Forslag til Lokalplan 27-022, Boligområde, Hovensvej, Aabybro samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 16. februar 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 27-022 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34, og sender derfor planerne i offentlig høring i 10 uger, jf. Planloven §§ 24-26. Planerne er i høring fra den 21. februar 2017.

Hvis du har bemærkninger til planforslaget vil vi gerne høre fra dig. Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen og kommuneplantillægget skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 2. maj 2017 inden kontortids ophør på adressen:
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk

Planforslagene
Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at der fortsat vil være et udbud af attraktive byggegrunde i Aabybro. Det nye boligområde, som lokalplanen åbner op for, vil komme til at bestå af åbenlav bebyggelse i form af parcelhuse med én bolig eller sammenbyggede parcelhuse med lodret lejlighedsskel (dobbelthuse). Konkret giver planen mulighed for, at der kan opføres op til 18 parcelhusbebyggelser. Alternativt kan hver parcelhusgrund bebygges med et dobbelthus, hvis grunden er over 800 m². Der kan i lokalplanområdet maksimalt opføres 36 boliger. Hertil kommer den eksisterende bebyggelse på ejendommen Hovensvej 63.
Lokalplanområdet inddeles i tre delområder. Boligbebyggelsen i Delområde I må kun bestå af åben-lave boliger som parcelhuse med én bolig eller sammenbyggede parcelhuse med lodret lejlighedsskel (dobbelthuse). Delområde II kan anvendes til boliger, herunder til institution. Delområdet omfatter den eksisterende bebyggelse, der i dag er på ejendommen Hovensvej 63. Der kan ikke bygges yderligere boliger i dette delområde. Delområde III udlægges til rekreative formål i form af fælles friareal. Desuden omfatter delområdet også et 5 meter bredt areal langs Hovensvej. Dette areal kan beplantes, evt. med solitære træer eller med et beplantningsbælte.

Kommuneplantillæg nr. 34 er udarbejdet for at bringe overensstemmelse mellem kommuneplan og Lokalplan 27-022.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder følgende midlertidige retsvirkninger: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget. Retsvirkningerne fremgår af Planlovens § 17. De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 21. februar 2017 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 21. februar 2018. Når lokalplanen bliver bekendtgjort offentligt, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen. Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere, jf. Planloven § 47.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Forslag til kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkning overfor ejendomme, som er omfattet af tillægget. Først når kommuneplantillægget er vedtaget og dermed bliver en del af kommuneplanen, indtræder retsvirkningerne. Disse retsvirkninger er gengivet i Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Der er jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planforslagene. Screeningen viser, at bebyggelsen af området ikke har betydning for miljøet. Anvendelsen til boligområde vurderes at give uændret belastning. Idet screeningen viser, at der er uændret miljøbelastning af området, og at der er tale om en plan af mindre lokal betydning, er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne afgørelse kan inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Yderligere oplysninger
Du/I er velkommen til at kontakte Kathrine Brix Mørk på telefon 7257 7644 eller på ktm@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger om planforslagene.

Klage- og søgsmålsvejledning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Hvad kan der klages over? - § 16, stk. 1 og 2
Afgørelser om pligt til at udarbejde en miljøvurdering eller ej.

Afgørelserne kan påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. For afgørelser truffet i henhold til Planloven gælder:

Hvem kan klage? – Planlovens § 59
 Miljøministeren.
 Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man? - Planlovens § 60
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Ved klage efter den 1. februar 2017 er gebyret 900/ 1800 kr., jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljøog Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage - Planlovens § 60
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages - Planlovens § 60
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene - Planlovens § 62
Afgørelser efter Planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk