Anmeldeordninger

Visse ændringer på landbrug er undtaget fra krav om tilladelse eller godkendelse. Selv om der ikke skal laves en fornyet tilladelse/godkendelse, skal kommunen informeres og give grønt lys til projektet.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder en række anmeldeordninger (§§10-19), dvs. projekter, som ikke kræver en fornyet godkendelse. De skal dog stadig anmeldes til kommunen, som skal give en tilbagemelding på, om projektet må igangsættes med det samme. Ligesom ansøgning om godkendelse eller tilladelse, foregår anmeldelse gennem husdyrgodkendelse.dk. Se mere om sagsbehandlingstider under fanen Husdyrbrug.

Nedenfor ses de projekter, som er omfattet af anmeldelsespligt. Hver type af projekt vil være omfattet af nogle vilkår. For den gældende bekendtgørelse og vilkår, kan du søge efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på retsinformation.dk.

Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. (§10)

Driftsbygninger i form af halmlader, maskinhaller, malkerum m.v., kornlagre, lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent på mindst 70, lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent under 70 i form af lukkede tanke eller beholdere til opbevaring af flydende råvarer samt staldafsnit, hvor malkekøer kun opholder sig i begrænsede perioder i forbindelse med malkning, og som ikke indrettes eller drives som en del af husdyrbrugets produktionsareal.

Ensilageopbevaringsanlæg m.v. (§11)

Ensilageopbevaringsanlæg, herunder ensilagepladser eller køre- eller plansiloer, samt lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent på under 70, der ikke etableres i form af lukkede tanke eller beholdere til opbevaring af flydende råvarer.

Gødningsopbevaringsanlæg (§12)

Opbevaringsanlæg til husdyrgødning eller til restvand eller ensilagesaft.

Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning (§13)

Etablering af produktionsareal på husdyrbrug til vinteropstaldning af dyrehold til afgræsning af fredede områder, §3-natur, Natura2000-områder, eller permanente græsarealer i direkte tilknytning hertil.

Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter (§14)

Opstaldning af andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget inden indgivelse af anmeldelsen.

Særligt for husdyrbrug, som ikke er godkendt/tilladt efter de nye regler, §§16a og 16b (§15)

Det er tilladt at skifte mellem dyretyper, men der følger nogle vilkår afhængig af, hvad der skiftes fra og til. Ofte kræver et skift, at der reduceres i antal dyreenheder i hvert staldafsnit, så kig i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §15 inden du foretager ændringer.

For husdyrbrug med miljøgodkendelse; §33 i lov om miljøbeskyttelse, §§10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller §§16a og 16b i husdyrbrugloven (§16)

Skift af miljøteknologi i eksisterende staldafsnit og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde.

For husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter §§10-12 i lov om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug eller efter §§16a eller 16b i husdyrbrugloven (§17)

Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker i eksisterende stalde.

For husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter §§10-12 i lov om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug (§18)

Tilpasning (udvidelse) af mælkeydelsen pr. malkeko ift. Et godkendt eller tilladt maksimum.

For husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt efter §§16a eller 16b i husdyrbrugloven (§19)

Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi. Nogle ændringer kræver tilladelse, så rådfør dig med bekendtgørelsen inden.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Plan og miljø - landbrug
landbrug@jammerbugt.dk