Naturgenopretning og projekter med artsfokus

Jammerbugt Kommune har iværksat en række projekter med henblik på at genoprette naturen og bevare egnede levesteder for truede arter.

Der er igangsat 2 større naturgenopretningsprojekter i Store Vildmose og Svenstrup Kær og gennemført en forundersøgelse på Gjøl Strandenge, se nedenfor.

Følgende projekter med artsfokus er gennemført eller igang:

- Vårkobjælde 

Hedepletvinge

- Strandtudse

Se også oversigt over naturpleje- og hydrologiprojekter i kommunens Natura2000-områder

 

Store Vildmose - LIFE14 NAT/DK/00012

Store Vildmose har sammen med 9 andre højmoser i Danmark modtaget tilsagn om støtte til naturgenopretning. Projektet, som gennemføres i perioden 2015-2021, har modtaget et samlet tilskud på 42 mio. kr. fra EU og den danske stat. Store Vildmose udgør det største sammenhængende højmoseområde i projektet.

Svenstrup Kær - LIFE14 NAT/DK/0000606

Et naturgenopretningsprojekt ved Svenstrup Kær med fokus på rigkær har også opnået fuld finansiering fra EU´s LIFE+ biodiversitetsfond og den danske stat. Projektområdet i Jammerbugt Kommune omfatter Svenstrup Kær og Svenstrup Å nedenfor Lien-skrænten. EU og den danske stat har finansieret det samlede projekt med ca. 46 millioner kroner. Projektperioden vil vare fra 2016 til 2020, hvilket giver god tid til inddragelse af lodsejere.

Vådområdeprojekt ved Haverslev Mølleå

Jammerbugt Kommune har i efteråret 2016 gennemført et vådområdeprojekt mellem landsbyerne Trekroner, Kirkedal og Haverslev med tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen.

Genskabelse af Hellede Sø?

Hellede sø ved Lundergaard mose blev afvandet i 1870. Nu undersøges mulighederne for at genskabe den. Projektet er baseret på frivillig deltagelse af lodsejerne og kan kun gennemføres, hvis lodsejerne er indforstået med projektet og de økonomiske muligheder for kompensation mv. Nedenfor finder du resultaterne af de tekniske forundersøgelser med kortmateriale m.v.

Forundersøgelse. Gjøl Strandenge

Jammerbugt Kommune har bedt konsulentfirmaet COWI om at undersøge de biologiske og tekniske forhold nærmere på i alt 77 ha strandenge fordelt på 4 delområde inkl. øen Fruens Holm, samt vurderet mulige naturtiltag der kan højne naturværdien på arealerne.

Forundersøgelse. Nr. Skovsgaard lavbundsprojekt

Jammerbugt Kommune har i 2016 fået tilsagn til gennemførelse af en forundersøgelse, der skal belyse om det er teknisk muligt at etablere et lavbundsprojekt på de lavtliggende jorde langs Tranum Å og Hovedgrøften ved Nr. Skovsgaard. Forundersøgelse skal dels belyse, om det er muligt at gennemføre et projekt, der højner områdets naturværdier, og dels om projektet vil have en væsentlig klimaeffekt ved reduktion af udledningen af drivhusgasser fra de særligt kulstofholdige gamle mosejorde.

Hedepletvinge - ansvarsart for Jammerbugt Kommune

Sommerfuglen Hedepletvinge forekommer kun få steder i Danmark, herunder enkelte steder i Jammerbugt Kommune. Tidligere var den en almindelig sommerfugl i Nord- og Vestjylland, men er i dag en truet art på den europæiske rødliste sammen med 71 andre dagsommerfuglearter.

Strandtudse – en fokusart i Jammerbugt Kommune

Strandtudsen (Bufo calamita), der primært er tilknyttet de dynamiske klit- og strandengsområder langs vores kyster, er blandt Danmarks sjældne padder, og den er gennem årtier gået meget stærkt tilbage på grund af bl.a. mangel på egnede ynglesteder. Den samlede danske bestand er i dag formentlig omkring 25.000 kønsmodne dyr, hvilket er meget lavt i forhold til den historiske udbredelse i landet.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Marianne Skaarup Lindhardt
Tlf. direkte: 72 57 72 04
msl@jammerbugt.dk

Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk