Forslag til Lokalplan 27-020, Boligområde, Torngårdsparken øst, Aabybro

Forslag til Lokalplan 27-020, Boligområde, Torngårdsparken øst, Aabybro

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 22. september 2016 vedtaget Forslag til Lokalplan 27-020. Forslag til lokalplan sendes derfor i offentlig høring i 10 uger, fra den 27. september 2016 til og med den 6. december 2016.

Du modtager dette brev, da du er part i sagen, f.eks. som ejer af en ejendom indenfor eller er nabo til lokalplanområdet. Hvis du har bemærkninger til planforslaget vil vi gerne høre fra dig. Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 6. december 2016 før kontortids ophør på adressen:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk

Planforslaget
Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre, at der fortsat vil være et varieret boligudbud i Aabybro. Konkret giver den nye lokalplan mulighed for, at der kan opføres seks åben-lave bebyggelser i form af parcelhuse. Dertil kommer den eksisterende bolig på ejendommen Knøsgårdvej 38. Lokalplanomådet udgør cirka 1 ha og er beliggende i landzone. Hele lokalplanområdet overføres til byzone med den endelige vedtagelse af Lokalplan 27-020. Lokalplanen omfatter matrikelnumrene 50b og 50c samt del af 109e alle Åby By, Åby.

Området anvendes i dag privat i forbindelse med ejendommen Knøsgårdvej 38. Parcelhusgrundene inden for lokalplanområdet får en størrelse på ca. 1200 m² - 1500 m². Den eksisterende bebyggelse på ejendommen Knøsgårdvej 38 får en grundstørrelse på ca. 2000 m².

Lokalplanforslagets retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder følgende midlertidige retsvirkninger: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget. Retsvirkningerne fremgår af Planlovens § 17, se vedlagte uddrag. De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 27. september 2016 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 27. september 2017. Når lokalplanen bliver bekendtgjort offentligt, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen. Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere, jf. Planloven § 47.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Der er jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af lokalplanforslaget. Screeningen viser, at bebyggelsen af området ikke har betydning for miljøet. Anvendelsen til boligområde vurderes at give uændret belastning.

Idet screeningen viser, at der er uændret miljøbelastning af området, og at der er tale om en plan af mindre lokal betydning, er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne afgørelse kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. klagevejledning nedenfor.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte Kathrine Brix Mørk på telefon 7257 7644 eller på ktm@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger om planforslaget.

Klage- og søgsmålsvejledning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Hvad kan der klages over? - § 16, stk. 1 og 2 Afgørelser om pligt til at udarbejde en miljøvurdering eller ej. Afgørelserne kan påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. For afgørelser truffet i henhold til Planloven gælder:

Hvem kan klage? – Planlovens § 59

  • Miljøministeren.
  • Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man? - Planlovens § 60 Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage - Planlovens § 60 Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages - Planlovens § 60 Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene - Planlovens § 62 Afgørelser efter Planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk