Fortsat Liv i By og Skole i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommunes succesfulde tiltag Liv i By og Skole fortsætter. Det har Kommunalbestyrelsen netop vedtaget. Rammen er fortsat, at lokalsamfundene og skolen forpligter sig til at arbejde for øget bosætning, mens kommunalbestyrelsen som udgangspunkt ikke lukker skoler.

Det har vist sig at være et frugtbart samarbejde inddrage borgerne og skolerne i udviklingen af lokalsamfundene. Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget at fortsætte samarbejdet. Et samarbejde der forpligter.

 

”Som udgangspunkt betyder aftalen, at vi ikke lukker skoler i lokalsamfundene de næste fire år. Målet er, at skolerne i gennemsnit har et elevtal på minimum 70 elever. Med det antal er det forsvarligt at beholde skolerne ud fra faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske hensyn”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.  

 

Hvert lokalsamfund er en gruppe nedsat til at koordinere samarbejdet lokalt og i forhold til kommunen. Til Liv i By og skole er også knyttet en styregruppe bestående af borgmester, næstformand for Økonomiudvalget, formand og næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne- og Familieudvalget, kommunaldirektør, Direktør for Vækst Jammerbugt, Direktør for Børne- og Familieudvalget, Planchef, Afdelingsleder for Kultur og Fritid og Chef for Vækst Jammerbugt.

 

Samarbejdet mellem lokale og kommunen
Meget af udviklingsarbejdet foregår lokalt i de grupper, byerne har nedsat. Men i løbet af året vil de lokale gruppe mødes både individuelt med styregruppen og i plenummøder med samtlige lokalsamfund, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer og ideer. En model, der har vist sig at fungere, men derfor er der også plads til forbedringer.

 

”Vi har faste møder med de lokale ildsjæle, det giver os løbende indblik i, hvilke tiltag og behov, der opstår. Erfaringer fra hidtil har imidlertid også vist, at vi fra kommunen skal arbejde på at styrke kommunikationen til lokalgrupperne og støtte op om de lokale tiltag eksempelvis ved mere sparring med de frivillige”, forklarer Mogens Christen Gade.

 

Et vigtigt indsatsområde bliver, at lokalsamfundene får etableret en lokal paraplyorganisation for at skabe en mere helhedsorienteret udvikling i det enkelte lokalområde. Samtidig skal paraplyorganiseringen understøtte muligheden for ”en indgang” til lokalsamfundet. Målet er at adgangen til informationer, samarbejder mv. koordineres, udvikles og forenkles.

 

I 2018 er der afsat 50.000 kr. til hver af de deltagende lokalsamfund.