Nyt fra kommunalbestyrelsen august 2015

Læs her om regnskabet, almene boliger i Aabybro og Blokhus og Ungeenheden.

Regnskab 2014 er endeligt vedtaget

Kommunalbestyrelsen har i Jammerbugt Kommune godkendte årsregnskabet for 2014 endeligt på mødet i august efter at revisionen har fremsendt den sidste beretning til kommunen med kommentarer til regnskabet. Kommunalbestyrelsen roser arbejdet med regnskabet meget og processen omkring det.

Revisionens overordnede konklusion er, "at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. "

Det er ligeledes revisionens opfattelse, "at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

- Det er det bedste regnskab i Jammerbugt Kommunes historie. Samtidig kan vi være stolte over, at vi har endnu en flot og fornem revionspåtegning uden bemærkninger. Den udførte revision giver ikke anledning til forbehold og bemærkninger. Desuden har revisionen i drøftelser med kommunen givet udtryk for, at Jammerbugt Kommune er en veladministreret kommune med velfungerende arbejdsgange, udtaler en stolt og tilfreds borgmester Mogens Gade.

Dog er der nogle anbefalinger, som revisionen har givet kommunen blandt andet i forhold til It-forretningsgangene og net-banktransaktioner. Disse anbefalinger vil kommunen fremover indarbejde i de interne rutiner blandt andet i form af en ny beskrevet It-sikkerhedspolitik.

Skarp økonomistyring i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsen har på mødet i august godkendt en indstilling fra Økonomiudvalget, at der gives en række tillægsbevillinger til omplacering mellem udvalgene og at der gives tilskud til skatter, udligning og tilskud, renter på baggrund af den budgetopfølgning for 2015, som der er i gang internt i kommunen.

Budgetopfølgningen har til formål at sikre, at eventuelle mer- og/eller mindreforbrug vurderes i forhold til budgettet for 2016. Hvert udvalg er kommet med forslag til, hvordan udgifterne på de enkelte serviceområder kan håndteres i fremtiden.

Budgetopfølgningen viser overordnet følgende afvigelser i forhold til det korrigerede budget:

• Mindreindtægt på 4,3 mio. kr. vedr. skatter og tilskud
• Merforbrug på driften på 17,8 mio. kr.
• Mindreudgift til renter på 0,7 mio. kr.
• Mindreudgift på det skattefinansierede anlægsområde på 3,5 mio. kr.
• Mindreudgift til anlæg på forsyningsområdet på 4,0 mio. kr.
• Mindreudigft til afdrag på langfristet gæld på 1,8 mio. kr.
• Merindtægt til låneoptagelse på 22,1 mio. kr.
• en merindtægt på finansforskydningerne vedrørende frigivelser af deponeringer på 5,8 mio. kr.

Almene boliger i Aabybro

Kommunalbestyrelsen havde på augustmødet et punkt på dagordenen om almene boliger i Aabybro. Der er allerede opført nye boliger i centrum af Aabybro inden for de sidste par år. Samtidig er der en stigning i befolkningstallet i Aabybro og der er en stor efterspørgsel efter almene boliger. Kommunalbestyrelsen ser positivt på dette og der er stor opbakning til at gå videre med planerne om almene boliger i byen.

Derfor er der tre projekter i spil, hvor der kan ligge almene boliger i Aabybro, dog skal der naturligvis tages hensyn til plangrundlaget i områderne.

Et af områderne er ved Skovparken øst for de allerede byggemodnede parcelhusgrunde. Her er der mulighed for at opføre ca. 15 tæt/lav boliger af en større størrelse.

En andet areal er ved Emnevej/Kattedamsvej, hvor der er plads til 26 boliger opført i to etager. På nuværende tidspunkt er der en tidligere SFO-bygning og biblioteket i Aabybro er placeret på arealet.

Det sidste område er i centrum af Aabybro ved Østergade med en placering over for Passagen. Der er plads til 25 boliger i to etagers højde. Disse boliger skal ses som et alternativ til Passagen, som blev opført for to år siden, og som er yderst populære.

Det er Nørresundby Boligselskab, der kommer til at stå bag de tre projekter.

Almene boliger i Blokhus

På Springvandstorvet og ved Aalborgvej i Blokhus er der 17 almene familieboliger på vej. Det har Kommunalbestyrelsen netop godkendt. 14 boliger opføres ved Aalborgvej/Strandvejen og tre boliger opføres ved Springvandstorvet. Boligerne er i størrelsen 88 til 100 kvadratmeter. Der er allerede stor interesse for boligerne, trods det, at der ikke har været igangsat markedsføringsaktiviteter. Det er Nørresundby Boligselskab, der står bag projektet og byggefasen igangsættes i september 2015 og forventes at vare et års tid.

Beplantningsbælte i Aabybro ved nyt beboelsesområde

På kommunalbestyrelsesmødet vedtog man, at der skal etableres et beplatningsbælte som skillelinje mellem et erhvervsområde og et endnu ikke kommunalt byggemodnet parcelhusområde ved Torngårdsvej i Aabybro.

Ungeenhed i VUC bygning

I efteråret 2014 blev Ungeenheden etableret i en lejet pavillon ved VUC i Aabybro. Lejemålet af pavillonen udløber i efteråret 2015, så der er bruge for nye lokaler til medarbejderne i Ungeenheden. Derfor køber Jammerbugt Kommune nu halvdelen af VUC-bygningen og dertil følger indgangspartiet, grund og p-pladser med. Det besluttede Kommunalbestyrelsen på det seneste møde. Desuden skal der investeres i ombygning, undervisnings- og mødelokaler, kantine og cafemiljø.

Kommunen satser på, at alle unge mellem 15-29 år skal have en kompetencegivende uddannelse og det skal ske i et uddannelsesmiljø, hvor der er kontakt med andre unge, som er i gang med en ordinær uddannelse, således at de unge kan motiveres og inspireres og vejledes i forhold til uddannelse. Derfor blev Ungeenheden etableret ved VUC-bygningen i sin tid. Der er ansat ungerådgivere og UU-rådgivere i Ungeenheden og personale fra beskæftigelsesforvaltningen – ydelsesmedarbejdere, virksomhedskonsulenter og psykologer er tilknyttet enheden.

 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000