Høring forud for nedlæggelse del af privat fællesvej ved Skovlundvej, Aabybro

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt kommune har modtaget ansøgning om at kommunen nedlægger vejen beliggende på matr.nr. 1 bs, Vildmosen, Åby. Den strækning, der ønskes nedlagt er den del af den private fællesvej, Perleraden, der ligger på ansøgers ejendom, Skovlundvej 30. Forud for kommunens afgørelse skal kommunen høre de implicerede parter og offentliggøre den påtænkte beslutning om at nedlægge vejen.

Perleraden følger dels vandløbet "Hellediegrøften" og dels "Sydvestre Ringkanal". Midt på strækningen gennemskæres vejen af det offentlige vandløb, "Sydvestre Ringkanal", hvor der er er vejadgang via en bro.

Vandløbsmyndigheden skønnede senest i 2009, at broen ikke er forsvarlig at passere, idet broen er i en meget ringe stand og fremstår stærkt nedbrudt med store revner og frostsprængninger i selve brodækket, endvidere ses betydelige sætninger ved det vestlige landfæste.

Det bedømtes dengang, at der på baggrund af broens aktuelle tilstand, var overhængende risiko for sammenstyrtning, specielt ved passage af køretøjer af enhver art. Herefter lod vandløbsmyndigheden broen afspærre med hjemmel i vandløbslovgivningen efter udførlig orientering af de tilstødende lodsejere og med dem som de antog var vejberettigede.

I henhold til privatvejslovens bestemmelser om nedlæggelse af veje, skal en vej helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

I forbindelse med afgørelsen om nedlæggelse af en privat fællesvej, ophører servitutstiftede eller hævdvundne vejrettigheder.

Forvaltningen skønner ud fra flere besigtigelser samt de foreliggende oplysninger, at vejen ikke tjener som eneste adgangsvej til nogen ejendomme. Det skønnes ligeledes, at vejen ikke tjener som driftsvej til landbrugsformål.

Teknik og forsyning agter at træffe beslutning om, at den private fællesvej nedlægges på følgende betingelser:

• At vejstrækningen vist på kortbilaget med rødt nedlægges som privat fællesvej.
• At vejudlægget berigtiges (slettes) i Matrikelregistret,
• At udgifter til matrikulær berigtigelse pålægges lodsejerne af den jord, hvorpå vejen ligger.
• At beliggenhed af forsyningsledninger tinglyses, samt at det sikres, at ledningsejerne har den fornødne adgang til at tilse og udbedre skader på deres ledninger.
• At landinspektør skal være rekvireret til at udføre de matrikulære arbejder inden 1 mdr. fra modtagelsen af tilladelsen.

Partshøring forud for afgørelse
Kommunen skal med baggrund i privatvejslovens bestemmelser give en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag før der træffes en endelig afgørelse. Såfremt du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag skal disse fremsendes til Jammerbugt kommune inden den 24. august 2015.

Efter fristens udløb agter kommunen at træffe endelig afgørelse i sagen. I forbindelse med at kommunen træffer den endelige afgørelse medsender vi klagevejledning i henhold til privatvejsloven.

 Toftegaardsvej