Om Lugt, Røg og Støj

Lugt, røg og støj fra private eller erhverv kan i visse situationer virke generende. Men noget kan du selv gøre. Vær opmærksom på nærmiljøet, som du bor i og bidrag til begrebet "gode naboer" ved at tage hensyn - sø løser mange problemer ofte sig selv.

Hvis der alligevel opstår en væsentlig gene, har Jammerbugt Kommune mulighed for at gribe ind ved hjælp af miljølovgivningen. Læs lovgivningen på Retsinfo. Link i højre spalte.

Der er generelt mulighed for, at regulere følgende forhold:

  • Støj fra naboen
  • Røg fra naboen
  • Lugt, røg og støj fra erhverv

Støj fra naboen

Hvis du er generet af støj fra naboen, opfordres du til først at afprøve dialogen. Kontakt naboen og bed om en regulering eller dæmpning.

Kommer støjen fra beboere i bolig-/ejerforeninger, kan du også kontakte bolig-/ejerforeningens bestyrelse.

Det er ikke i orden, når støjen generer naboerne, og der er flere at gøre for at nedbringe eller forebygge støjgener.

Nabostøj i hus og have

Røg fra naboen

Generende røg fra brændeovne og -kedler kan have mange årsager. Ofte skyldes røggenerne, at der fyres uhensigtsmæssigt, så forbrændingen bliver uren.

Røg fra en uren forbrænding lugter grimt, den er en væsentlig kilde til luftforurening med partikler og kan være meget generende for naboerne.

Det er ikke i orden, når røgen genere naboerne, og der er flere ting man kan gøre for at nedbringe eller forebygge røggener, læs Miljøstyrelsens gode råd om fornuftig fyring:

Sådan fyrer du fornuftigt

Hvis du er generet af røgen fra naboens brændeovn eller -kedel, er det en god idé at kontakte naboen og gøre opmærksom på generne.

Kommunen sørger for, at alle ejere af brændeovne og -kedler tilbydes regelmæssige besøg af en skorstensfejer. Skorstensfejeren rådgiver generelt om miljømæssigt fornuftig fyring, men er ikke forpligtet til at indberette røggener til kommunens miljøafdeling.

Skorstensfejeren renser skorstenen og gennemfører brandpræventive eftersyn. Hvis skorstensfejeren opdager anlæg med mangler som medfører særlig brandfare, har han pligt til at meddele det til kommunens beredskab.

Kontakt din skorstensfejer

Lugt, røg og støj fra erhverv

Hvis du oplever gener fra erhverv, skal du også i disse situationer først prøve at forelægge problematikken for virksomheden.

Som virksomhed er det meget vigtigt, at eventuelle klager modtages og håndteres positivt og seriøst og principielt ud fra den antagels, at klageren har ret.

Virksomheden bør derfor straks undersøge de forhold, som virksomheden er blevet gjort bekendt med og på den baggrundvurdere, om der er behov for at foretage sig yderligere.

Hvis dialogen ikke bærer frugt

Vuderer du, at dialogen ikke kan løse problemerne, og der fortsat er tale om en væsentlig gene, har du følgende muligheder:

Er der tale om høj musik, gøende hunde eller anden støjende adfærd, kontakt da Nordjyllands Politi.

I andre tilfælde af generende støj eller røg fra naboerne, eller lugt, røg og støj fra erhverv, kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, Team Miljø.

Du kan indsende en skriftlig klage over problemet. Team Miljø har udarbejdet et skema, som du kan udfylde og indsende.  

Link til klageskema

Du kan også bruge skemaet til kontrol af, om du har fået alle relevante oplysninger med i din klage.

Endelig har du mulighed for at ringe til Teamleder Jesper Hansen tlf. 7257 7391 eller møde personligt op hos Team Miljø på Lundbakvej 5 i Pandrup.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk