Budgetaftale 2018 for Jammerbugt Kommune – alle kommunalbestyrelsesmedlemmer står bag budgettet

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 8. september 2017 indgået en fælles samlet aftale om budgettet for 2018.

Bag budgetaftalen står således samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt Alternativet.

Hermed fortsættes traditionen for brede budgetforlig, som har kendetegnet budgetsamarbejdet i stort set alle årene. Det er et udtryk for en bred vilje til at samarbejde og stå sammen om den store fælles opgave med at sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om kommunens økonomiske udvikling.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab – dog således at et flertal på 20 medlemmer har mulighed for at gennemføre og udmønte budgettet.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2018 har været forholdsvis positivt som følge af en gunstig økonomisk udvikling og økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2018. Der er gang i en positiv udvikling i Jammerbugt Kommune, hvilket kommer til udtryk i en meget lav ledighed, en høj erhvervsfrekvens, vækst i antal arbejdspladser, vækst i turisterhvervet og flere overnatninger samt en positiv udvikling i fødselstallet og det samlede befolkningstal.

Den kommunale økonomi er efter flere års tilpasninger og optimering blevet konsolideret, hvilket bl.a. giver en positiv udvikling i form af en stigning i likviditeten. Ligeledes har de seneste års gunstige regnskabsresultater muliggjort etablering af budgetreserver, som indgår i budgetlægningen for 2018. Det er forventningen, at der også for 2017 og de kommende år vil være muligt at overføre budgetreserver, således at målsætningen om at se den kommunale økonomi over en længerevarende periode realiseres.

Processen med udarbejdelse af budgettet for 2018 og overslagsår er forløbet godt, herunder har MED-udvalgene været involveret i arbejdet med omstillingsforslagene. Blandt en række omstillingsforslag har Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene besluttet at udsende en række af forslagene i en ekstern høring, som sluttede forud for kommunalbestyrelsens budgetseminar. Der har været politisk enighed om at sende det forholdsvise begrænsede antal omstillingsforslag i høring, og tilsvarende har der også været bred tilslutning til indarbejdelse af omstillingsforslag for 10,5 mio. kr. i oplægget til budget 2018.

Budgettet sikrer, at der er afsat tilstrækkelige midler til dækning af demografisk betingede merudgifter som følge af et stigende børnetal på dagtilbudsområdet. Der er ligeledes afsat yderligere budget til øgede udgifter på ældreområdet, dels som følge af den demografiske udvikling, men også særligt i forhold til stigningen i kompleksiteten i sundhedsopgaverne, som kræver yderligere kompetencer hos sundheds- og plejepersonalet. Som en del af budgetaftale 2017 blev der tilført 4 mio. kr. til plejecenterområdet. I Budget 2018 stiger budgettilførslen til 7 mio. kr. Derudover er der tilført 3 mio. kr. fra værdighedspuljen. Budgettet anvendes til opnormering af plejepersonalet på plejecentrene i Jammerbugt Kommune.

Driftsbudgettet er generelt udtryk for at de basale velfærdsområder er højt prioriteret.

For de kommende år skal der sættes fokus på at sikre et tilstrækkeligt råderum til finansiering af anlæg, idet det er målsætningen, at en større andel af anlægsbudgetterne fremover finansieres via tilstrækkelig driftsoverskud frem for øget gældsætning. Dette betyder, at der er behov for fortsat at optimere driften, og samtidig er der positive forventninger til en reel udligningsreform, der kan styrke og sikre et langsigtet indtægtsgrundlag.

Der er politisk stor tilfredshed med, at det er lykkedes at optimere driften og arbejde for gunstige regnskabsresultater. Der er imidlertid behov for at få lavet et serviceeftersyn på styringsprincipper for overførselsadgang samt de generelle økonomistyringsprincipper. Intentionen er, at styringsprincipperne tilpasses med henblik på sikring af en effektiv økonomistyring og en styrkelse af det flerårige økonomistyringsperspektiv i budgetopfølgningerne. Det er afgørende, at der fortsat sikres en økonomisk decentralisering med lokal frihed til at prioritere inden for rammerne. Direktionen skal snarest fremlægge forslag til skitse for revision af styringsprincipperne.

Endvidere er der enighed om, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 og overførselssagen foretages en vurdering af, hvorvidt der på enkelte områder er grundlag for at ”nulstille” overført gæld, såfremt det vurderes, at det er urealistisk at balancere økonomien på området.

Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til driftsbudgettet
I forlængelse af de allerede gennemførte tiltag for at styrke 0-6 års området, herunder sikring af lokale pasningstilbud, sættes der yderligere initiativer i gang. Der etableres i 2018 vuggestuepladser i Pandrup og Skovsgaard. Der undersøges på mulighederne for at etablere vuggestue i Biersted. Undersøgelsen skal vurdere på både prognoser, bygningsmæssige muligheder, pædagogiskfaglige overvejelser, borgernes/forældrenes opbakning og andre relevante forhold.

Det er en forudsætning for Kommunalbestyrelsen, at der med de tildelte ressourcer til SFO'erne kan fastholdes såvel åbningstider i SFO'erne som lukketider.

Det er aftalt, at der tages yderligere initiativer på uddannelsesområdet for at sikre at flest mulige unge får en ungdomsuddannelse, herunder yderligere fokus på erhvervsuddannelser. Området styrkes bl.a. ved udpegning af en uddannelseskoordinator som skal varetage koordineringen internt i kommunen på såvel folkeskoleområdet som beskæftigelsesområdet inkl. UU samt det eksterne samspil med uddannelsesinstitutioner m.v.

De foreslåede besparelser på Folkeoplysningsudvalgets budget er tilbageført, og det forventes, at Folkeoplysningsudvalget herved skaber rum til at give midler til ekstra ansøgte aktiviteter, idet udvalget i de senere år ikke har udnyttet hele rammen bl.a. som følge af tilbageførte midler.

I forbindelse med udmøntningen af Sundhedsaftalerne mellem Regionen og kommunerne flyttes en række opgaver fra Regionen til kommunerne. Derfor skal der ske en styrkelse af Det Nære Sundhedsvæsen i Jammerbugt kommune. I Det Nære Sundhedsvæsen er der behov for en øget rehabiliteringsindsats dels som følge af stigningen i ambulante behandlinger og reduktionen i sengepladser på sygehusene. Rehabiliteringsindsatsen skal ligeledes sikre, at borgerne hurtigst muligt bliver selvhjulpne. Der afsættes en central pulje under Økonomiudvalget på 3 mio. kr. til senere udmøntning i Social- og Sundhedsudvalget med det formål at styrke rehabiliteringsindsatsen. Der følges op med en evaluering af indsatsen ved udgangen af 2018.

Kommunalbestyrelsen ønsker en analyse af fordele og ulemper ved i højere grad end i dag at tilstræbe at tilbyde fuldtidsstillinger på de serviceområder, hvor der i dag ofte anvendes deltidsstillinger. Der kan herved også tilstræbes et øget samspil mellem de kommunale institutioner, fx mellem børnehaver, SFO og skoler samt hjemmeplejen.

For at imødekomme den positive aktivitet i byggeriet og dermed efterspørgsel på byggetilladelser og tidssvarende lokalplaner tilføres der yderligere ressourcer, således at området styrkes med en ekstra medarbejder til lokalplanarbejdet, ud over den indsats og omprioritering, der i forvejen er iværksat, for at fremme en hurtigere og mere smidig behandling af byggeansøgninger. Det er en forudsætning for ressourcetilførslen, at den også udmønter sig i en synligt hurtigere behandling af byggetilladelserfor til gavn for borgere og virksomheder.

Den eksisterende eventpulje under Økonomiudvalget på 200.000 kr. årligt disponeres for de kommende 3 år, således at Blokhusområdet bevilges 100.000 kr. i en fast 3-årig bevilling og tilsvarende 100.000 kr. til Slettestrandområdet. Herudover øges puljen med 100.000 kr. årligt til konkrete ansøgninger. Puljen til Musik på Torvet, Blokhus øges med 100.000 kr. årligt til 250.000 kr., idet arrangementerne generelt markedsfører hele kommunen som turistdestination. Herudover tilføres den eksisterende centerbypulje 100.000 kr. til ekstraordinære arrangementer i de 4 hovedbyer med 25.000 kr. til hver hovedby.

Der er afsat midler til investering og opgradering af materiel og udstyr til Ejendomscentret vedrø- rende rengøring og serviceopgaver. Midlerne frigives i forbindelse med at Økonomiudvalget forelægges en status og handleplan for Ejendomscentrets fremtidige organisering og arbejdstilrettelæggelse, hvor det er afgørende, at der på brugerniveau opleves en bedre og forventningsafstemt opgaveløsning.

Handicaprådets ansøgning om yderligere midler til rådets aktiviteter er blevet hørt, og der tilføres et ekstra beløb hertil.

I forbindelse med økonomiaftalens forudsætninger om Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er der indarbejdet forventninger til i alt 4 mio. kr. i effektiviseringsgevinst i 2018, og det forudsættes at det samlede beløb udmøntes politisk og fuldt ud via konkrete initiativer.

Der følges op på signaler fra budgetaftale 2017 vedr. serviceeftersyn på strukturen i MED-systemet, herunder en optimering og tilpasning for at sikre at MED-systemet er effektivt og fleksibelt. Oplæg skal forelægges senest medio 2018.

I budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at etablere en fastholdelsesindsats i den kommunale organisation med det formål at styrke nærværet, forebygge og reducere sygefraværet. Fastholdelsesindsatsen har været en succes, og sygefraværet i Jammerbugt Kommune er blevet væsentligt reduceret i løbet af 2017. Derfor intensiveres fastholdelsesindsatsen i 2018 via yderligere fastholdelsesindsats og tilbud til de ansatte, hvorved udgifterne til sygefravær reduceres med 500.000 kr.

Turismeinformationen i henholdsvis Brovst og Fjerritslev flyttes til bibliotekerne i de to byer, da det vil medføre et bedre servicetilbud over for de besøgende i og med det giver mulighed for længere åbningstid samt helårlig turismeservicering.

Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet
Der er for 2018 afsat et samlet anlægsbudget på 63,7 mio. kr. Nedenfor er en række af projekterne kommenteret, ligesom der på enkelte områder er signaler for de kommende års prioriteringer.

På dagtilbudsområdet er der afsat 4 mio. kr. i 2018 til renovering og tilbygning m.v., idet der i forhold til tidligere anlægsoplæg er afsat yderligere 1 mio. kr. til anlæg på 0-6 årsområdet, idet mulighederne for at etablere vuggestuetilbud i Skovsgaard skal prioriteres.

Kommunalbestyrelsen har afsat en ramme på op til 10 mio. kr. til en renovering af Saltum Skole. Der er allerede frigivet 0,5 mio. kr. i 2017 til rådgiverydelser.

Der er i 2018 og efterfølgende år afsat midler til renovering og/eller nybygning af Skolecenter Jetsmark. En analyse vil senere vise muligheder og økonomi herfor.

Med budgetforliget er der prioriteret en renovering af E-huset i Fjerritslev med henblik på, at Familiecenteret efterfølgende kan anvende lokalerne. Familiecenteret vil derved få nogle lokaler, som i højere grad matcher borgernes behov og giver bedre vilkår for samtaler, møder, terapi mv., ligesom flere aktiviteter vil kunne rummes i lokalerne.

Som følge af stort fokus på attraktive rammer for forenings- og idrætslivet i Jammerbugt kommune er der afsat en pulje til renovering og forbedring af haller, herunder Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev. Desuden er der afsat et beløb til Brovst Speedwaycenter og lysanlæg på Jetsmark Stadion. Jammerbugt Kommune understøtter således breddeidrætten, fritidslivet såvel som eliteidrætten.

Der er enighed om, at der for de kommende år skal sættes fokus på prioriteringen af de store anlægsinvesteringer på skoleområdet og fritids- og halområdet, herunder f.eks. Aabybro Idrætsanlæg og Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev.

Det er aftalt, at der hjemsøges VE midler til kommunale anlægsprojekter. Heraf forventes 1 mio. kr. tilbageført til Kultur-, Fritids - og Landdistriktsudvalget i 2018 og eventuelt yderligere midler til Teknik- og Miljøudvalget. Midlerne udmøntes i de respektive udvalg. Desuden søges øvrige VE tilsagnsmidler hjem på kommunale anlægsprojekter. Udmøntning heraf som Grøn ordning aftales senere under forudsætning af realisering og nettilslutning af eventuelle projekter.

Der er igen afsat en pulje til mobiltelefoni og bredbånd, således at kommunen medvirker til at sætte mest mulig turbo på arbejdet med at forbedre mobildækningen og fremme udbredelsen af bredbånd.

Anlægsbudget til bygningsvedligeholdelse og brandsikring er øget med henblik på at styrke vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme samt brandsikring af de kommunale skoler, så de kan anvendes til overnatning i forbindelse med f.eks. skoleaktiviteter samt i forbindelse med større stævner som f.eks. Nr. Halne Cup.

Den tidligere besluttede plan for infrastruktur og byudvikling i Aabybro skal fremskyndes mest muligt, således at der skabes grundlag for de nødvendige infrastrukturbeslutninger, som skal styrke trafiksikkerheden, herunder sikre skoleveje og bedre sikring af bløde trafikanter. Investeringer som skal understøtte en fortsat positiv udvikling i Aabybro, så byen fremstår som en familievenlig og attraktiv by.

Der er afsat en pulje til skovrejsning til medfinansiering af projekter i samarbejde med vandværker og andre parter. Skovrejsning der dels fremmer beskyttelsen af grundvandsressourcer, dels skaber bynære rekreative områder til gavn for borgerne.

I lighed med budget til implementering af Masterplan Fjerritslev er der også afsat midler til implementering af Masterplan Brovst, således at der er en kommunal medfinansiering til at søge ekstern finansiering som f.eks. byfornyelsesmidler.

Der er afsat en pulje til fortsat udstykning og byggemodning af grunde i Jammerbugt kommune, da der er en betydelig efterspørgsel på disse. Eksempelvis etableres der byggegrunde i Pandrup, Fjerritslev og Aabybro. Herudover er der planer for etablering af nye byggegrunde i Biersted og Saltum. I øvrigt etableres der byggegrunde, såfremt der kan dokumenteres efterspørgsel efter byggegrunde i konkrete områder. I øvrige byer og landsbyer synliggøres og markedsføres mulighederne for enkelt-byggegrunde som "huludfyldning" i landsbyerne styrkes, da planloven giver mulighed for dette, og det kan være med til at styrke bosætningen i de mindre lokalsamfund.

Hovedtallene for Budget 2018

  • Statsgaranterede skatteindtægter og udligning. Indtægter på i alt 2.415,3 mio. kr.
  • Indkomstskatten er uændret 25,7 % og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 o/oo
  • Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent
  • Nettodriftsudgifter på 2.339,8 mio. kr.
  • Overskud på skattefinansieret drift på 67,3 mio. kr.
  • Skattefinansieret anlægsbudget 63,7 mio. kr.
  • Nettolånoptagelse på -13,9 mio. kr. (dvs. nettoafdrag)
  • Der er budgetteret med en kasseforbrug på 14,5mio. kr.