund og skoler i Nørhalne, Biersted, Gjøl, Saltum, Tranum, Skovsgård, Trekroner, Ørebro og Klim.

 

Beskæftigelsesplan 2018 godkendt

Efter en høringsperiode er Beskæftigelsesplan 2018 for Jammerbugt Kommune godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Beskæftigelsesplan 2018 har to overordnet indsatsområder, som er videreført fra Beskæftigelsesplan 2017: 

 • Ungeindsatsen
 • Samarbejdet med virksomhederne 

Selv om de to indsatsområder er ført videre fra sidste år, så prioriteres andre målgrupper for beskæftigelsesindsatsen også. I 2018 vil der også være fokus på sygedagpengemodtagere, og de indsatser som vil hjælpe den gruppe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. 

Jammerbugt Kommune vil desuden identificere og opprioritere borgere, der er tilknyttet jobcenteret, og som er tættest på at kunne komme i job eller starte en uddannelse. Og borgere, som er allerlængst væk fra at kunne komme i job og komme i uddannelse. For disse borgere, vil kommunen se på, om de skal flyttes til varig forsørgelse; såsom førtidspension eller fleksjob. Hvis de ikke kan varetage et job eller påbegynde en uddannelse er der ingen grund til, at de fremadrettet optager jobcenterets ressourcer.

Tilgang til arbejdet med Beskæftigelsesplan 2018:

 • Fokus på at få optimeret den tidlige og forebyggende indsats
 • Italesætte / korrigere / drage læring ud af sager
 • Samarbejde med eksterne parter og med andre afdelinger i kommunen for at skabe resultater de bedste resultater

Hvad angår ministermålet ”Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes”, har Jammerbugt Kommune ikke nævnt dette i Beskæftigelsesplan for 2018. Det skyldes, at målet ikke er en direkte metode til at hjælpe borgere i job. Indsatsen mod socialt bedrageri vil imidlertid blive styrket i 2018, som det også fremgår af budget 2018. 

 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000