Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater

 

 

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 25-01-2018 18:00:00

Hent PDF-version

 • 1

  Udpegning af medlem til bestyrelsen for DGI-Huset. Aabybro

  • Beslutningstema

   Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for DGI-Huset. Aabybro

  • Sagsfremstilling

   I henhold til vedtægterne for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI-Huset, Aabybro, skal kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem til bestyrelsen for DGI-Huset, Aabybro.

    

   I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlem til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.

    

   Funktionsperioden for det udpegede medlem er 2 år, jfr. vedtægtens § 3, stk. 1.

  • Lovgrundlag

   Vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI-Huset, Aabybro

  • Indstilling

   Det indstilles,

    

   at kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til bestyrelsen for DGI-Huset Aabybro, for en 2-årig periode

  • Beslutning

   Bøje Holmsgaard Lundtoft udpeges til bestyrelsen for DGI-Huset, Aabybro

  • Luk
 • 2

  Godkendelse af indstilling af 2 medlemmer til Bevillingsnævnet

  • Beslutningstema

   Godkendelse af 2 medlemmer til Bevillingsnævnet, udpeget af Horesta.

  • Sagsfremstilling

   Kommunalbestyrelsen valgte på møde den 5. december 2017 Mogens Christen Gade, Christian Hem og René Rosenkrans til Bevillingsnævnet.

    

   Jvf. Bevillingsnævnets forretningsorden §1 stk. 1 skal der udpeges 2 medlemmer af og blandt restauratørerne i Jammerbugt Kommune.

    

   Det ene medlem udpeges af Horesta, det andet medlem vælges blandt kommunens restauratører af kommunens restauratører. Ved indrykning af annonce i de lokale ugeaviser den 12. december 2017 blev kommunes restauratører, opfordret til at indstille kandidater til Bevillingsnævnet. Ved fristens udløb den 2. janaur 2018, var der ikke modtaget nogen kandidatforslag.

    

   For at kunne opretholde bevillingsnævnets sammensætning med to restauratører, indstiller Horesta to medlemmer til Bevillingsnævnet:

    

   • Ved skrivelse af 7. december 2017, indstilles direktør Søren Grøn, Sanden Bjerggård, Slettestrandvej 88, 9690 Fjerritslev.
   • Ved skrivelse af 3. januar 2018, indstilles direktør Lars Mouritzen, Rønnes Hotel & Kursuscenter, Kystvejen 25, Slettestrand, 9690 Fjerritslev

    

   Horesta oplyser at det ikke har været muligt at finde kvalificerede kandidater af begge køn, som ønskede at påtage sig opgaven, jfr. ligestillingslovens § 10a

    

    

    

    

    

  • Lovgrundlag

   Restaurationslovens §10

   Bevillingsnævnets forretningsorden §1

  • Indstilling

   Det indstilles

    

   • at økonomiudvalget godkender Søren Grøn og Lars Mouritzen som medlemmer af Bevillingsnævnet.   Økonomiudvalget, 17. januar 2018, pkt. 1:

   Indstilling anbefales godkendt.

    

    

   Afbud:

   Bøje Holmsgaard Lundtoft

   Christian Hem

   Per Halsboe-Larsen 

    

    

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 3

  Aflæggelse af anlægsregnskab for Fjerritslev og Pandrup genbrugspladser

  • Beslutningstema

   Godkendelse af anlægsregnskabet for Fjerritslev og Pandrup genbrugspladser.

  • Sagsfremstilling

   Anlægsarbejder vedrørende Fjerritslev Genbrugsplads og Pandrup Genbrugsplads udviser et mindreforbrug på 2,152 mio. kr.

    

   Fjerritslev Genbrugsplads blev anlagt som en helt ny genbrugsplads og indviet i oktober 2013. Pandrup Genbrugsplads blev også anlagt som en helt ny genbrugsplads og indviet i december 2015. Begge pladser er indrettet med en servicebygning til mandskabsfaciliteter og særlige affaldsfraktioner, en haveaffaldsplads til modtagelse og behandling af haveaffald samt et forhøjet plateau, hvor borgerne kan holde og smide affald ned i forsænkede containere.

  • Økonomi

   Der er i alt i årene 2013, 2014 og 2015 givet 56.8 mio kr. i anlægsbevilling til de 2 genbrugspladser. Regnskabet viser et samlet forbrug for 54.648 mio kr. Mindreforbruget i forhold til anlægsbevillingen på 2,152 mio kr. skyldes, at der er modtaget en erstatning i forbindelse med en retssag.

    

   Mere detaljleret regnskab findes i vedhæftede bilag. 

  • Indstilling

   Konstitueret Vækst- og Udviklingsdirektør indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet.   Teknik og Miljøudvalget, 8. januar 2018, pkt. 6:

   Teknik- og Miljøudvalget anbefalede punket godkendt.


   Økonomiudvalget, 17. januar 2018, pkt. 2:

   Indstilling anbefales godkendt.

    

   Afbud:

   Bøje Holmsgaard Lundtoft

   Christian Hem

   Per Halsboe-Larsen 

    

    

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Bilag

   Bilag Anlægsregnskaber Fjerritslev og Pandrup genbrugspladser: Anlægsregnskaber Fjerritslev og Pandrup genbrugspladser

  • Luk
 • 4

  Miljømål - Skovrejsning ved Brovst Vandværk

  • Beslutningstema

   Vedtagelse af Miljømål for Vandforsyningen for Brovst og omegn i forbindelse med skovrejsning

  • Sagsfremstilling

   Miljømål for Vandforsyningen for Brovst og omegn.

   Jammerbugt Kommune har vedtaget at beskyttelse af drikkevandsressourcerne på Brovst Bakkeø er et miljømål i henhold til Vandsektorloven.

   Miljømålet søges opnået ved at etablere skov i et område omkring Vandforsyningen for Brovst og Omegns boringer. På den baggrund er der mellem Vandforsyningen for Brovst og Omegn, Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen lavet en samarbejdsaftale om at gennemføre et skovrejsningsprojekt omkring kildepladsen.

   Baggrunden for miljømålet er, at der ved Vandforsyningen for Brovst og Omegn er registreret et højt og stigende indhold af nitrat og sulfat i boringerne.
   Forsyningen har fået udarbejdet en nitratprognose, hvor det vurderes, at skovrejsning vil medføre en faldende nitratkoncentration frem mod år 2050.
   Det forventes, at nitratkoncentrationen vil reduceres med ca. 25%, som følge af skovrejsningsprojektet, og koncentrationen derved kan holde sig under 50 mg/L.
   Samtidigt vil forsyningen arbejde for en optimering af indvindingsstrukturen og etablere nye boringer mod øst.

   Projektområdet for skovrejsning omfatter ca. 52 ha i indvindingsoplandet nordvest og nordøst for Brovst. Området, hvor vandforsyningen ønsker at etablere skov, er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og i et nitratfølsomt indvindingsområde.
   Geologisk er der tale om et grundvandsmagasin, som er sårbart overfor påvirkninger fra overfladen, og det er udpeget som et område, hvor en særlig indsats er nødvendig, for at opretholde en god vandkvalitet i forhold til nitrat.

   Projektområdet er knyttet til Indsatsområdet for grundvandsbeskyttelsesområdet Tingskov/Brovst. Skovrejsning vil indgå som en del af planen, der forventes godkendt medio 2018.

   Hovedparten af arealet er også beliggende i område, hvor skovrejsning er ønsket i henhold til Helhedsplan 13 og den kommende Helhedsplan 17.

   I Jammerbugt Kommunes Vandforsyningsplan er det en grundtanke, at forsyningen af drikkevand skal ske på grundlag af rent grundvand. Et af del målene for beskyttelse af grundvandsressourcen, er derfor at sker udlægning af nye områder til skov, natur og rekreative formål.

   Det vurderes, på baggrund af nitratfremskrivningen, at skovrejsningen ved vandværket kan forbedre nitratproblematikken, og specielt når der laves optimering, således at grundvandsdannelsen i dele af skovrejsningsområdet bliver udnyttet.

   Skovrejsning i området vil derfor medvirke til at opfylde målene i den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelsesområdet Tingskov/Brovst.

  • Lovgrundlag

   Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold - Lov nr. 469 af 12/06/2009 

  • Indstilling

   Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Miljømålet for Skovrejsning ved Vandforsyningen for Brovst og Omegn   Teknik og Miljøudvalget, 8. januar 2018, pkt. 2:

   Vedtaget som indstillet.


   Økonomiudvalget, 17. januar 2018, pkt. 3:

   Indstilling anbefales godkendt.

    

    

   Afbud:

   Bøje Holmsgaard Lundtoft

   Christian Hem

   Per Halsboe-Larsen 

    

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 5

  Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Brovst speedway bane

  • Beslutningstema

   Der søges om frigivelse af anlægsmidler til renovering af baneanlæg tilhørende Brovst Speedway Club.

  • Sagsfremstilling

   Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat 1.5 mio. kr. til renoveringen af baneanlæg tilhørende Brovst Speedway Club, som er et kommunalt projekt. Den nye speedwaysæson for 2018 starter op i begyndelsen af marts måned, og derfor ønsker både Vækst og Udvikling og Brovst Speedway Club, at banen står klar hertil.

    

   Da projektet er et kommunalt projekt, vil Vækst og Udvikling sikre at forskellige tilbud indhentes korrekt. Ligeledes vil Vækst og Udvikling indhente de tilladelser, der måtte være nødvendige ved renovering af henholdsvis baneanlæg og senere ryttergård.

  • Indstilling

   Konstitueret Vækst og Udviklingsdirektør indstiller, at Kultur.- Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at de midler, der er blevet afsat til renovering af baneanlæg tilhørende Brovst Speedway Club i budget 2018 frigives til det formål, de er bestemt til.   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 11. januar 2018, pkt. 4:

   Indstillingen anbefales godkendt.


   Økonomiudvalget, 17. januar 2018, pkt. 6:

   Indstilling anbefales godkendt.

    

    

   Afbud:

   Bøje Holmsgaard Lundtoft

   Christian Hem

   Per Halsboe-Larsen 

    

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 6

  Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  • Beslutningstema

   Drøftelse af strategien på FGU-området i forhold til fremadrettet organisatorisk forankring.

  • Sagsfremstilling

   Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende GrundUddannelse (herefter FGU).

    

   Aftalen vil gøre op med, at næsten 50.000 unge under 25 år ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er i uddannelse eller job. Den nye Forberedende Grunduddannelse skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

    

   Den nye Forberedende Grunduddannelse erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. Se mere om elementerne i aftalen i bilag 1.

    

   Sundheds- & Arbejdsmarkedsafdelingen har sammen med Skole- & Dagtilbudsafdelingen gennemgået aftalen og kan konstatere, at der i Jammerbugt Kommune – når alle målgrupper er talt sammen – er det nødvendige elevgrundlag for som minimum etablering af en skole i Jammerbugt Kommune.

    

   Aftalen indebærer, at der på landsplan skal oprettes ca. 90 skoler, og at ca. en tredjedel af disse skal være institutioner (tværgående ansvarlige for flere skoler – også kaldet moderinstitutioner).

    

   Det er moderinstitutionen, der:

   • Lægger den overordnede linje og ramme for de enkelte skoler via den tilknyttede bestyrelse. Bestyrelsen må bestå af 7 medlemmer, som f.eks. kan sammensættes således: 4 politikere, en repræsentant fra LO, en repræsentant fra DA og en medarbejderrepræsentant (sidstnævnte 3 skal være repræsenteret). Hvis der f.eks. indgår 3 kommuner under en moderinstitution, kan man forestille sig to politikerposter til moderinstitutionens kommune og 1 til hver af de øvrige.
   • Har det øverste ledelsesansvar via en ansat overordnet leder for de underliggende skoler (Der skal være pædagogisk ledelse på alle skoler)
   • Ansætter medarbejderne på de underliggende skoler
   • Er ansvarlige for den tværgående økonomi
   • Søger dispensationer hos Undervisningsministeriet hvis behov

    

   Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og til 1.516 kr. for de under 18-årige.

    

   Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne generelt set et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt.

    

   Der er i forbindelse med etablering af FGU lagt op til en proces, hvor kommunerne i fællesskab skal komme med forslag til fordeling af skoler og moderinstitutioner. Såfremt dette ikke lykkedes, vil en statslig forligsmand hjælpe kommunerne til en aftale.

    

   I Nordjylland er det på et tværkommunalt møde den 18. december 2017 aftalt, at kommunerne skal melde en første pejling for samarbejde ind til KKR Nordjylland senest den 21. januar 2018.

    

   For Jammerbugt Kommunes vedkommende kan man forestille sig flere konstellationer. Forvaltningen sonderer p.t. de forskellige muligheder og fremlægger konkrete betragtninger på udvalgsmødet. 

     

   Hvad kan der ellers gøres – i et tværkommunalt perspektiv?

   • Faktum er, at aftalen er på plads. Der er i selve aftalen lagt op til en vis fleksibilitet i selve aftalen, og det er vigtigt i det tværkommunale arbejde at lægge maksimalt pres på, at denne fleksibilitet ikke reduceres, når aftalen udmøntes til lov.
   • Og så bør man også lægge pres på, at der bliver sat fokus på overgangsperioden – hvad gør vi ift. de elever, som er i gang? Og hvordan sikrer vi nytænkning, når der er virksomhedsoverdragelse, og ”gamle” undervisere overdrages uden, at kommunerne reelt har anden kompetence end at henvise (kommunerne har ikke nok indflydelse på det pædagogiske indhold og de beskæftigelsesrettede holdninger)?
   • Arbejde på på en eller anden vis at sikre kommunerne mere indflydelse – det er trods alt dem, der henviser/visiterer og betaler det meste. I modsat fald risikeres, at der ikke vil være et tilstrækkeligt elevgrundlag til økonomisk forsvarligt at drive skolerne fremadrettet. Undervisningsministeriet har oplyst om, at grunden til, at man har indgået en aftale, der er forholdsvis dyr for kommunerne er for at tvinge kommunerne til at investere mere i grundskolen og dermed i større omfang forebygge, at de unge overhovedet kommer i målgruppen for FGU.

    

   For at sikre optimalt fokus på etablering af den nye FGU-organisation og gennem politisk bevågenhed at sikre størst mulig indflydelse, er det i punkt 4 nedenfor foreslået, at FGU bliver et løbende tema i et tværgående §17,4-udvalg med fokus på ungeområdet i Jammerbugt Kommune. 

    

   Indstilling, Direktionen, 18. december 2017:

   Social-, Sundheds- & Beskæftigelsesdirektøren indstiller til direktionen, at direktionen på baggrund af ovenstående aftaler en strategi for den videre proces på FGU-området.

    

   Beslutning, Direktionen, 18. december 2017:

   Jammerbugt Kommune ønsker en model, hvor kommunen får mest mulig indflydelse på FGU-indsatsen. Sagen behandles på fagudvalgenes første møde i januar 2018, idet kommunerne inden den 21. januar 2018 skal give tilbagemelding vedrørende kommunale samarbejder og moderinstitutionens beliggenhed. Hanne er tovholder på opgaven.

    

    

    

  • Lovgrundlag

   Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

  • Indstilling

   Børne- og Familiedirektøren indstiller,

   at Børne- og Familieudvalget på baggrund af ovenstående samt de fakta, der fremlægges på udvalgsmødet, tilkendegiver en retning for det tværkommunale samarbejde på FGU-området. 


   Børne- og Familieudvalget, 8. januar 2018, pkt. 6:

   Børne- og Familieudvalget tilkendegav, at der søges den optimale løsning for Jammerbugt Kommune.

    

   Social-, Sundheds- & Beskæftigelsesdirektøren indstiller;

   • at udvalget på baggrund af ovenstående samt de fakta, der fremlægges på udvalgsmødet, tilkendegiver en retning for det tværkommunale samarbejde på FGU-området.

    

   Beskæftigelsesudvalget, 9. januar 2018, pkt. 3:

   Direktionens indstilling indstilles godkendt

    

   Økonomiudvalget, 17. januar 2018, pkt. 4:

   Børne- og familie og beskæftigelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

    

    

   Afbud:

   Bøje Holmsgaard Lundtoft

   Christian Hem

   Per Halsboe-Larsen 

    

  • Beslutning

   Økonomiudvalgets indstilling godkend

  • Bilag

   Bilag FGU aftalen kort: FGU aftalen kort

   Bilag Bekymringsbrev Jammerbugt Produktionsskole: Bekymringsbrev Jammerbugt Produktionsskole

  • Luk
 • 7

  Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg

  • Beslutningstema

   Beslutning om fremsættelse af forslag til politisk godkendelse om nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg, som skal understøtte det tværfaglige samarbejde.

  • Sagsfremstilling

   Kommunalbestyrelsen har mulighed for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg.

    

   Målet med at nedsætte de aktuelle §17,4-udvalg er at optimere det tværgående samarbejde på tværs af Jammerbugt Kommunes forvaltninger, politiske udvalg og uddannelsesinstitutioner på indsatsområder, som er relevante og tværgående for de involverede parter.

    

   Til understøttelse af det tværgående samarbejde ses tre udvalg oprettet efter lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, som er beskrevet nedenfor.

     

   1. § 17, stk. 4 udvalg vedr. unge og udsatte 

   Direktionen indstillede i april 2017 til en politisk godkendelse oprettelsen af et § 17, stk. 4-udvalg, hvis formål skulle være at følge udviklingen med de fondsmidler, som er søgt gennem Den A.P. Møllerske Støttefond, samt følge den generelle ungeindsats på tværs af forvaltningerne i Børne & Familie og Social, Sundhed & Beskæftigelse.

    

   Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2017 (pkt. 61) at følge Økonomiudvalgets indstilling om at afvente nedsættelsen af udvalget.

    

   Jammerbugt Kommune modtog den 11. december 2017 tilsagn fra Den A.P. Møllerske Støttefond om knap 11,0 mio. kr. til en ny helhedsorienteret indsats for udsatte familier. Med tilsagnet er grundlaget for § 17, stk. 4 udvalget etableret, hvorfor sagen genoptages.

    

   Udvalget foreslås at have følgende kerneområder:

   • A.P. Møller-projektet om udsatte familier
   • Tværgående ungeindsats
   • Implementeringen af FGU, som træder i kraft 1. august 2019

    

   Kommissorium, som beskrevet i forbindelse med den politiske behandling i april, opretholdes med tilføjelse af temaet vedrørende FGU.

    

   Udvalget foreslås opstartet den 1. marts 2018.

    

   2. § 17, stk. 4 udvalg vedr. sundhed på tværs

   I forbindelse med godkendelsen af en ny organisering af Social-, Sundheds- & Beskæftigelsesforvaltning, hvor sundhed blev bredt ud i organisationen som en matrix-organisation, blev det anbefalet, at der oprettedes en styregruppe vedrørende den tværgående forankring af den tværgående sundhedsindsats i form af et § 17, stk. 4- udvalg. Formålet med oprettelsen af § 17, stk. 4 udvalget er at sikre forankring og koordinering af sundhedsindsatsen i alle stående udvalg og forvaltninger.

    

   Udvalget foreslås at have følgende kerneområder:

   • Sundhedsstrategier på tværs
   • Politisk understøttelse af Den Sundhedsstrategiske Tænketank

    

   Forslag til kommissorium vedlægges som bilag.

    

   Udvalget foreslås opstartet den 1. juni 2018.

    

   3. § 17, stk. 4 udvalg vedr. erhverv, beskæftigelse og uddannelse

   I forbindelse med drøftelse af den politiske struktur for valgperioden 2018-2021, blev det foreslået, at der oprettedes en styregruppe vedrørende den tværgående forankring af den tværgående virksomhedsrettede indsats i form af et § 17, stk. 4-udvalg. Formålet med oprettelsen af § 17, stk. 4-udvalget er at sikre forankring og koordinering af virksomhedsindsatsen i relevante stående udvalg (Økonomiudvalg, Beskæftigelsesudvalg og Teknik- & Miljøudvalg).

    

   Udvalget foreslås at have følgende kerneområder:

   • Fælles fokus på vækst i erhvervslivet
   • Fælles fokus på kvalificeret arbejdskraft
   • Fælles fokus på uddannelse i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft
   • Følge arbejdet med "En indgang for virksomhederne"

    

   Forslag til kommissorium vedlægges som bilag.

    

   Udvalget foreslås opstartet den 1. november 2018.

  • Lovgrundlag

   Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.

  • Indstilling

   Direktionen indstiller til alle fagudvalg,

   at ovennævnte 3 § 17,4-udvalg godkendes og idriftsættes jævnfør ovenstående forslag om form og tidsplan.


   Teknik- og Miljøudvalget, den 8. januar 2018, pkt 13

    

   Vedtaget som indstillet. Lisbet Emmery indsættes i udsatte Børn og unge. Niels Jørgen Pretzmann indsættes i Sundhed på tværs. Michael Krogsgaard indsættes i Erhverv, beskæftigelse og uddannelse.

    

   Børne- og Familieudvalget, 8. januar 2018, pkt. 5:

    

   Børne- og Familieudvalget godkendte de 3 § 17,4-udvalg som beskrevet i sagsfremstillingen.

    

   Børne- og Familieudvalget udpegede følgende repræsentanter til udvalgene:

    

    § 17, stk. 4 udvalg vedr. unge og udsatte 

   • Ulla Flintholm (V) (formand)
   • Susanne Møller Jensen (S) (næstformand)

    

   § 17, stk. 4 udvalg vedr. sundhed på tværs

   • Susanne Møller Jensen (S) (næstformand)

    

   § 17, stk. 4 udvalg vedr. erhverv, beskæftigelse og uddannelse

   • Ulla Flintholm (V) (formand)


   Social- og Sundhedsudvalget, 9. januar 2018, pkt. 5:

   Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger:

   • Social- og Sundhedsudvalget finder det hensigtsmæssigt, at udvalget tildeles 2 pladser i § 17.4 udvalget vedr. unge og udsatte
   • Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at produktionsskolen bliver repræsenteret i udvalg vedr. erhverv, beskæftigelse og uddannelse

    

   Social- og Sundhedsudvalget udpeger følgende medlemmer til udvalgene:

   • § 17.4 udvalget vedr. særligt fokus på udsatte unge og familier udpeges Frank Østergaard
   • § 17.4 udvalget vedr. særligt fokus på sundhed udpeges Ib Nellemann og Diane Aarestrup
   • § 17.4 udvalget vedr. særligt fokus på Erhverv, Beskæftigelse og uddannelse udpeges Bøje Holmsgaard Lundtoft

    

   Beskæftigelsesudvalget, 10. januar 2018, pkt. 4: 

   Indstillingen godkendt.

   Beskæftigelsesudvalget udpeger følgende medlemmer til udvalgene:

   §17.4 udvalget vedr. særligt fokus på udsatte unge og familier udpeges Morten Klessen og Malou Skeel / Mariane Andersen

   §17.4 udvalget vedr. særligt fokus på sundhed udpeges Mariane Andersen

   §17.4 udvalget vedr. særligt fokus på Erhverv, Beskæftigelse og uddannelse udpeges Morten Klessen og Rene Rosenkranz

    

    
   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 11. januar 2018, pkt. 15:

    

   Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget udpeger følgende medlemmer til udvalgene:

   §17.4 udvalget vedr. særligt fokus på udsatte unge og familier udpeges Marianne Andersen

   §17.4 udvalget vedr. særligt fokus på sundhed udpeges Helle Bak Andreasen

   §17.4 udvalget vedr. særligt fokus på Erhverv, Beskæftigelse og uddannelse udpeges Christian Hem.

    


   Økonomiudvalget, 17. januar 2018, pkt. 5:

   Direktionens indstilling anbefales godkendt

    

   Økonomiudvalget udpegede følgende repræsentanter til udvalgene:

    

   § 17, stk. 4 udvalg vedr. unge og udsatte

   Jens Chr. Golding

    

   § 17, stk. 4 udvalg vedr. sundhed på tværs

   Per Halsboe-Larsen

    

   § 17, stk. 4 udvalg vedr. erhverv, beskæftigelse og uddannelse

   Malou Skeel og Mogens Christen Gade

    

    

   Afbud:

   Bøje Holmsgaard Lundtoft

   Christian Hem

   Per Halsboe-Larsen 

    

    

  • Beslutning

   Direktionens, fagudvalgenes og økonomiudvalgets indstillinger godkendt

  • Bilag

   Bilag Kommissorium §174-udvalg unge: Kommissorium §174-udvalg unge

   Bilag Kommissorium §174-udvalg sundhed: Kommissorium §174-udvalg sundhed

   Bilag Kommissorium §174-udvalg erhverv, beskæftigelse og uddannelse: Kommissorium §174-udvalg erhverv, beskæftigelse og uddannelse

  • Luk
 • 8

  Multifunktionel jordfordeling

  • Beslutning

   Kommunalbestyrelsen godkendte

    at indgå i jordfordelingen ved sælge et areal på 0,7 ha., der indgår i midlertidig ejerskab af en anden matrikel i området.

  • Luk
 • 9

  Stillingtagen til indkomne bud på erhvervsareal

  • Beslutning

   Kommunalbestyrelsen godkendte

   at sælge til højstbydende tilbudsgiver.

  • Luk

Abonnement

Modtag en mail hver gang, der er ny dagsorden/referat fra kommunens udvalg.

Opret et abonnement HER