Lokalplan 27-022, Boligområde, Hovensvej, Aabybro

Endelig vedtagelse af Lokalplan 27-022, Boligområde, Hovensvej, Aabybro

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 22. juni 2017 vedtaget Lokalplan 27-022 samt Kommuneplantillæg nr. 34 endeligt, jf. Planloven § 27, stk. 1.
Planerne har været i offentlig høring fra den 21. februar 2017 til den 2. maj 2017.
Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag. Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag har ikke givet anledning til ændringer i de endelige planer.

Lokalplan 27-022 og Kommuneplantillæg nr. 34
I forbindelse med endelig vedtagelse af Lokalplan 27-022 og Kommuneplantillæg nr. 34 er der planmæssigt givet tilladelse til, at lokalplanområdet kan anvendes til boligformål. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at der fortsat vil være et udbud af attraktive byggegrunde i Aabybro. Det nye boligområde, som lokalplanen åbner op for, vil komme til at bestå af åbenlav bebyggelse i form af parcelhuse med én bolig eller sammenbyggede parcelhuse med lodret lejlighedsskel (dobbelthuse). Konkret giver planen mulighed for, at der kan opføres op til 18 parcelhusbebyggelser. Alternativt kan hver parcelhusgrund bebygges med et dobbelthus, hvis grunden er over 800 m². Der kan i lokalplanområdet maksimalt opføres 36 boliger. Hertil kommer den eksisterende bebyggelse på ejendommen Hovensvej 63.

Lokalplanområdet inddeles i tre delområder. Boligbebyggelsen i Delområde I må kun bestå af åben-lave boliger som parcelhuse med én bolig eller sammenbyggede parcelhuse med lodret lejlighedsskel (dobbelthuse). Delområde II kan anvendes til boliger, herunder til institution. Delområdet omfatter den eksisterende bebyggelse, der i dag er på ejendommen Hovensvej 63. Der kan ikke bygges yderligere boliger i dette delområde. Delområde III udlægges til rekreative formål i form af fælles friareal. Desuden omfatter delområdet også et 5 meter bredt areal langs Hovensvej. Dette areal kan beplantes, evt. med solitære træer eller med et beplantningsbælte.

Kommuneplantillæg nr. 34 er udarbejdet for at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanen og Lokalplan 27-022.

Klage m.v.
Den endelige vedtagelse af planerne kan påklages for så vidt angår retlige forhold. Klagefristen er 4 uger fra den dag planerne er offentliggjort, jf. vedlagte klagevejledning.

Yderligere oplysninger
Du/I er velkommen til at kontakte Kathrine Brix Mørk på telefon 7257 7644 eller på ktm@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger om planerne.

Klage- og søgsmålsvejledning Planloven
Hvad kan der klages over? - § 58
Jammerbugt Kommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Nævnenes Hus gennem klageportalen.
Afgørelser efter Planloven er blandt andet:
 Landzoneafgørelser
 Afgørelser om lokalplandispensationer
 Afgørelser om lokalplanpligt
 VVM-tilladelser
 VVM-screeninger
 Ekspropriationsafgørelser

Landzoneafgørelser og VVM-tilladelser kan påklages for så vidt angår skønsmæssige og retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage uanset, hvad der begrunder din klage, og hvad du klager over.

For andre afgørelser kan kun retlige spørgsmål på påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage? - § 59
 Miljøministeren
 Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man? - § 60
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage - § 60 Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages - § 60
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene - § 62
Afgørelser efter Planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk.