Huslejenævnets sammensætning og formål

Huslejenævnet behandler uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det private boligbyggeri i Jammerbugt Kommune.

Nævnets sammensætning

Cand. jur. Ole Kirkegård, formand (beskikket af Statsforvaltningen Nordjylland)

Jens Laursen, (udpeget efter indstilling fra Danske lejere)

Kurt Røge, (udpeget efter indstilling fra Danske Udlejere)

Det nuværende Huslejenævn er valgt for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021. 

Huslejenævnet er etableret i henhold til reglerne i boligreguleringslovgivningen og kan træffe afgørelser i forbindelse med konflikter, mellem lejere og udlejere i privat udlejnings byggeri, inden for følgende områder:

 • Varslet lejeforhøjelse

 • Istandsættelse ved fraflytning

 • Lejens størrelse

 • Tilbagebetaling af depositum

 • Varmeregnskab

 • Vandregnskab

 • Lejers betaling til fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester mv

 • Manglende vedligeholdelse

 • Omkostningsbestemt husleje

Huslejenævnet kan bl.a. ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler
 • tvister om fremleje, bytte og retten til at fortsætte lejeaftaler
 • udlejers ret til adgang til det lejede

Formkrav

Al henvendelse til huslejenævnet skal ske skriftligt til følgende adresse:

Huslejenævnet
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
e-mail: Huslejenaevnet@jammerbugt.dk

tlf. 7257 7405 - sekretær Dorte Steffensen

Ved indbringelse af sag for Huslejenævnet skal der betales et gebyr på pt. 308 kr.  Gebyret reguleres årligt.

Gebyret overføres til NEM-konto – 9070 1624000125  i Spar Nord med tydelig angivelse af navn og adresse.

Sagsbehandlingen igangsættes først, når gebyret er modtaget og uanset sagens udfald refunders gebyret ikke. 

Får lejer fuldt ud medhold, skal udlejer betale et gebyr på 2.139 kr.

Hvordan indbringer man en sag?

Når en sag sendes til Huslejenævnet skal følgende vedlægges:

 • En kort beskrivelse af hvad det er, man ønsker, at nævnet skal tage stilling til
 • Dokumentation for, at klagen har været forelagt for modparten
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen
 • Kopi af lejekontrakten

Råd og vejledning om indbringelse af en sag kan fås hos Huslejenævnets sekretariat. Er der herudover behov for rådgivning, må man for egen regning f.eks. kontakte en lejer- eller grundejerforening eller en advokat.

Hvordan behandles en sag?

Det første Huslejenævnet gør, er at sende en kopi af samtlige sagens bilag til udtalelse hos modparten.

Hvis modparten ikke svarer, kan Huslejenævnet lægge den anden parts oplysninger til grund for afgørelsen.

Under selve sagsbehandlingen har Huslejenævnet mulighed for at indhente oplysninger hos såvel private som offentlige myndigheder, herunder f.eks. Tekn- og miljøforvaltningen og Borgerservice etc. Som led i sagen kan Huslejenævnet også beslutte at ophøre lejemålet.

Hvor længe tager det at få en sag behandlet?

Sagsbehandlingstiden varierer meget fra sag til sag, men typisk tager det mellem 1 - 4 måneder.

Når Huslejenævnet har truffet afgørelse

Huslejenævnets afgørelser sendes til lejeren såvel som ejeren (eller deres repræsentant). Hvis personen er uenig i afgørelsen, kan den bringes for boligretten indenfor fire uger efter afgørelsen er blevet truffet.

Huslejenævnet kan ikke medvirke til at inddrive noget tilgodehavende. I et sådant tilfælde må man evt. rette henvendelse til en advokat.

Kontakt

Huslejenævnet
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 77 77
huslejenaevnet@jammerbugt.dk

Sekretær
Dorte Steffensen
Tlf. 72 57 74 05
dos@jammerbugt.dk