Huslejenævnets sammensætning og formål

Huslejenævnet behandler uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det private boligbyggeri i Jammerbugt Kommune.

Nævnets sammensætning

Cand. jur. Ole Kirkegård, formand (beskikket af Statsforvaltningen Nordjylland)

Jens Laursen, (udpeget efter indstilling fra Lejernes LO)

Kurt Røge, (udpeget efter indstilling fra Danske Udlejere)

Det nuværende Huslejenævn er valgt for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021. 

Huslejenævnet  er nedsat efter reglerne i boligreguleringsloven og nævnet kan bl.a. træffe afgørelser i følgende tvister mellem lejere og udlejere i privat udlejningsbyggeri vedr.: 

 • varslet lejeforhøjelse
 • istandsættelse ved fraflytning
 • lejens størrelse
 • tilbagebetaling af depositum
 • varmeregnskab
 • vandregnskab
 • lejers betaling til fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester m.v.
 • manglende vedligeholdelse
 • omkostningsbestemt husleje

Huslejenævnet kan bl.a. ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler
 • tvister om fremleje, bytte og retten til at fortsætte lejeaftaler
 • udlejers ret til adgang til det lejede

Formkrav

Al henvendelse til huslejenævnet skal ske skriftligt til følgende adresse:

Huslejenævnet
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
e-mail: Huslejenaevnet@jammerbugt.dk

tlf. 7257 7405 - sekretær Dorte Steffensen

Ved indbringelse af sag for Huslejenævnet skal der betales et gebyr på pt. 308 kr.  Gebyret reguleres årligt.

Gebyret overføres til konto 9210 4568085472 i Spar Nord med tydelig angivelse af navn og adresse.

Sagsbehandlingen igangsættes først, når gebyret er modtaget og uanset sagens udfald refunders gebyret ikke. 

Får lejer fuldt ud medhold, skal udlejer betale et gebyr på 2.139 kr.

Hvordan indbringer man en sag?

Når en sag sendes til Huslejenævnet skal følgende vedlægges:

 • En kort beskrivelse af hvad det er, man ønsker, at nævnet skal tage stilling til
 • Dokumentation for, at klagen har været forelagt for modparten
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen
 • Kopi af lejekontrakten

Råd og vejledning om indbringelse af en sag kan fås hos Huslejenævnets sekretariat. Er der herudover behov for rådgivning, må man for egen regning f.eks. kontakte en lejer- eller grundejerforening eller en advokat.

Hvordan behandles en sag?

Det første Huslejenævnet gør, er at sende en kopi af samtlige sagens bilag til udtalelse hos modparten.

Hvis modparten ikke svarer, kan Huslejenævnet lægge den anden parts oplysninger til grund for afgørelsen.

Under selve sagsbehandlingen har Huslejenævnet mulighed for at indhente oplysninger hos såvel private som offentlige myndigheder, herunder f.eks. teknik- og miljøforvaltingen og Borgerservice  m.m. Som et led i sagens behandling kan Huslejenævnet også beslutte at tage ud og se lejemålet.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?

Sagsbehandlingstiden varierer meget fra sag til sag, men typisk tager det mellem 1 - 4 måneder.

Når Huslejenævnet har truffet afgørelse

Huslejenævnets afgørelse sendes til såvel lejer som udlejer (eller deres repræsentanter). Hvis man er uenig i afgørelsen kan den inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, indbringes for Boligretten.

Huslejenævnet kan ikke være behjælpelig med at inddrive et eventuelt tilgodehavende. I et sådant tilfælde må man evt. rette henvendelse til en advokat.

Kontakt

Huslejenævnet
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 77 77
huslejenaevnet@jammerbugt.dk

Sekretær
Dorte Steffensen
Tlf. 72 57 74 05
dos@jammerbugt.dk