Information vedrørende skolekørsel

Kommunen er kun forpligtiget til at sørge for befordring indenfor kommunegrænsen. 

 • Kommunen sørger ikke for befordring til/fra SFO/fritidstilbud
 • Kommunen sørger ikke for befordring til/fra tandlæge, læge, frivillig musikundervisning og konfirmationsundervisning.
 • Skolevejen er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel/knallert.
 • Skolevejens længde er afstanden ad offentlig tilgængelig vej mellem hjemmets grund og nærmeste indgang til skolegården.
 • Befordring sker til/fra stoppested i nærheden af elevens bopæl.
 • Længden på afstanden mellem elevens bopæl og bussens stoppested afgøres i hver tilfælde ud fra en konkret vurdering.
 • Der er ikke i lovgivningen anført maksimale grænser for længden af transporttiden.
 • Jammerbugt Kommune har ikke et serviceniveau, der tilbyder særlig vinterkørsel.

Ventetid

Ventetiden for eleven må ikke overskride 60 min. før og 60 min. efter skoletid.

Hvis befordringsordningen medfører ventetid på skolen, har skolen pligt til at føre fornødent tilsyn med eleverne i ventetiden iflg. bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. (BEK. Nr. 25 af 10/1 1995)

Befordring til anden skole end distriktsskolen (indenfor kommunegrænsen)

Elever kan få buskort til anden skole, hvis betingelserne for buskort til både distriktsskolen og den anden skole er opfyldt, og en eksisterende busrute kan anvendes.

Elever der har valgt friskole eller anden skole end distriktsskole ydes befordring under forudsætning af:

 • Eleven opfylder afstandskriterierne til distriktsskolen
 • Eleven opfylder afstandskriterierne til den skole, der er valgt
 • Kørsel med eleven påfører ikke Jammerbugt Kommune yderligere omkostninger, end hvis eleven skulle befordres til distriktsskolen.


Dette betyder i praksis at elever, såfremt de er berettiget til befordring, vil modtage et NT-kort eller køre med en kommunal skolebusrute, såfremt ruten passer. Der planlægges ikke ruter, der tager særlig hensyn til elever til friskoler eller anden skole end distriktsskole, da dette vil medføre en merudgift for kommunen.

For de elever der er kørselsberettigede og hvor der ikke kører offentlig bus/kommunal skolebus, kan der evt. aftales kørselsgodtgørelse med forældrene.

Trafikfarlig skolevej

Kommunen sørger for befordring af elever, der har kortere skolevej end de foreskrevne regler i Folkeskoleloven, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Kommunen beslutter om en vej betragtes som trafikfarlig efter indhentet udtalelse fra Vejmyndigheden og Politiet.

Der er i Jammerbugt Kommune enkelte veje, der er skønnet som trafikfarlige skoleveje. I de tilfælde er eleverne berettigede til kørsel til skole.

Befordring til anden skole end distriktsskolen ved trafikfarlig skolevej

Gældende fra 1. august 2014, efter politisk beslutning d. 23. september 2013.

Ved trafikfarlig skolevej gives gratis befordring til elever, som har valgt anden skole end distriktsskolen indenfor Jammerbugt Kommunes grænser (inkl. privat- og fri-skoler) under forudsætning af,

 • at elevens skolevej til distriktsskolen er omfattet af trafikfarlig skolevej vurderet af politiet,
 • at elevens skolevej til den skole, der er valgt, er omfattet af trafikfarlig skolevej vurderet af politiet,
 • at udgiften til befordring ikke overstiger den udgift, som Jammerbugt Kommune ville have ved befordring til distriktsskolen.

 

Sygekørsel

I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst, er Jammerbugt Kommune forpligtiget til at sørge for transport til og fra skole. Se yderligere information under sygekørsel.

Konfirmandundervisning af 7. klasserne

Kommunen er ikke forpligtiget til at sørge for transport til og fra konfirmandundervisning. Konfirmandundervisning er valgfrit og hører ikke ind under skoletilbuddet. Det gælder også for elever der er visiteret til et specialtilbud som evt. vælger at gå til konfirmandundervisning ved en anden skole end distriktsskolen. Forældrene skal selv sørge for transport.

 Førskole-tilbud pr. 1. april

Jammerbugt Kommune har truffet beslutning om, at børn der er flyttet fra børnehave til SFO pr. 1. april – vil være kørselsberettigede efter samme kriterier som 0. kl. elever – dvs. længere skolevej end 2,5 km.

Børnene vil være kørselsberettigede i perioden 1. april – 30. juni. I sommerferien skal forældrene selv sørge for befordring.
Befordringen gælder til første indringning ca. kl. 8. og hjemkørsel efter førskoletilbud f.eks kl. 12.00 (forskelligt fra SFO til SFO). Hvis barnet går i SFO efter førskoletilbuddet f.eks. til kl. 15, skal forældrene selv sørge for befordring.

Er barnet kørselsberettiget og har behov for kørsel – kan forældrene henvende sig til skolens kontor for udstedelse af buskort til NT-ruter eller henvise til de kommunale skolebusruter.

Kontakt

Kørselskontoret
taxa@jammerbugt.dk
Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 08.00 - 12.00