Forretningsorden

Grønt Råd er et rådgivende forum for kommunalbestyrelsen i alle spørgsmål indenfor natur, miljø, friluftsliv og planlægning eller andre tværgående politikområder, der involverer natur- og miljøaspekter eller forhold omkring friluftsliv.

1. Sammensætning

Grønt Råd for Jammerbugt Kommune består af en formand, som er udpeget af kommunalbestyrelsen. Desuden kan følgende deltage med en repræsentant: 

• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i rådets arbejde.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, som f. eks. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet m.v.
• Statsskovdistrikterne og Miljøcenter Aalborg.
• Erhvervsorganisationer og turistforeninger
Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for Kommunalbestyrelsen.

Organisationerne udpeger en suppleant for deres ordinære medlem.
Formanden kan, efter aftale med rådet, nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner. I disse arbejdsgrupper er der mulighed for ekstern repræsentation.

Teknisk direktør eller Plan- og Miljøchef deltager i møderne.
Medarbejdere med kendskab til de sager / emner der behandles på dagsordenen, bidrager med faglig viden ved sagsfremstillingen samt deltager ved møderne.

Eksterne konsulenter med faglig ekspertise kan deltage i møderne efter behov. 

2. Sekretariat 

Teknik- og Miljøforvaltningen yder sekretariatsbistand til rådet. 

Naturkonsulenten fungerer som sekretær for rådet.

3. Møde

 Grønt Råd afholder som udgangspunkt årligt fire ordinære møder. (Efter behov) 

På årets sidste møde fastlægges mødedatoer og mødetidspunkter for det følgende år.

Ved fastlæggelse af mødetidspunktet bør frivilligheden i rådsarbejdet respekteres.

Grønt Råd kan afholde en årlig besigtigelsestur, hvori Teknik- og Miljøudvalget eller andre relevante politiske udvalgsmedlemmer inviteres til at deltage.

Der holdes et årligt møde med de politiske udvalg, hvor det forgangne års arbejde kan evalueres og hvor der kan diskuteres krav, ønsker og holdninger til det kommende års arbejde.

Til møderne kan inviteres gæster eller observatører fra f.eks. særlige interesseorganisationer. Rådet fastlægger en procedure for afholdelsen af dette møde. 

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel.
Formanden kan endvidere i særlige tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra rådets medlemmer.

Der er ikke offentlig adgang til rådets møder.

4. Mødeindkaldelse

Indkaldelse til møder samt dagsorden udarbejdes af sekretariatet og udsendes med mindst 14 dages varsel. 

5. Dagsorden

Møderne følger en dagsorden med følgende punkter: 

• Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde
• Opfølgning af referat fra sidste møde
• Meddelelser
• Behandling af dagsordenspunkter
• Eventuelt

Medlemmer af rådet kan anmode om at få punkter med på dagsordenen. Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest tre uger før mødet. 

6. Referat

Sekretariatet udsender referat til godkendelse fra møderne, så vidt muligt senest 14 dage efter mødets afholdelse. 

Medlemmerne kan på mødet forlange at få særstandpunkter ført til referat.

Skriftlige bemærkninger til referatet bør være sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets fremsendelse.

Referatet er offentligt tilgængeligt og offentliggøres på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Medlemmer af Grønt Råd samt medlemmer af kommunalbestyrelsen vil få referatet tilsendt. 

7. Udtalelser

Formanden udtaler sig på Grønt Råds vegne, men rådets medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne. 

Kontakt

Team Vand og Natur
Henrik Damsgaard
Teamleder
Tlf. direkte: 72 57 73 45
Fax: 72 57 75 99
hed@jammerbugt.dk