Uddelte arkitekturpriser

Jammerbugt Kommune sætter fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet med en arkitektur pris.

Præmieringen sker i forbindelse med Arkitekturens Dag den 1. oktober (næste uddeling sker i 2016).

 • 2016
  • Blokhus Bæk, 9492 Blokhus (Andre anlæg)

   "Den fine bearbejdning af bækkens forløb gennem en del af Blokhus, har løftet det lille vandløb fra, at være en grøft til i dag at bidrage til aktivitet samt et levende og kvalitetsbetonet bymiljø. Natur og kultur spiller sammen i et forbilledligt eksempel på, at vand i bymiljøet er en miljø- og trivselsmæssig ressource, hvor det i fortiden ofte blev set for et problem og rørlagt. Livet omkring Blokhus bæk er i kraft af bearbejdningen i dag en af Blokhus’ små attraktioner, der understøtter byens fritids- og ferieliv på smukkeste bæredygtig vis. Blokhus Bæk tildeles på denne baggrund Jammerbugt Kommunes præmiering 2016 i kategorien Andre anlæg."

  • Aabybro Skole, 9440 Aabybro (Nybyggeri)

   "Den nye skole i Aabybro samler et stort antal af kommunens elever og skolepersonale under de to markante tage, der favner de to skolebygninger. Skolebygningerne markerer således væsentlige lærings- og uddannelses opgaver, og udfylder herved en vigtig rolle for byen og kommunen. Udformningen af skolebygningernes ydre understreger denne rolle i et fint, levende og uformelt udtryk. Skolebygningernes enkle interiør vil med tiden forhåbentlig blive præget af liv, glæde og farver, der matcher eksteriørets udtryk. Aabybro Skole tildeles på denne baggrund Jammerbugt Kommunes præmiering 2016 i kategorien Nybyggeri."

  • Karen Mariesvej 31B, 9493 Saltum (Nybyggeri)

   "Sommerhuset på Karen Mariesvej formår på overbevisende måde, at forene hensynet til indpasning i stedets landskab og udformningen af et moderne fritidshus. Både i den overordnede udformning samt i valget af materialer og tekniske løsninger, er sommerhuset et særdeles smukt eksempel på, at hensynet til stedet og en modernistisk tilgang til arkitekturen ikke er modsætninger. Mødet mellem natur og kultur er tydelig men respektfuld, og det bidrager tilsammen til en kvalitetsbetonet og tidssvarende helhed. Karen Mariesvej 31B tildeles på denne baggrund Jammerbugt Kommunes præmiering 2016 i kategorien Nybyggeri."

  • Havbakkevej 7B, 9690 Fjerritslev (Nybyggeri)

   "Sommerhuset præmieres for sin fine indpasning i det omgivende landskab, og for evnen til at inddrage såvel havudsigt som natur og solindfald i den enkle disponering. Den flydende sammenhæng mellem uderum og opholdsrum er desuden fint bearbejdet, og understreger husets anvendelse og grundide. Proportionerne, materialeanvendelsen og farvevalget understøtter intentionen om, at underordne sig stedets kvaliteter og præmisser. Havbakkevej 7B tildeles på denne baggrund Jammerbugt Kommunes præmiering 2016 i kategorien Nybyggeri."

 • 2014
  • Bredgade 130, 9490 Pandrup (Energi- og klimarigtig byggeri)

   "Sundhedshuset i Pandrup skal udfylde en vigtig brik i Regionens og Kommunens Sundheds- og hospital-struktur. Forventningerne til husets sundhedstilbud er derfor store. Det samme er forventningerne til husets arkitektur og bæredygtighed. Bygningen udstråler på én gang et uformelt offentligt tilbud og den orden, der forventes af et sundhedshus. Indgangspartiets placering og indretning understreger oplevelsen af et moderne, offentligt sundhedstilbud. Bygningens disponering, med en central gårdhave og lysgiver, muliggør et åbent, lyst og imødekommende miljø for såvel brugerne som bygningens ansatte. I tilgift er bygningen udført så den opfylder nutidige krav til bæredygtighed, og er således sølv-certificeret efter DGNB vilkårene. Sundhedshuset i Pandrup tildeles på denne baggrund Jammerbugt Kommunes præmiering 2014 i kategorien Energi- og klimarigtig byggeri."

  • Passagen 1-60, 9440 Aabybro (Nybyggeri)

   "Passagen formår, sammen med andre nybygninger, at omslutte og afslutte et af Aabybros væsentligste byrum. Den nye boligejendom tilfører stedet en bymæssig karakter og løser samtidig et behov for nutidige bynære lejeboliger. Projektets opdelte bebyggelse medvirker til en fin tilpasning til byens struktur og skala. Placeringen af en dagligvarebutik i bebyggelsens gårdareal kan tiltrække aktivitet og understøtte det spirende urbane liv. Det er derfor også ønskeligt, at der med tiden kan føjes yderligere butikker eller funktioner til bygningens stueetage, der kan understøtte miljøet og aktivere stueetagen mod selve byen. Passagen 1-60 tildeles på denne baggrund Jammerbugt Kommunes præmiering 2014 i kategorien Nybyggeri."

  • Taarnfalkevej 5, 9492 Blokhus (Nybyggeri)

   "Sommerhuset på Taarnfalkevej er et godt og forbilledligt eksempel på en underspillet men kvalitetsbetonet fremtoning i naturen. Huset indføjer sig både farvemæssigt og kompositorisk smukt i klitlandskabet. Den underdelte bygningskrop, den grånende træbeklædning, den ubehandlede beton og det grønne tag, taler naturens sprog. Selvom huset ligger side om side med andre sommerhuse ved Blokhus, har arkitekten og bygherren formået at fastholde selve stedets karakter. Naturen er attraktionen her, og mødet mellem bygning og klitter viser en god forståelse for dette. En tilpasning af husets terrasser vil med små indgreb derfor kunne fuldende det samlede indtryk. Sommerhuset på Taarnfalkevej tildeles på denne baggrund Jammerbugt Kommunes præmiering 2014 i kategorien Nybyggeri."

  • Postbakken 4, 9492 Blokhus (Andre anlæg)

   "Haven i Hune er på alle måder skabt på trods og i kontrast til sine omgivelser. Nærheden til Vesterhavet, i et forblæst og uvenligt miljø, midt i et parcelhuskvarter hvor vedtægter, offentlig planlægning, bygningsreglement, konventioner og naboers tålmodighed alt sammen har måttet afbøjes. Vejen til lykken har været lang og trang, både for naboer, myndigheder og bygherre. Men ligesom i de rigtige eventyrer, må man gå så meget igennem, inden man når sine mål. Haven og dens bygninger er en fin, æstetisk og oplevelsesmæssig helhed, der frem for alt rummer historien om to ildsjæle og deres fælles visioner om, at skabe et lille paradis. Anne Just og Claus Bonderup har ikke blot skabt et unikt hjem og arbejdssted, men et bevis på, at der kan skabes stor skønhed og arkitektur imod alle odds, med enkle midler, men ikke uden insisterende og kunstneriske talenter. Haven i Hune tildeles på denne baggrund Jammerbugt Kommunes præmiering 2014 i kategorien Andre anlæg."

 • 2012
  • Østergade 1, 9690 Fjerritslev (restaurering)

   "Bryggergården i Fjerritslev udgør en vigtig brik i bybilledet og knytter i lighed med andre fine og bevaringsværdige bygninger fortid og nutid sammen. Bygningen repræsenterer på én gang et historisk vidnesbyrd om livet i en af byens blomstrende epoker, og den bygningskultur der knytter sig til tiden. Bryggergården er samtidig et forbilledligt eksempel på lokale ildsjæles lange og ihærdige indsats for at bevare en del af vores kulturarv, der i ubemærkethed ofte forandres til ukendelighed, eller forfalder og forsvinder fra vores byer. Restaureringen af Bryggergården viser en fin indlevelse i stedets og bygningens historie og en håndværksmæssig indsigt og kunnen, der er nødvendig for at sikre, at bygningen fortsat vil fremstå autentisk og levende. Det er betryggende, at restaureringen af bygningsdele og helheden kan sikres i takt med, at der er kræfter og ressourcer til dette."

  • Kettrupvej 121, 9480 Løkken (om- og tilbygning)

   "Ingstrup Efterskole har gennem en målrettet om- og udbygning skabt en smuk og harmonisk helhed, der på én gang rummer hensynene til nutidige behov samt stedets og de oprindelige bygningers karakter. Efterskolens nye fløj mod Kettrupvej udgør den seneste del af denne udvikling, og viser en respekt- og talentfuld indlevelse i det samlede kompleks, og det fine bygningsmæssige hierarki på stedet. Det enkle og klassiske formsprog er en naturlig og smuk proportioneret fortsættelse af hovedbygningens arkitektoniske spilleregler, udtrykt i en moderne og tidssvarende byggeteknik."

  • Slettestrandvej 162, 9690 Fjerritslev (nybyggeri)

   "Véd man ikke bedre, tror man, at det nye ”Han Herred Havbåde” har ligget på stranden ud for Slettestrand siden begyndelsen af 1900 tallet. Naboskabet til redningsstationen og bygningernes placering og udtryk er med vilje skabt til denne særlige anvendelse og kontekst. Ved et nærmere eftersyn og et besøg indenfor, afslører bygningerne dog deres sande historie. Bygningerne er ramme om formidling og bevarelse af Havbådene - deres historie og betydning for livet ved vestkysten, og repræsenterer herved, på deres egen smukke og underfundige måde, en usentimental parafrase over en svunden tid og et billede på det liv, der har udspillet sig her. Trods bygningernes nye oprindelse, rummer de både i udtryk og konstruktions- og materialevalg historien om tilknytningen til stedet. Limstenene, der er benyttet i bagvægge, er eksempelvis oprindelig udvundet af klinterne og har været byggemateriale i huse på egnen, inden de er blevet indsamlet og indarbejdet i de nye bygninger."

 • 2010
  • Kryle Klit, 9492 Blokhus (nybyggeri)

   "På Krylevej udenfor Blokhus, midt i det kuperede landskab af indlandsklitter, ligger dette tydeligt velovervejede og smukt indpassede sommerhus, der til trods for sin betydelige størrelse, formår at underordne sig stedets spilleregler. De tre parallelle længer og den gode indarbejdelse af en kælder i terrænet, nedtoner bygningens dominans i omgivelserne. På samme måde er materialevalget medvirkende til, at huset underordner sig naturen og dens farver, og vel at mærke i en meget kvalitetsbetonet og fint detaljeret udførelse. Sommerhuset i Kryle Klit tildeles derfor Jammerbugt Kommunes præmiering 2010 i kategorien Nybyggeri. Tilskyndelse: Bedømmelsesudvalget anerkender de store anstrengelser der er udvist for at indpasse huset på det givne sted. Behandlingen af husets udenoms-arealer rejser imidlertid en vigtig og aktuel diskussion om hvordan sommerhusområdernes natur-karakter bedst bevares. Anlæggelse af planerede arealer, brugen af udvendig belysning, valg af belægninger på indkørselsarealer og opførelse af fritstående stenvægge adskilt fra huset, hører i bedømmelsesudvalgets øjne ikke hjemme i den natur, der jo er selve sommerhusområdets forudsætning, attraktion og kvalitet. Den stigende benyttelse af denne type ”livsstils-elementer” fra parcelhuskvartererne i sommerhusområderne, medvirker på uheldig vis til at udviske den helt grundlæggende forskel mellem forstad og natur. Derfor tilskyndes der til, at valg af løsninger i udenoms arealerne genovervejes, så de underordner sig naturen. Helst ligeså talentfuldt som bygningen gør det."

  • Tinghøjgade 11, 9493 Saltum (andre anlæg)

   "I Saltum har SPAR supermarkedet gennemgået en større udvidelse. I denne forbindelse er der bl.a. tilføjet nye lager- og butikslokaler. Ligeledes er der etableret et nyt torveareal og nye parkeringspladser. På trods den areal- og bygningsmæssigt omfattende udvidelse, er projektet udført skalamæssigt vel afbalanceret, og i et enkelt træ-beklædt bygningsudtryk, der på en gang tilfører Saltums bymiljø et kærkomment nyt byrum og en stor men godt indarbejdet nybygning. De nye tilbygninger er opdelt i tre parallelle høje forskudte længer, men i to etagers proportionering, og formår herved bl.a. at nedtone det store volumen de rummer. Tilbygningernes placering muliggør også naturligt at adskille parkeringsarealet fra det nye lille torv der dannes. Tinghøjgade 11 i Saltum tildeles derfor Jammerbugt Kommunes præmiering 2010 i kategorien Andre anlæg. Tilskyndelse: Det er imidlertid bedømmelsesudvalgets opfattelse, at projektets kvalitet kan højnes væsentligt gennem en begrænset og mere kritisk skiltning, ligesom det valgte by inventar, flagstænger og synlige udvendige tekniske installationer sagtens kan reduceres eller indarbejdes på en smukkere måde. Herved kan projektet udvikles fra et traditionelt for-areal til et supermarked til en status som Saltums nye centrale torv. Bedømmelsesudvalget ser derfor også denne præmiering som en venlig tilskyndelse til en generel æstetisk færdiggørelse af projektet."

 • 2009
  • Grønnestrandsvej 42, 9690 Fjerritslev (nybyggeri)

   ”Projektet udgøres af to sortmalede fritliggende kvadratiske træbygninger med pyramidetage, samt et lille anneks. Bygningerne er diskret placeret i kanten med udsigt over det smukke hede- og klitlandskab. Grunden er fastholdt som naturgrund, og opholdsarealerne er præcist defineret i form af hævede terrasser. Et fint og æstetisk godt tilpasset projekt, der kan tjene som forbillede.”

  • Koldmosevej 48, 9460 Brovst (renovering)

   ”Ejendommen på Koldmosevej 48 repræsenterer enkle og kendte bygnings karaktertræk fra egnen. Bygningerne er pænt istandsat, og udgør en forbilledlig helhed sammen med husmandsstedet.”

  • Langholmvej 2, 9460 Brovst (nybyggeri)

   ”Et nyt, smukt proportioneret og godt udført stuehus til en kvægejendom i det flade landskab, der tilsammen kan lede tankerne hen på Holland. Husets ejere og beboere er hollandske tilflyttere, der bl.a. har medbragt en del af deres fine arkitekturtradition, og omsat den talentfuldt i en ny bolig for familien i de nordjyske omgivelser. Huset rummer på én gang et klassisk og moderne udtryk, og det vidner på en positiv måde om nogle af tidens store forandringer i dansk landbrug.”

I den tidligere Pandrup Kommune har man tidligere uddelt en tilsvarende pris – Pandrup kommunes forskønnelsespris.

2004:

 

Ingen præmiering

2003:

 

Jan Brusgaard - Hædrende omtale
Christian Abildgård og René Sørensen - Hædrende omtale
Forenings- og Kulturhuset "Lunden" – Vester Hjermitslev

2002   Ingstrup Mejeri
2001:   "Hawet" – Blokhus
Klitten 5 – Hædrende omtale
2000:   Egnssamlingen – Saltum
JIF's klubhus - Pandrup
1999   Ingen præmiering
1998:   M-Tec A/S – Vesterhavsvej – Hune
1997:   Butik Blokhus – Blokhus
1996:   Butik Honoré – Bredgade – Pandrup

 

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Plan
Pernille Maria Voss
Tlf. direkte: 72 57 77 85
pmv@jammerbugt.dk