Ulvedybet, Bjerget og Gjøl

Ulvedybet, Bjerget og Gjøl By med strandenge ligger omkring og på det, som oprindelig var øen Gjøl. Ved opførelsen af dæmningen mellem Øland og Gjøl i 1919 blev Ulvedybet afskåret fra fjorden og engene beskyttet mod oversvømmelser fra Limfjorden. Du har mulighed for at cykle langs Limfjorden, overnatte på shelterpladser ved Øland, se på fugle og nyde miljøet ved Gjøl Havn.

Området ligger inden for det internationale fuglebeskyttelsesområde Ulvedybet og Nibe Bredning (IBA 1) og inden for Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.

I 2003-2008 var der en pæn bestand  af ynglende brushane (ca. 12 par), som desværre nu er forsvundet. Bestanden af klyde har i de senere år været stigende til over 2000 ynglepar i 2009-2012, se nærmere om fuglelivet på DOF: Ulvedybet og Nibe Bredning.(vælg lokalitet) 

Der vil i de kommende år blive gennemført en række naturplejeprojekter på Gjøl Strandenge og på øen Fruensholm i Limfjorden.

Lysbuget Knortegås

Op mod 4000 individer af Lysbuget Knortegås har i de senere år kunnet iagttages rastende om vinteren i området Limfjorden mellem Ulvedybet og Nibe Bredning. Det er en af de vigtigste rastepladser for verdens bestand af Lysbuget Knortegås. Denne gåseart yngler i tundraegne mod nord og hele den globale bestand overvintrer i den østlige del af Limfjorden og ved Mariager Fjord. Bestanden af Lysbuget Knortegås har været i tilbagegang i de senere år - formodentlig fordi mængden af ålegræs i Limfjorden er gået tilbage.

Værd at vide:

Der foregår naturpleje på Gjøl strandenge.

Ulvedybet er en del af Natura 2000-område nr. 15.

Der er et fugletårn ved Ulvedybet, hvor det i de senere år har været muligt at se bl.a. skestork.

 

Kontakt

Vækst og Udvikllngsforvaltningen

Team Vand og Natur
Gunnar Hansen
Tlf. direkte: 72 57 78 46
jog@jammerbugt.dk

Helhedsplanen

Gjøl