Måltal - ansatte med ikke-vestlig baggrund

I trepartsaftalen fra 2007 er aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en del af kommunens medarbejdere, der skal være indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Formålet er, at kommunens medarbejdersammensætning skal afspejle det omkringliggende samfund.

Kommunalbestyrelsen fastlagde på sit møde den 11.10.2012 måltal i 2012 for medarbejdere i Jammerbugt Kommune med ikke-vestlig baggrund.

Kommunalbestyrelsen besluttede:

 • at andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang skal udgøre 18 %
 • at der for at sikre en mere lige repræsentation af medarbejdere med forskellig baggrund fremadrettet i videst muligt omfang sker ansættelser af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund på fagområder efter følgende fordeling

  - Administrativt område = 14 %
  - Børn og ungeområdet = 23 %
  - Teknisk område samt service = 12 %
  - Undervisningsområdet = 17 %
  - Ældre, sundhed og handicapområdet = 34 %

Den årlige vurdering af målopfyldelse efter modtagelse af det årlige datamateriale fra KL varetages af Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune. 

Måltallene justeres eventuelt i forhold til det årlige datamateriale fra KL.

Ligestillingsudvalgets vurdering inklusiv eventuel justering af måltal fremsendes til drøftelse i Økonomiudvalget.

Direktionen ved fastlæggelse af måltal peget på, at kommunens overordnede personalepolitik indtænkes i den løbende opfølgning. Heraf fremgår bl.a.:

”Rekruttering sker på grundlag af en langsigtet personaleplanlægning, der bygger på en nøje vurdering af det fremtidige kvalitative og kvantitative personalebehov på den enkelte arbejdsplads.

Det er vigtigt, at man – efter en samlet vurdering – ansætter den bedst kvalificerede til jobbet uanset køn, alder, social eller etnisk herkomst.

I tilfælde af flere ansøgere med samme kvalifikationer, ansættes den person, der i forhold til køn, alder, handicap, social og etnisk herkomst er i ’underskud’ på arbejdspladsen.”

I lighed med andre hensyn og målsætninger kan personalepolitikken anvendes som middel til, at det på sigt opnås, at ansættelserne af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang fordeler sig på flere overenskomstgrupper. 

Læs mere om de etniske gruppers andele i Jammerbugt Kommune:

Måltal 2014: Ansatte i Jammerbugt Kommune med anden etnisk baggrund end dansk - pdf-fil

Måltal 2012: Ansatte i Jammerbugt Kommune med anden etnisk baggrund end dansk - pdf-fil

Måltal 2011: Ansatte i Jammerbugt Kommune med anden etnisk baggrund end dansk - pdf-fil

Kontakt

Sekretariat for
Ligestillingsudvalget
Afdelingsleder
Henriette Petersen
Tlf. direkte: 72 57 70 12
hrp@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader