Løkken, Idasvej 8 - nedrivning, om- og tilbygning - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 4Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret d. 21. november 2019. Klagefristen er 4 uger.