Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug

Hvis du skal etablere, udvide eller ændre dit husdyrbrug, kræver det kontakt til kommunen inden påbegyndelse. Vi anbefaler, at du kontakter en af landbrugsorganisationernes miljøkonsulenter.

I 2017 trådte nogle nye regler i kraft i forhold til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug.

En betydelig ændring er, at produktionens omfang skal opgøres efter Stipladsmodellen. Den indebærer, at der ses på m2 produktionsareal i stedet for antal dyr, hvilket giver bedre fleksibilitet af driften. Emissionerne bliver beregnet pr. m2 for de enkelte stald- og dyretyper, samt miljøteknologier.

 Produktionsareal:  Arealet i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. 
 Husdyrbrug:  Hold af dyr, hvor produktionsarealet overstiger 100m2

 

Alle ansøgninger ift. husdyrbrug foregår via husdyrgodkendelse.dk

Det er enten størrelsen af din produktion eller den samlede ammoniak-emission, der afgør, hvilke regler der gælder for dig.

Godkendelserne gives efter Husdyrbrugloven, og de underliggende regler er fastlagt i husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Du kan altid finde den opdaterede lovgivning på retsinformation.dk.

Alle kommunens afgørelser efter husdyrbrugloven offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA).

Etablering eller ændring af husdyrbrug

Tilladelse eller godkendelse

Husdyrbrug med et produktionsareal på mere end 100m2 skal ansøge ved kommunen i forbindelser med etablering eller ændringer. Størrelsen af din produktion vil afgøre, om du skal have en godkendelse (§16a) eller en tilladelse (§16b).

Store husdyrbrug (§16a)

Defineret som produktioner med en ammoniakemission på mere end 3500kg NH3-N pr. år eller:

 1. flere end 750 stipladser til søer
 2. flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30kg)
 3. flere end 40.000 stipladser til fjerkræ (høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning).

Ændringer, som kan medføre en øget forurening, kræver en ny godkendelse på lige fod med etablering.

 

Mindre husdyrbrug (§16b)

Gælder for husdyrbrug (over 100m2 produktionsareal), som er mindre end de ovenstående grænser for §16a. Både etablering og ændringer, der medfører øget forurening, kræver en tilladelse fra kommunen.

Hvis du udvider et mindre husdyrbrug, så det overskrider størrelses- eller emissionsgrænserne, skal du have en §16a-godkendelse

Undtagelser fra krav om tilladelse/godkendelse

Som udgangspunkt er alt dyrehold er omfattet af størrelsesgrænsen for §16b (100m2) uanset antallet af dyr. Nogle produktionstyper har dog højere størrelsesgrænser:

 1. 175m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet på husdyrbruget alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får.
 2. 200m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste.
 3. 300m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).

Det er desuden tilladt at etablere ikke fast placerede anlæg, hvis deres samlede areal ikke overstiger 100m2.

Græsningsdyrehold, hvor dyrene går ude hele året uden husdyranlæg, kan ændres uden tilladelse eller godkendelse.

Erhvervsmæssige dyrehold uden krav om tilladelse/godkendelse

Erhvervsmæssigt dyrehold er defineret ud fra et antal dyr uanset størrelsen af produktionsarealet. Et dyrehold anses som erhvervsmæssigt, hvis det overskrider følgende grænser, uanset om der drives egentligt erhverv:

 • 30 høns
 • 4 hunde med hvalpe
 • 2 køer med kalve eller 4 andre stk. kvæg
 • 4 heste med føl
 • 2 søer med smågrise
 • 15 producerede slagtesvin
 • 10 får med lam eller 10 geder med kid

Det vil sige, at hvis dit dyrehold overstiger en af ovenstående punkter, skal du indsende en anmeldelse om det til kommunen, selvom produktionsarealet er under grænserne for tilladelse eller godkendelse efter §§16a og 16b. Skemaet findes her.

Anmeldeordninger

Visse projekter og aktiviteter er undtaget fra krav om tilladelse eller godkendelse. De skal dog stadig anmeldes til kommunen, som herefter vil tage stilling til, hvorvidt projektet kan udføres med det samme. Du kan finde flere oplysninger om anmeldeordninger her.

Sagsbehandlingstid

I husdyrbrugloven er der blevet indført krav om maksimal sagsbehandlingstid for godkendelser og tilladelser efter §§16a stk. 4 (udvidelser/ændringer) og 16b (mindre husdyrbrug). Sagerne skal afgøres hurtigst muligt og senest 90 dage fra den dag, hvor kommunen har modtaget tilstrækkelige oplysninger om det ansøgtes virkning på miljøet. Sager vedrørende etablering af store husdyrbrug (§16a stk. 1-2) skal afgøres inden for rimelig tid.

Tidsforløbet i sagen vil afhænge af ansøgningstypen, hvor de store husdyrbrug (§16a) har en længere høringsperiode.

 • §16a: Når kommunen har modtaget en ansøgning, laves en forudgående orientering af offentligheden med en frist på 2 uger til at komme med kommentarer. Herefter udarbejdes et udkast til afgørelsen, der sendes til alle de høringsberettigede, som vil have 30 dage til at komme med kommentarer.
 • §16b: Der gives en skriftlig orientering til naboer 2 uger inden afgørelsen træffes. Hvis det vurderes, at projektet er af underordnet betydning for naboerne, kan denne høringsperiode dog frafaldes.

Når høringsperioden er slut, arbejder kommunen videre med de indkomne bemærkninger, og træffer afgørelse i sagen. Det vil herefter være muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageperioden er på 4 uger.

For anmeldeordningerne hedder tidsfristen for afgørelse 2 måneder (fra tidspunktet, hvor kommunen har modtaget tilstrækkelige informationer). Denne afgørelse vil bestå i, om det kan udføres med det samme, eller om det kræver tilladelse eller godkendelse efter §§16a eller 16b.

Bemærk, at kommunen opkræver brugerbetaling som bidrag til dækning af omkostninger i forbindelse med udfærdigelse af miljøgodkendelser.

Brugerbetalingen er fastsat til 80 % af det opgjorte timeforbrug på sagen. Når sagsbehandlingstiden er afsluttet, vil kommunen opkræve brugerbetaling. Taksterne kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Plan og miljø - landbrug
landbrug@jammerbugt.dk