Forslag til Lokalplan 16-001 Vindmøller ved Nr. Økse Sø, HalvrimmenForslag til Lokalplan 16-001, Vindmøller ved Nr. Økse Sø, Halvrimmen samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 15. december 2016 vedtaget Forslag til Lokalplan 16-001 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17, og sender derfor planerne i offentlig høring i 10 uger, jf. Planloven §§ 24-26.

 Borgermøde den 10. januar kl. 19 i ØAH-Hallen i Halvrimmen se oplæg og referat her

Du modtager dette brev, da du er part i sagen, f.eks. som ejer af en ejendom indenfor eller er nabo til lokalplanområdet. Hvis du har bemærkninger til planforslaget vil vi gerne høre fra dig. Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen og kommuneplantillægget skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 27. februar 2017 inden kontortids ophør på adressen:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk

Planforslagene
Forslag til Lokalplan 16-001 muliggør udskiftning af 23 eksisterende vindmøller ved Nørre Økse Sø med 15 nye vindmøller.

De nye møller er på 3 MW og er op til 150 meter høje. De placeres på fire parallelle linjer, som ligger ca. 565 meter fra hinanden. Der er 4 møller i de tre østlige linjer og 3 i den vestlige linje. 

Området er udlagt til vindmøllepark i retningslinjerne i Helhedsplan 13. Forslag til kommuneplantillæg 17 fastlægger rammer for udarbejdelse af lokalplan for vindmøllerne. 

Miljøvurdering og VVM

Der er, jf. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget.

Der er, jf. Planloven, udarbejdet en VVM-redegørelse for vindmølleanlægget. Miljøvurdering og VVM-redegørelse er samlet i en Miljørapport. Her er der redegjort for alle miljøpåvirkninger som følge af den nye vindmøllepark. Der har været særlig fokus på påvirkningen ved naboer i form af støj og skygge, vindmøllernes visuelle påvirkning af landskabet og ved naboer. 

Lokalplanområdet ligger i nordvest for Halvrimmen

Størstedelen af området har tidligere været anvendt til landbrugsdrift og Vindmøller. 

Vejtilslutning til området sker fra skriv den eller de veje som området kobles til. 

Der er i arbejdet med lokalplanen sikret, at der tages hensyn til xx (fx de arkæologiske interesser, der er i området. Lokalplanområdet er bl.a. disponeret, så de fælles friarealer udlægges der, hvor der er de største arkæologiske interesser). 

Lokalplanforslag 16-001 finder du her: http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_3287146_1482151625133.pdf 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 findes her: http://helhedsplan.jammerbugt.dk/dk/forside/tillaeg/17---kommuneplantillaeg-nr-17/ 

Her ses også den udarbejdede VVM

Hvis du ikke selv har mulighed for at se og/eller printe lokalplanen kan den rekvireres ved at kontakte sagsbehandleren, som nævnes sidst i brevet. 

Lokalplanforslagets retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder følgende midlertidige retsvirkninger:

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget.

Retsvirkningerne fremgår af Planlovens § 17, se vedlagte uddrag. 

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 19. december 2016 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 19. december 2019.

Når lokalplanen bliver bekendtgjort offentligt, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.

Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere, jf. Planloven § 47. 

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Forslag til kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkning overfor ejendomme, som er omfattet af tillægget.

Først når kommuneplantillægget er vedtaget og dermed bliver en del af kommuneplanen, indtræder retsvirkningerne.

Disse retsvirkninger er gengivet i vedlagte uddrag af Planloven.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte Jesper Runge Madsen på telefon 7257 7364 eller på jrm@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger om planforslagene. 

Venlig hilsen 

                        Mogens Gade                                                  Henrik Hartmann Jensen
                        Borgmester                                                          Kommunaldirektør

 

Planloven § 12
Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jf. dog §§ 19 og 40.

Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

Planloven § 17
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter § 24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Stk. 2. Efter udløbet af fristen efter § 24 kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v., jf. § 13, stk. 2.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 kan ikke meddeles, så længe en indsigelse efter §§ 29, 29 a eller 29 b opretholdes eller i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning efter § 3, stk. 5.

Stk. 4. Stk. 1 finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort efter § 30 og højst i et år efter forslagets offentliggørelse.