Randzoner

Den 1 august 2014 trådte den nye Randzonelov i kraft, og NaturErhvervstyrelsen har til det formål udarbejdet et kort hvor man kan se hvad gælder for sin ejendom.

Den nye randzonelov afløser den oprindelige randzonelov som trådte i kraft den 1. september 2012.


Efter den nye lov skal udelukkende være randzoner om vandløb og søer, som enten er:
1. klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb, eller
2. beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller
3. omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i § 69, stk.1, i lov om vandløb, eller
4. som der er fastsat miljømål for i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generations vandplaner), eller i bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandområdeplaner).


Bemærk at der efter den nye randzonelov kun skal være 9 meter eller 7 meter, hvor der allerede er krav om 2 meter bræmmer.


Skulle man være uenig i om vandløb beliggende på ens ejendom, bør være omfattet af randzoner, jfr. de 4 ovennævnte kriterier skal man rette henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.


Det er alene NaturErhvervstyrelsen som er myndighed på området og har udarbejdet det kort som udgør udpegningsgrundlaget.

Link til kort: Randzonebærende vandløb 

Kontakt
NaturErhvervstyrelsen
Center for Landbrug
Miljøregulering
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: miljoregulering@naturerhverv.dk

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
vandlob@jammerbugt.dk