Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater

 

 

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 12-10-2017 18:00:00

Hent PDF-version

 • 106

  Andenbehandling af Budget 2018

  • Beslutningstema

   Andenbehandling af Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021

    

   Der er afholdt budgetseminar den 8. - 9. september, hvor der blev indgået en budgetaftale, som alle kommunalbestyrelsens 27 medlemmer står bag. Budgetaftalen danner udgangspunkt for andenbehandlingen af budget 2018 og overslagsårerne 2019 - 2021.

    

  • Sagsfremstilling

   Arbejdet med Budget 2018 og overslagsårene blev igangsat i Økonomiudvalget den 8. februar 2017, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske rammer for budgettet blev lagt fast.

    

   I foråret og henover sommeren har fagudvalgene og Økonomiudvalget arbejdet med budgettet, og der er fra hvert fagudvalg og Økonomiudvalget udarbejdet forslag til budgetændringer på egne områder.

   Desuden har der været afholdt temamøder i Kommunalbestyrelsen, hvor det samlede budget og budgetbalancen er drøftet, og der er givet signaler til udvalg og administrationen vedrørende det videre budgetarbejde.

    

   Økonomiudvalget har flere gange drøftet budgetstatus herunder de overordnede økonomiske rammer, konsekvenser af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og fagudvalgenes forslag til 2018 og overslagsår.

    

   Senest på møde den 23. august har Økonomiudvalget besluttet hvilke tekniske korrektioner, der som udgangspunkt indarbejdes i grundlaget for budgetoplægget til budgetseminaret. Desuden besluttede Økonomiudvalget hvilke omstillingsforslag, der sendes i høring, og høringsprocessen har forløbet i perioden 24. august til den 4. september. Høringssvarene er udsendt til Kommalbestyrelsens medlemmer og indgår i den videre budgetproces.

    

   Den 30. august fik kommunen fra Økonomi-og indenrigsministeriet meddelelse om særtilskud og lånedispensationer. Kommunen modtager i 2018 15,0 mio. kr. i særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, det ligger lidt over tidligere års tilskud. Der er meddelt en lånedispensation på i alt 11,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten, der ud over er der ikke meddelt andre lånedispensationer.

    

   Økonomiudvalget besluttede den 23. august, at kommunen ikke skulle søge Økonomi- og indenrigsministeriet om mulighed for at øge skatten.

    

   Budgetoplægget er efter Økonomiudvalget møde den 23. august revideret på to områder: Der indregnet et særtilskud på -15,0 mio. kr. og der er indarbejdet et låneoptag på -31 mio. kr., som følge af mindre lånedispensationer. Som følge af dette forbedres driftsresultatet med 5 mio. kr., men kassetrækket øges fra 8,4 mio. kr. til 12,4 mio. kr. Sidstnævnte grundet mindre lånemulighed.

    

   Der afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 8. og 9. september. På budgetseminaret drøftes budgetoplægget, og input herfra indgår i Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet for 2018 og overslagsår 2019 - 2021.

    

   Den videre budgetproces ser således ud: 

    

  • Lovgrundlag

   Den kommunale styrelseslov

  • Økonomi

   Budgetoplægget til førstebehandlingen tager udgangspunkt i det oplæg, der er drøftet i Økonomiudvalget den 23. august med enkelte ændringer, jvf. dagsordensteksten.

   Budgetoplægget er også udgangspunktet for drøftelserne på budgetseminaret den 8. og 9. september.

    

   Budgetoplægget kan ses nedenfor, og hovedforudsætningerne i budgetoplægget er følgende:

   • Statsgaranteret grundlag for indkomstskatten samt tilskuds-og udligningsbeløb
   • Særtilskud på 15,0 mio. kr.
   • Tekniske ændringer på 0,3 mio. kr.
   • Anlægsbudgettet fastsættes foreløbig til 60,0 mio. kr.
   • Låneoptag på 31,0 mio. kr.

    

   Budgetoplæg 2018  

     

  • Kommunikation

   I den vedtagne budgetproces er der stor fokus på inddragelse af MED-systemet samt høring af relevante eksterne parter.

   MED-systemet inddrages i budgetlægningen i lighed med tidligere år. Der lægges i budgetprocessen for 2018 vægt på, at de enkelte MED-udvalg sikrer, at udvalgets årshjul giver mulighed for at bidrage til potentialeafdækning samt konsekvensbeskrivelse af de forslag i omstillingskataloget, som er relevant for de enkelte MED-udvalg.

   Som det fremgår af budgetprocessen og MED-systemets involvering heri, bidrager de forskellige MED-udvalg med forslag til omstillingskataloget samt potentialeafdækning af omstillingsforslagene. Dette er blandt sket på dialog-møder mellem fagudvalgene og de respektive ForvaltningsMED, hvor udviklingsmuligheder/ideer og mulige potentialer herunder investeringsforslag er blevet drøftet.

   Der har desuden været afholdt orienteringsmøde for bestyrelser, råd mv. vedrørende status på budget 2018 samt det materiale, der er sendt i høring.

   I høringsfasen har relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra den 24. august til og med den 4. september 2017. Høringssvarene indgår i den videre budgetdrøftelse.

  • Indstilling

   Direktionen indstiller,

   at

   Økonomiudvalget drøfter budgetoplægget og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsens førstebehandling af Budget 2018.

    

    

   Økonomiudvalget, 13. september 2017, pkt. 133:

   Økonomiudvalget indstiller forslag til driftsbudget og anlægsbudget jf. vedlagte bilag samt nedenstående indstillinger vedrørende finansiering, bevillingsregler og budgettekniske forhold til 1. og 2. behandling af budget 2018-2021 i Kommunalbestyrelsen.

    

   Vedrørende finansieringen

   at der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de dertilhørende tilskuds- og udligningsbeløb
   at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,7 procent
   at den almindelige grundskyldspromille fastsættes uændret til 32,85 promille og at grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille
   at dækningsafgiften af offentlige ejendommes grundværdi fastsættes uændret til 15 promille, og at dækningsafgiften af forskelsværdien fastsættes uændret til 8,75 promille
   at Jammerbugt Kommunes egne ejendomme fritages fra dækningsafgift
   at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,20 procent
   at forslaget til takster og gebyrer godkendes, idet endelig justering af taksterne foreligger til 1. behandlingen i kommunalbestyrelsen

    

   Vedrørende bevillingsregler og budgettekniske forhold

   at bevillingsniveauet fastholdes på politikområder som besluttet i 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'
   at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i budget- og regnskabssystemet
   at administrationen kan foretage nødvendig afbalancering af budgettet i forbindelse med afstemning af budgettet samt beslutninger ved 2. behandlingen via "Forskydninger i likvide aktiver"
   at der i forbindelse med vedtagelse af budgetforslaget gives bevilling til budgettet driftsposter på hovedkonto 00-06 samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skatter mv. på hovedkonto 07 og 08
   at der for anlægsposter er medregnet rådighedsbeløb, hvortil der ikke er givet bevilling - jvf. dog de to indstillinger nedenfor
   at anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse frigives
   at anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til asfalt frigives

    

   Budgettet indebærer følgende resultatopgørelse:

    

    

   Afbud:

   Per Halsboe-Larsen

    

   Kommunalbestyrelsen, 21. september 2017, pkt. 91:

   Økonomiudvalgets indstilling oversendes til 2. behandling.

    

   Afbud:

   Jens Præstegaard. I stedet deltog suppleant Palle L. Nielsen

   Helle Bak-Andreasen. I stedet deltog suppleant Niels J. Pretzmann.

    

    

   Supplerende indstilling fra direktionen vedrørende budgetneutrale budgetomplaceringer i Budget 2018-2021

   Baggrunden for nedenstående teknisk-administrative ændringsforslag er begrundet i to konkrete omplaceringsforslag:

   1. Første omplacering vedrører en budgetteknisk udmøntning af reduktionen i kørselsudgifterne på 750.000 kr. fra budget 2017 og overslagsår samt reduktionen på 200.000 kr. i Budget 2018 og overslagsår. Direktionen har udarbejdet et forslag til udmøntning baseret på registrering og fordeling af de faktiske omkostninger til kørselsgodtgørelse, og har iværksat forskellige tiltag til justering i kørselsomkostninger m.v. Der er udarbejdet et bilag med den indstillede fordeling af budgetreduktionen. Forslaget er budgetneutralt og svarer til den samlede indarbejdede besparelse på 950.000 kr., der fordeles jf. vedlagte bilag.
   2. Anden omplacering omhandler en budgetteknisk omplacering og delvis udmøntning af den tidligere indarbejdede budgetpost (fra B 2015 og frem med en forventet indtægt på 2 mio. kr.) vedrørende forventet ”genudlejning”/anvendelse af tomme plejecenterboliger. Midler til tomgangshusleje på Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde var en forudsætning for og indarbejdet i plejecenterboligplanen fra 2015 med virkning fra B2016, og i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse i oktober 2016 af ”Salg af Hune Plejecenter” blev det opgjort, at der vil være en årlig besparelse på tomgangshusleje på boligdelen og yderligere på servicearealerne på i alt godt 1,5 mio. kr. Salget af plejecentret er medio 2017 faldet helt på plads, og dermed vil der med fuld virkning for B 2018 være en besparelse på det årlige beløb til tomgangshusleje, som kan medvirke til en delvis realisering af den tidligere indregnede negative budgetpost (indtægt/mindreudgift) under politikområde 16 på 2 mio. kr.

    Social- og Sundhedsudvalget vil på kommende møde i forbindelse med budgetopfølgning 2017 få forelagt de øvrige økonomiske konsekvenser og afvigelser i relation til forudsætningerne i plejecenterboligplanen., dvs. afvigelser der ikke vedrører tomgangshusleje i relation til det tidligere plejecenter i Hune. På økonomiudvalgets område vil den indstillede omplacering af 1,5 mio. kr. betyde, at der fortsat tilbagestår 0,5 mio. kr. som forventet indtægt/anden anvendelse af plejecentre (herunder V. Hjermitslev m.v.) samt at den yderligere reduktion i forbindelse med B 2018 på 0,5 mio. kr. øger den samlede indtægtsforudsætning til i alt 1 mio. kr. det bemærkes, at realiseringen heraf også kan ske ved en generelt optimering af kommunens bygningsanvendelse m.v.

   På grundlag heraf indstilles det,

   at der omplaceres i alt 950.000 kr. som udmøntning af reduktionen af kørselsomkostningerne, idet de samlede omplaceringer under ét er budgetneutrale, jf. vedlagte bilag.
   at der omplaceres 1.500.000 kr. i mindreudgiftsbevilling fra politikområde 7: Sundhed og Senior til delvis udmøntning af rammebesparelse på politikområde 16: Tværgående aktiviteter, idet omplaceringen vedrører besparelsen som følge af at der fra august 2017 ikke længere skal afsættes midler til en årlig tomgangshusleje ved det tidligere Hune Plejecenter dels for boligdelen og dels for servicearealerne jf. kommunalbestyrelsens møde 13. oktober 2016 punkt 145.

    

   Økonomiudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 151:

   Indstillingen fra 1. behandling anbefales godkendt sammen med indstillingen fra direktionen vedrørende de to teknisk-administrative ændringsforslag. Herudover indstilles det, at anlægsbevillingen vedrørende jordforsyning (byggemodning 4,0 mio. kr. og salg af jord -4,0 mio. kr.) udgår af anlægsbudgettet for 2018.

    

   Afbud:

   Diane Aarestrup

   Søren Brink

    

        

    

  • Beslutning

   Indstilling godkendt, hvorved Budgettet for 2018 med overslagsårene 2019-2021 er vedtaget.

    

   Afbud:

   Susanne Møller Jensen. I stedet deltog suppleant Karl Schrøder

   Jens Jungersen

   Jørgen Olsson

    

    

  • Bilag

   Bilag Budgetaftale 2018 - Jammerbugt Kommune 8. september 2017: Budgetaftale 2018 - Jammerbugt Kommune 8. september 2017

   Bilag Drift og anlæg - opdateret 13. september 2017: Drift og anlæg - opdateret 13. september 2017

   Bilag Takster 2018 - efter 1. behandling: Takster 2018 - efter 1. behandling

   Bilag Budgetneutral teknisk-administrativt ændringsforslag vedrørende kørsel: Budgetneutral teknisk-administrativt ændringsforslag vedrørende kørsel

  • Luk
 • 107

  Kommunegaranti til Tranum Varmeværk

  • Beslutningstema

   Behandling af ansøgning fra Tranum Varmeværk A.M.B.A om kommunegaranti 2.971.000 kr. til renovering af ledningsnet 2017 - etape 1.

  • Sagsfremstilling

   Tranum Varmeværk har søgt om kommunegaranti til et lån på 2.971.000 kr. til renovering af ledningsnet 2017 - Etape 1.

    

   Tranum Varmeværk har konstateret stigende omkostninger til vedligeholdelse af selskabets ledningsnet. Den primære årsag er, at ledningsnettet har en gennemsnitsalder på 57 år og er det ældste i Danmark. Der er derfor besluttet en renovering af ledningsnettet. Renoveringen foretages over 4 etaper og forventes afsluttet i regnskabsåret 2020-2021. I forbindelse med renoveringen foretages desuden flytning af fjernvarmemåler og stophaner til et skab uden for bygningerne. Herved sikres let adgang til målere og adgang til at lukke for varmeforsyningen ved brud eller manglende betaling.

    

   Tranum Varmeværk søger i nærværende ansøgning om kommunegaranti for anlægslån knyttet til projektets etape 1. Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper Økonomiudvalget i januar 2015 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger, det drejer sig om følgende:

    

   • Projektbeskrivelser og licitationsmateriale
   • Resultat af licitation
   • Der er oplyst, at projektet ikke kræver særlige tilladelser
   • Beslutningsprotokoller fra generalforsamling og bestyrelsesmøder
   • Seneste 3 års regnskaber
   • Aktuelt budget
   • Vedtægter

    

   Materialet er gennemgået og fundet i orden. I den forbindelse skal det nævnes at der i regnskabet for 2014/15 var et overskud på 244.201 kr. og i regnskabet for 2015/16 var et overskud på 235.916 kr. Det samlede overskud på 480.117 kr. er hensat til til senere investering i ledningsnettet. De 480.117 kr. indgår derfor som en del af finansieringen af den samlede udgift på etape 1.

    

   Det fremgår af de fremsendte vedtægters § 8, at andelshaverne ved optagelse af lån hæfter solidarisk. Hvis der opnås kommunegaranti gælder følgende grundregel: Kommunen ikke må lide noget tab eller direkte gevinst ved selskabets anlæg eller drift, og dette kan kun ændres med kommunes godkendelse, så længe kommunen garanter for selskabets gæld.I § 9 fremgår det, at udmeldelse kan ikke finde sted, før der er indbetalt et beløb svarende til vedkommendes andel i selskabets samlede gældsforpligtelse uden fradrag af selskabets aktiver.

    

   Bestyrelsen forventer at anlægslån hos Kommunekredit optages som variabelt forrentet anlægslån med en løbetid på 25 år. De endelige vilkår fastlægges i på tidspunktet for hjemtagning.

    

    

    

    

  • Lovgrundlag

   Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

  • Økonomi

   Jammerbugt Kommune har ingen nuværende garantier stillet til Tranum Varmeværk. Der er 200 forbrugere under Tranum Varmeværk, og med den nye garanti på 2.971.000 kr. er der således en garantiforpligtelse på 14.855 kr. pr. forbruger.

    

   Det vurderes, at der kun er en lille risiko forbundet med at stille garantien, idet det fremgår af vedtægterne, at man ved udtræden skal betale en forholdsmæssig andel af selskabets gæld, og at vedtægterne på dette punkt kun kan ændres med kommunes godkendelse.

    

   Da Tranum Varmeværk ikke har kommunal garanti i forvejen vil garantien medføre en yderligere indtægt til Jammerbugt Kommune i form af garantiprovision på ca. 24.000 kr.

    

    

  • Indstilling

   Stabschefen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender garanti til Tranum Varmeværk på 2.971.000 kr.


   Økonomiudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 152:

   Indstillingen anbefales godkendt.

    

   Afbud:

   Diane Aarestrup

   Søren Brink

    

    

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Susanne Møller Jensen. I stedet deltog suppleant Karl Schrøder

   Jens Jungersen

   Jørgen Olsson

    

  • Luk
 • 108

  Regnskab Blokhus Bæk, Stedet Tæller

  • Beslutningstema

   Afslutning af projektet "Blokhus Bæk", Stedet Tæller projekt samt godkendelse af regnskab.

  • Sagsfremstilling

   Blokhus Bæk projektet omfatter en genskabelse og fornyelse af Blokhus Bæk med et mere åbent forløb mellem strand og de historiske fredede bygninger omkring Futten i Blokhus. Formålet med projektet har været at genskabe og styrke nogle af byens og landskabets oprindelse og særligte kvaliteter gennem en fysisk og visuel tilgængelighed til bækken og en formidling af dens forløb. Desuden har det været et ønske at løse nogle af de påtrængene problemer, når der kommer kraftige regnskyl.

    

   Projektet har været en del af Realdanias kampagne "Stedet Tæller" med synliggørelse af kvaliteter i kysternes turistbyer samtidig med at projektet har opnået støtte fra LAG Vesthimmerland-Jammerbugt samt Jammerbugt Forsyning.

    

   Projektet startede tilbage i 2010, hvor en specialestuderende ved Københavns Universitet udarbejdede et skitseprojekt for bækken. Skitserne og illustrationerne har været pejlemærker for omdannelse af bækken, idet der gennem processen er sket naturlige justeringer i dialog med involverede ejere og investorer.

    

   Fra 2012-14 blev der skabt den påkrævede finansiering via tilsagn fra Realdania, Jammerbugt Forsyning og LAG.

    

   Der blev medio 2014 afholdt et rådgiverudbud, hvor Møller og Grønbog blev valgt som landsskabsarkitekt og rådgiver på projektet, og i januar 2015 blev Ivan Jakobsen Entreprenørfirma valgt til at forestå anlægget efter udbud af opgaven i december måned. Anlægsfasen fra februar til indvielsen i juni 2015 var intens og sammenpresset, men det lykkedes at nå i mål via velvilje og samarbejde fra både entreprenør, rådgiver, ejere, myndigheder og andre involverede.

    

   Projektet bød undervejs på en del udfordringer, som kan sammenfattes i følgende punkter:

   • Anlægget er overvejende sket på privatejede arealer, så der har gennem forløbet været tæt dialog med lodsejere om ændringerne og de helt frivillige aftaler projektet var afhængige af.
   • Der var i den første fase af projektet ikke afsat tilstrækkelige midler til rådgivning, administrative gebyrer, indvielse og omkostninger til de private lodsejere.
   • Manglende viden om vandløbets tilløb gav overraskelser i forhold til de klimamæssige og regnvandstekniske forhold, og det har medført behov for omprojekteringer undervejs i processen
   • Tilstanden af "køletårnet" var så ringe, at der meget sent i projektet var behov for at finde alternative løsninger
   • Interessen for projektet har betydet, at vi har deltaget i flere formidlingsopgaver end antaget på forhånd

    

   Anlægsarbejdet er udført med brug af flere lokale underleverandører, hvor det har været muligt. De helt lokale kommunale aktører har formelt kun stået for ca. 1% af de afholdte omkostninger, eksempelvis landinspektørudgift og forplejning ved borgermøder og indvielse. Entreprenøren har anvendt lokale firmaer til dele af anlægget, som vi opgøre særskilt.

   Der er tale om et eksempelprojekt, hvor der i samråd med bl.a. Realdania er fundet løsninger, der ville være interessante og nytænkende. Det har således været et meget spændende projekt med deltagelse af meget forskellige fagligheder helt lokalt - samtidig med at vi har kunnet se projektet i forhold til mange andre projekter, der er afviklet i resten af landet.

    

   Økonomi

   Projektet vedrører sted nr. 100/668306 og henholder sig til anlægsbevilling fra den 29. januar 2015. Der er i medio 2015 afgivet regnskab til LAG og ultimo 2016 til Realdania, bl.a. med revisionspåtegning fra kommunens revisionsfirma.

    

   Opstillingen med afvigelser fra det opstillede budget ses i tabellen nedenfor:

    

    

    

   Der er forbrugt 111.462 kr. mere end budgetteret, og indtægterne har været 24.750 kr. lavere end beregnet. Det giver samlet set et merforbrug på 146.213 kr. eller ca. 2,5%.

    

   Da anlægget blev igangsat, blev de uforudsete omkostninger nedskrevet fra 10% til 7%. Trods en stram styring lykkedes det ikke at holde udgifterne inden for de 7%, og der er opstået en række uforudsete forhold, der har medført større omkostninger end forudset i januar 2015. Selve anlægget ved indvielsen juni 2015 var i grove træk inden for det bevilgede beløb, men særligt de efterfølgende anlæg og administative omkostninger har medførte enkelte merudgifter. Endelig lykkedes det ikke at få det fulde beløb fra LAG.

    

   Projektet har krævet samarbejde på tværs af flere afdelinger, og vi har under anlægsfasen i 2015 samt senest i sommerferien 2017 givet plads til udstillings- og formidlingsaktiviteter i både Redningsstation og Blokhus Torv. Derudover må vi sige, at projektet sammen med mange andre investeringer i Blokhus, har været med til at byforskønne Blokhus, og det er glædeligt, at området bliver ved med at tiltrække nye investeringer, således at der trods budgetoverskrivelse må forventes at kommunens medvirken i projektet vil kunne give et fornuftigt afkast i forhold til øget omsætning i området, stigninger i ejendomsværdier og en generel optimisme omkring liv og turisme i området.

    

   Det indstilles, at regnskabet godkendes med disse bemærkninger.

    

    

  • Indstilling

   Forvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse
   at regnskabet godkendes med budgetoverskridelsen på de 146.213 kr. med ovennævnte kommentarer.


   Økonomiudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 153:

   Indstillingen anbefales godkendt.

    

   Afbud:

   Diane Aarestrup

   Søren Brink

        

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Susanne Møller Jensen. I stedet deltog suppleant Karl Schrøder

   Jens Jungersen

   Jørgen Olsson

    

  • Luk
 • 109

  Ligestillingsredegørelse for Jammerbugt Kommune 2017

  • Beslutningstema

   Godkendelse af ligestillingsredegørelse for Jammerbugt Kommune 2017.

  • Sagsfremstilling

   Jammerbugt Kommune skal efter ligestillingslovens § 5 indberette en ligestillingsredegørelse til Udenrigsministeriets Ligestillingsafdeling senest d. 1. november 2017.

    Ligestillingsredegørelsen indberettes i lighed med tidligere gennem et elektronisk indberetningsskema. Indholdsmæssigt skal kommunen redegøre for en række målsætninger og indsatser, hvor kommunen forholder sig til og arbejder med kønsmæssig ligestilling.

    Redegørelsen er forankret i kommunens ligestillingsudvalg. Dette forum er lovpligtigt og afholder ca. tre årlige møder. Her drøftes løbende ligestillingsmæssige forhold, ligesom forvaltningerne løbende aflægger status på ligestillingsarbejdet.

    Oplæg til ligestillingsredegørelse for 2017 viser

   At Jammerbugt Kommune har en ligestillingspolitik og generelt arbejder med kønsligestilling i politikker og principper på personaleområdet

   At Jammerbugt Kommune anvender kønsopdelte data på personaleområdet, bl.a. i forhold til sygefravær og indtænker ligestillingsaspektet i eksempelvis rekruttering, kompetenceudvikling mv.

   At Jammerbugt Kommune arbejder med kønsligestilling inden for en række serviceområder. Det gælder fx skoleområdet, sundhedspleje, sundhed, handicap og seniorområderne.

   Resultaterne af ligestillingsredegørelserne offentliggøres på www.ligestillingidanmark.dk i foråret 2018.

   Offentliggørelsen af ligestillingsredegørelsen for 2015 viser, at Jammerbugt Kommunes arbejde med ligestilling, både på personaleområdet og i arbejdet med ligestilling i kerneydelserne, ligger over landsgennemsnittet.

  • Lovgrundlag

   Ligestillingsloven

  • Kommunikation

   Efter godkendelse orienteres hovedudvalget i MED-organisationen

  • Indstilling

   Ligestillingsudvalget anbefaler, at økonomiudvalget indstiller ligestillingsredegørelsen til kommunalbestyelsens godkendelse.


   Økonomiudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 156:

   Indstillingen anbefales godkendt.

    

   Afbud:

   Diane Aarestrup

   Søren Brink

        

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Susanne Møller Jensen. I stedet deltog suppleant Karl Schrøder

   Jens Jungersen

   Jørgen Olsson

    

  • Bilag

   Bilag Udkast til Ligestillingsredegørelse: Udkast til Ligestillingsredegørelse

  • Luk
 • 110

  Nedsættelse af handicapråd for perioden 2018-2021

  • Beslutningstema

   Handicaprådets sammensætning

  • Sagsfremstilling

   Ifølge bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område sammensættes handicaprådet af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal være medlem af kommunalbestyrelsen. De øvrige repræsentanter for kommunalbestyrelsen udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

    

   I følge den gældende forretningsorden består Handicaprådet i Jammerbugt Kommune af 10 medlemmer, der udpeges således:

    

   - 5 medlemmer udpeges af Danske Handicaporganisationer, DH`s lokalafdeling i Jammerbugt Kommune.

   - 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.

   - 3 medlemmer udpeges af forvaltningen i Jammerbugt Kommune.

    

   I det nuværende handicapråd i Jammerbugt Kommune udgøres den politiske repræsentation af to repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget, og de øvrige repræsentanter udpeget af Kommunalbestyrelsen udgøres af en repræsentant fra hver af de tre fagforvaltninger.

    

   I forbindelse med nedsættelsen af det nye handicapråd, for perioden 2018-2021, har nuværende medlemmer af Handicaprådet ønsket at få en drøftelse af rådets sammensætning, med hensyn til antallet af politikere og embedsmænd, herunder om der bør være politiske repræsentanter fra både Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

    

   Handicaprådet har derfor drøftet rådet sammensætning, på møde d. 29. august, 2017, hvor der var bred enighed om at anbefale, at den fremtidige politiske repræsentation i Handicaprådet udgøres af en repræsentant fra henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

    

   Som bilag er vedhæftet den gældende forretningsorden for Handicaprådet.

    

  • Lovgrundlag

   Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 26 og 27.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

    

   at drøfte Handicaprådets anbefaling om, at den fremtidige politiske repræsentation i Handicaprådet udgøres af en repræsentant fra henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
   at foretage indstilling til Kommunalbestyrelsen med hensyn til den fremtidige politiske repræsentation i Handicaprådet.   Økonomiudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 157:

   Indstillingen anbefales godkendt.

    

   Afbud:

   Diane Aarestrup

   Søren Brink

        

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Susanne Møller Jensen. I stedet deltog suppleant Karl Schrøder

   Jens Jungersen

   Jørgen Olsson

    

  • Bilag

   Bilag Gældende forretningsorden for Handicaprådet: Gældende forretningsorden for Handicaprådet

  • Luk
 • 111

  Modernisering af Jetsmark Idrætscenter

  • Beslutningstema

   Beslutning om bevilling af 20 mio kr. samt hvis muligt at hjemtage energirenoveringslån på 7,3 mio kr. til modernisering af Jetsmark Idrætscenter.

  • Sagsfremstilling

   På Kommunalbestyrelsens møde i september 2016 tog Kommunalbestyrelsen en principbeslutning om at give en kommunal engangsbevilling på 20 mio kr., og at hjemtage et energirenoveringslån på 7,3 mio kr., hvis det er muligt.

    

   Beslutningen blev taget på baggrund af et oplæg fra en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og bestyrelsen fra Jetsmark Idrætscenter. Oplægget, styregruppen præsenterede, opererede med et budget på 62,3 mio kr., hvoraf Jetsmark Idrætsforenings egenfinansiering var på 35 mio kr.

    

   Egenfinansieringen var på det tidspunkt ikke på plads, hvorfor Kommunalbestyrelsen alene traf en principbeslutning, da man dels vil sikre, at den er tilvejebragt, og dels at der efterfølgende også vil være en sund driftsøkonomi i Jetsmark Idrætscentret efterfølgende.

    

   Efterfølgende har der været forhandlinger med kreditforening om at optage lån til egenfinansieringen, og her er der nu opnået et tilsagn om lån på op til 30 mio kr.

    

   De sidste 5 mio kr. forsøges finansieret gennem fonde. Hvis ikke det lykkes, er man indstillet på at skære budgettet til.

    

    Med de moderniseringsplaner, der ligger bag budgettet på de 62 mio kr., vil Jetsmark Idrætscenter efterfølgende fremstå med:

    

   • Nyrenoverede omklædningsrum
   • Nye mødelokaler
   • Ny foyer og Café
   • Nyt køkken
   • Nye træningslokaler
   • Boksefaciliteter
   • Ny springmotoriksal
   • Nyt tag
   • Ny belysning
   • Renoveret kælder
   • Nye våbenbokse
   • Ny ventilation
   • Nye vinduer
   • og meget mere

    

   Der arbejdes yderligere med etablering af et dybvandsbasin, udewellness og renovering af forpladsen, men det kan ikke realiseres indenfor den nuværende ramme.

  • Lovgrundlag

   Fritidsloven

  • Økonomi

   Der er ikke afsat penge på budgettet for 2017, men der er taget en principbeslutning om at bevilge 20 mio kr. til projektet.

  • Kommunikation

   Der har været en meget omfattende indledningsfase, hvor brugerne af centret har været involveret.

  • Indstilling

   Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur.- Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen

    

   at der bevilges 20 mio kr. som en engangsbevilling til modernisering af Jetsmark Idrætscenter
   at der der gives tilsagn om at hjemtage et energirenoveringslån på 7,3 mio kr., hvis det er muligt
   at udbudsprocessen igangsættes, og at den afholdes indenfor de kommunale rammer omkring udbud, samt
   at anlægsrammen på de 20 mio kr. frigives.   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 7. september 2017, pkt. 113:

   Udvalget besluttede, at udsætte sagen med henblik på at få en drøftelse i styregruppen.

    

   Afbud: Helle Bak Andreasen

    

   ______________________________________________________

    

   Genoptaget Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 28. september 2017.

    

   Sagsfremstilling

   Siden sidste møde har Den Politiske Styregruppe for modernisering af Jetsmark Idrætscenter afholdt møde med bestyrelsen for Jetsmark Idrætscenter, hvor man har bedt bestyrelsen om

    

   • at præcisere aftalen med Kreditforeningen
   • at få en tilbagemelding om klubbernes tilknytning til stedet
   • at få en hensigtserklæring fra eksterne lejere

    

   Styregruppen har desuden drøftet den efterfølgende driftsøkonomi for Jetsmark Idrætscenter, da man gerne vil sikre sig, at der efter byggeriet stadig er en sund økonomi omkring centret.

    

   Den politiske styregruppe kan her konstatere, at man dels har konsulteret DGI Huse og Haller, som har gennemgået driftsøkonomien og fundet, at den er OK, og dels har både bank og kreditforening set på driftsøkonomien og fundet den OK i forhold til lån og garantistillelse fra deres side.

    

   I Jetsmark Idrætscenter er man i processen nu kommet til det punkt, hvor der skal laves udbudsmateriale i forhold til at få en rådgiver på projektet. Den politiske styregruppe er indstillet på, at den del godt kan fortsætte mens de øvrige forhold falder på plads, da et stop her vil kunne forsinke projektet, så det ikke bliver muligt at starte det op til sommeren 2018, hvilket ligger i den nuværende planhorisont.

    

   Indstilling

   Den politiske styregruppe indstiller til Kommunalbestyrelsen:

    

   at der frigives 150.000 kr. af den samlede ramme på 20 mio kr. til at få udarbejdet udbudsmateriale i forhold til at få ansat en totalrådgiver,

    

   at den øvrige del af det kommunale tilskud først frigives, når de efterlyste ting er på plads.

    
   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 28. september 2017, pkt. 119:

   Indstillingen anbefales godkendt med en bemærkning om, at tilskuddet udbetales til den selvejende institution Jetsmark Idrætscenter, som står for moderniseringen.   Økonomiudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 158:

   Indstillingen anbefales godkendt, idet det præciseres at energirenoveringslånet (p.t. anslået til på 7,3 mio. kr.) hjemtages af Jammerbugt Kommune når det bliver aktuelt, men finansieres af Jetsmark Idrætscenter. Jens Chr. Golding blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

    

   Afbud:

   Diane Aarestrup

   Søren Brink

    

    

  • Beslutning

   Godkendt.

   Jens Chr. Golding blev erklæret inhabil, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

    

   Afbud:

   Susanne Møller Jensen. I stedet deltog suppleant Karl Schrøder

   Jens Jungersen

   Jørgen Olsson

    

    

  • Luk
 • 112

  Tillæg til Planstrateri 2015 - Udviklingsområder

  • Beslutningstema

   GENBEHANDLING

    

   Godkendelse af tillæg til Planstrategi 2015 for udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder.

    

   Sagsfremstilling


   Modernisering af Planloven giver kommunerne nye muligheder for at udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor der gives større adgang til at planlægge. Den moderniserede planlov har virkning fra den 1. juli 2017. 

   Erhvervsministeren har udsendt invitationsskrivelse til Kystkommunerne, hvor han opfordrer kommunerne til at indsende ansøgninger om udpegning af konkrete udviklingsområder samt omlægning af sommerhusområder inden den 15. oktober 2017. 

   Udpegningen af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder sker gennem et landsplandirektiv, der udstedes af Erhvervsministeren på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommunalbestyrelser. Landsplandirektivet forventes at blive udsendt i efteråret 2018. 

   Kommunalbestyrelsens ansøgning skal baseres på en konkret og systematisk vurdering af kystlandskabet og på en kommuneplanstrategi, eventuelt i form af et tematillæg.

   Kommunernes udpegning af udviklingsområder vil skulle ske parallelt med kommunernes udpegning af eksisterende og potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort, herunder i kystnærhedszonen, således at såvel udviklingsområder som indsatsen for at sikre flere og større sammenhængende naturområder kommer til at indgå integreret i kommuneplanlægningen. Jammerbugt Kommune har endnu ikke udarbejdet den kommunale del af Det grønne Danmarkskort, hvorfor vurderingen af udviklingsområder er sket på baggrund af Helhedsplan13.

   Udviklingsområder kan ikke udlægges i områder med særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Realisering af udviklingsprojekter vil udløse kommuneplantillæg og evt. lokalplan. De udpegede udviklingsområder bliver endvidere omfattet af reglerne i planloven om administration af landzoneområder uden for kystnærhedszonen, herunder de umiddelbare rettigheder for borgere og virksomheder. 

   Omlægning af sommerhusområder er også en ny mulighed i Planloven. Jammerbugt Kommune har 8 eksisterende og udbygget landzoneområder med sommerhuse. Det er et ønske, at disse områder kan overføres til sommerhuszone, således at de bliver omfattet af de samme retningslinjer som øvrige sommerhusområder. F.eks. retten til at bo i sommerhuset som pensionist, og at der kan ske til- og ombygninger uden en landzonetilladelse.

   Ligeledes giver det mulighed for at kommunerne kan ansøge om nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. Jammerbugt Kommune har mange grunde som er ubebygget og står derfor ikke ”i første række” til at få andel i de 6000 grunde, der kan uddeles såfremt der udgår 5000 andre grunde inden for Kystnærhedszonen. Jammerbugt Kommune har ingen grunde som bør tilbageføres. Tillægget til planstrategien indeholder dog alligevel et ønske om 2 nye sommerhusområde. Det ene er vest for Jambo Vesterhav Camping og det andet er Guldager Camping. Disse ansøgninger skal give de to pladser nye muligheder.

   Miljøvurdering "Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Temaplanstrategien for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen er screenet for så vidt angår udpegningen af konkrete områder. Der foreligger ikke konkrete projekter for områderne eller bestemmelser om bebyggelseshøjde- eller procent i kommuneplanrammer, der kan benyttes i vurderingen. 

   Det vurderes, at temaplanstrategien – alene - ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet da indholdet ikke er fastsat , hvorfor der ikke udarbejdes miljøvurdering for planen. Der foretages endnu en screening af områderne på et mere detaljeret niveau, såfremt disse udpeges i kommuneplanrammer og ved evt. fremtidig lokalplanlægning for områderne. Screeningerne kan findes

    

   Lovgrundlag

    

   Lov om Planlægning

    

   Økonomi

   Ikke relevant på nuværende tidspunkt da der kun er tale om ansøgning om at blive optaget i et landsplansdirektiv, som så giver kommunen mulighed for at ændre den aktuelle status via kommuneplanen eller en lokalplan.

    

   Kommunikation

    

   Efter vedtagelse af tillæg til Planstrategi 2015 gennemføres der en høring på 8 uger. Resultatet af høringen forelægges for kommunalbestyelsen den 12. oktober 2017.
   Høringen afsluttes 2. oktober 2017

    

   Indstilling

   Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller,

   at økonomiudvalget godkender Tillæg til Planstrategi 2015 for udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder indefor kystnærhedszonen.

   at det godkendte tillæg til planstrategi udsendes i 8 ugers høring

    

   Beslutning

    

   Økonomiudvalget, den 2. august 2017, pkt. 115:

   Indstillingen godkendt.

    

    Afbud:

   Malou Skeel

   ____________________________________________________________

    

  • Sagsfremstilling

   Resultatet af høringen

    

   Der er indkommet 4 bemærkninger

    

   • Bemærkning nr. 1 omhandler anbefalinger om at forbedre teksten mv.
   • Bemærkning nr. 2 er en visionsplan for Jambo Vesterhav camping. Visionsplanen bygger på den mulighed der kan opstå såfremt der udlægges et nyt sommerhusområde som beskrevet på side 15 i tillægget til planstrategien.
   • Bemærkning nr. 3 kommer fra Forsvaretsministeriets Ejendomsstyrelse som påpeger at den vestlige del af Gjøl er under støjzonen for Flyvestation Aalborg og dette giver begrænsninger i hvilke udviklingsmuligheder der er i området. Jammerbugt Kommune vil i den konkret planlægning tage højde for dette.
   • Bemærkning nr. 4 kommer fra DN som påpeger, at der i udviklingsområdet omkring Thorup Strand / Klim Camping er store naturinteresser og DN vurdere, at det at  området udpeges som ”udviklingsområde” også kan betyde, at det er naturen som skal udvikles. Jammerbugt Kommune vil i den konkret planlægning tage DN synspunkter med ind i planlægningen.

    

  • Lovgrundlag

   Lov om Planlægning

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Der er gennemført høring i 8 uger.

    

    

  • Indstilling

   Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Tillæg til Planstrategi 2015 rettes i forhold til beskrivelsen oven for og indsendes til Erhvervsministeriet


   Økonomiudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 159:

   Indstillingen anbefales godkendt.

    

   Afbud:

   Diane Aarestrup

   Søren Brink

    

    

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Susanne Møller Jensen. I stedet deltog suppleant Karl Schrøder

   Jens Jungersen

   Jørgen Olsson

    

  • Bilag

   Bilag Tillæg til Planstrategi - udgaven som har været i høring: Tillæg til Planstrategi - udgaven som har været i høring

   Bilag Bemærkning nr 1 - Otte Kjær: Bemærkning nr 1 - Otte Kjær

   Bilag Bemærningen nr. 2 - udviklingsplan - Jambo Vesterhav Camping.: Bemærningen nr. 2 - udviklingsplan - Jambo Vesterhav Camping.

   Bilag Høringssvar - Dansk Naturfredningsforening: Høringssvar - Dansk Naturfredningsforening

   Bilag Høringssvar - Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Høringssvar - Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

   Bilag Støjzone Flyvestation Aalborg: Støjzone Flyvestation Aalborg

  • Luk
 • 113

  Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2019

  • Beslutningstema

   De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det seneste år har repræsentanter fra kommunerne, regionen og brugerorganisationerne samt de nordjyske udvalgspolitikere været i dialog om, hvilken retning der ønskes for det specialiserede socialområde i Nordjylland de kommende to år. Resultatet af denne dialog har udmøntet sig i Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der nu skal godkendes i de nordjyske byråd og regionsrådet.

    

   Nordjysk Socialaftale 2018-2019 har været forelagt KKR Nordjylland (1/9-17) og Kontaktudvalget (8/9-17) og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd.

  • Sagsfremstilling

   Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til Nordjysk Socialaftale for i højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen toårig, så man i højere grad kan folde fokusområderne ud.

    

   Dialog har været grundlag for aftalen

   Processen for udarbejdelsen har i år haft år fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratisk tunge arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere ved forskellige dialogmøder. Fagfolkene og brugerorganisationerne har udpeget, hvad der er behov for, at vi har fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgspolitikere på det specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus, der ønskes for Nordjysk Socialaftale. Det skete på en politisk temadag d. 28. april med deltagelse af alle kommuner og regionen.

    

   Fokusområder – visioner og initiativer

   Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2019 er borgerens egenmestring, da det har været et gennemgående emne for alle dialogmøderne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan de nordjyske kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv.

    

   For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre fokusområder:

   • Socialfagligt fokus på beskæftigelse
   • Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
   • Nye samarbejdsformer

    

   For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere udmøntningen af fokusområdet. Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og 2019.

    

   Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

   Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for, at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland.

    

   Det forstærkede samarbejde

   Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere dialogorienteret. Det betyder, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale.

    

   Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale 2018-2019. Det foreslås, at nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to aftaler. En udvidelse vil kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og regionsrådet.

  • Lovgrundlag

   Nordjysk Socialaftale afløser Rammeaftalen, som findes i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Lov om social Service §6.

  • Økonomi

   Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen:

   • Med Rammeaftalen 2017 blev der sat et mål om, at de nordjyske kommuner i 2020 skal have en udgiftsreduktion på 5 pct. for borgere i et rammeaftaletilbud sammenlignet med 2016 niveau. Ifølge aftalen om udgiftsreduktionen betyder det, at det samlede udgiftsniveau for de nordjyske kommuner skal reduceres med 1 pct. om året i 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommunerne og regionen.
   • Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der visiteres til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i Styringsaftalen (Bilag 4 til Nordjysk Socialaftale). 

  • Kommunikation

   Punktet er sendt til høring i Handicaprådet med frist torsdag den 21. september 2017 kl. 8.00.

  • Indstilling

   Høringssvar fra Handicaprådet:

   Følgende kommentar til aftalens bilag 3. Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde:

   - Taleinstituttet - Man bør sikre sig, at der er sådan en kapacitet, at man lever op til Hjernesagens 12 anbefalinger til et godt taleundervisningstilbud

    

   Børne- og Familiedirektøren indstiller,

   at udkastet til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 godkendes
   at den nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle byråd og regionsrådet godkender udvidelsen


   Børne- og Familieudvalget, 25. september 2017, pkt. 88:

   Børne- og Familieudvalget indstillede, at udkastet til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 godkendes, og at den nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle byråd og regionsrådet godkender udvidelsen.

    

    

   Socialudvalgets møde den 26. september 2017 og beskæftgelsesudvalgets møde den 27. september 2017blev begge aflyst.

   Punktet har derfor været sendt i mailhøring i begge udvalg, med tilbagemeldningsfrist den 27. september.

    

   Socialudvalget, den 27. september 2017:

   Til efterretning.

    

   Beskæftigelsesudvalget, den 27. september 2017:

   Til efterretning.


   Økonomiudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 162:

   Indstillingen anbefales godkendt.

    

   Afbud:

   Diane Aarestrup

   Søren Brink

    

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Susanne Møller Jensen. I stedet deltog suppleant Karl Schrøder

   Jens Jungersen

   Jørgen Olsson

    

  • Bilag

   Bilag Nordjysk socialaftale 2018-2019.pdf: Nordjysk socialaftale 2018-2019.pdf

   Bilag Høringssvar fra Handicaprådet: Høringssvar fra Handicaprådet

  • Luk
 • 114

  Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 28-005 for et boligområde ved Haldagervej i Biersted

  • Beslutningstema

   Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 28-005 for et boligområde ved Haldagervej i Biersted.

  • Sagsfremstilling

   Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at sikre et attraktivt udbud af byggegrunde i Biersted.

   Lokalplanen giver mulighed for, at der indenfor lokalplanområdet kan opføres boliger af typen åben-lav (parcelhuse) samt boliger af typen tæt-lav (rækkehuse). De forskellige boligtyper fordeles i tre delområder.

    

   Lokalplanområdet opdeles i tre delområder. Delområde I udlægges til boligområde, herunder areal til parkering. Der er i dag en eksisterende bebyggelse på ejendommen (den tidligere børnehave). Denne bebyggelse kan i fremtiden anvendes til bolig/boliger. Desuden er der i dag en parkeringsplads, som i fremtiden fortsat påtænkes anvendt til parkering. Eventuelt ny boligbebyggelse i delområdet kan bestå af åben-lave (parcelhuse) og tæt-lave (rækkehuse) boliger.

   I Delområde I giver planen mulighed for, at der kan opføres op til tre parcelhusbebyggelser eller ni rækkehusbebyggelser. Der kan også etableres en kombination af de to boligtyper.

   Delområde II kan anvendes til åben-lavt boligbyggeri (parcelhuse). Der kan indenfor delområdet maksimalt opføres 18 parcelhusbebyggelser.

   Delområde III kan anvendes til tæt-lavt boligbyggeri (rækkehuse). Der kan indenfor delområdet maksimalt opføres 20 rækkehusbebyggelser. Alternativt kan der i dette delområde opføres seks åben/lave bebyggelser (parcelhuse) i stedet for rækkehusbebyggelserne.

    

   Mindste grundstørrelse for åbent-lavt byggeri (parcelhuse) er 700 m², og mindste grundstørrelse fro tæt-lavt byggeri (rækkehuse) er 250 m². Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for åbent-lavt byggeri (parcelhuse) samt 40 for tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse).

    

   Til orientering har ejerne af arealerne, der lokalplanlægges for ikke underskrevet en erklæring om fraskrivelse af overtagelsespligten jf. Planlovens § 47A. Kommunen kan derfor blive påkrævet at overtage arealerne til et beløb fastsat af taksationsmyndighederne (efter de samme regler, som efter §§ 47 og 50 gælder for ekspropriation af ejendomme). Kommunens arealer ved den tidligere børnehave er ikke omfattet af denne mulighed for overtagelse.

    

   Bæredygtighed

   Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres 18 boliger af typen åben/lav (parcelhuse) og 20 boliger af typen tæt/lav (rækkehuse). Alternativt kan der i stedet for de 20 tæt/lave boliger (rækkehuse)

   opføres seks åben/lave boliger (parcelhuse). Dertil kommer den eksisterende bebyggelse på ejendommen Haldagervej 53. Alternativt kan der i stedet for den eksisterende bebyggelse opføres enten ni

   tæt/lave bebyggelser (rækkehuse) eller tre åben/lave bebyggelser (parcelhuse).

   Parcelhuse giver en ringe bæredygtighed, da klimaskærmen på parcelhuse er stor. Dog åbner lokalplanen op for byggeri i to etager, der betragtes som mere bæredygtigt.

   Opvarmning i området sker ved individuelle løsninger.

   Der er dog mulighed for at opsætte solfangere/solceller på bygningerne, men der stilles ikke krav herom.

   Der stilles ikke krav til, at byggeri skal opføres i en bestemt energiklasse, hvorfor denne score ligger lavt.

   Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om placering på grunden.

    

   Lokalplanområdet er separatkloakeret. Overfladevand og spildevandkan ledes væk uden pumper. Overfladevand skal forsinkes inden det ledes til hovedkloakken.

    

   Lokalplanen indeholder bestemmelse om anlæggelse af flere stier, der forbinder området med Banestien og ”Den Grønne Kile”. Der er i lokalplanen bestemmelser om, at der skal være levende

   hegn i skel.

    

   Lokalplan 28-005 får i alt 57 klimapoint. Lokalplanen anses for at være bæredygtig, da klimapointene ligger over det af Kommunalbestyrelsen fastsatte niveau for bæredygtighed på 57 klimapoint.

    

   Miljøvurdering

   Der er jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planforslaget. Screeningen viser, at bebyggelse af området ikke har betydning for miljøet. Anvendelsen til boligområde vurderes at give uændret belastning. Idet screeningen viser, at der er uændret miljøbelastning af området, og at der er tale om en plan af mindre lokal betydning, er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

  • Lovgrundlag

   Planloven

   § 47A. En ejer af en fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, kan, hvis ejendommen helt eller delvis overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde, inden 4 år efter overførslen forlange ejendommen henholdsvis den overførte del af denne overtaget af kommunen for et beløb fastsat af taksationsmyndighederne efter de samme regler, som efter §§ 47 og 50 gælder for ekspropriation af ejendomme, jf. dog stk. 2.

   Stk. 2. For ejendomme, der er overført fra landzone til byzone eller sommerhusområde før den 1. januar 2004, anvendes det slutbeløb, der er ansat efter den tidligere bestemmelse i § 2, stk. 1, i lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 577 af 7. juli 2002.

   Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder alene anvendelse, hvis ejendommen på det tidspunkt ejeren forlanger en overtagelse, fortsat benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage.

    

   Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Lokalplanforslaget skal udsendes i høring i 10 uger. Den offentlige høring forløber i perioden fra den 3. oktober 2017 til 12. december 2017.

    

   Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Lokalplanforslag 28-005 fremlægges offentligt i 10 uger.

    

   Teknik- og miljøudvalget, 28. september 2017, pkt. 104:

   Vedtaget som indstillet med bemærkning om, at høringsperioden starter den 13. oktober 2017.

    

   Økonomiudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 160:

   Indstillingen anbefales godkendt.

    

   Afbud:

   Diane Aarestrup

   Søren Brink

    

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Susanne Møller Jensen. I stedet deltog suppleant Karl Schrøder

   Jens Jungersen

   Jørgen Olsson

    

  • Bilag

   Bilag Bæredygtighedsvurderingsskema: Bæredygtighedsvurderingsskema

   Bilag Forslag til Lokalplan 28-005, Boligområde, Haldagervej, Biersted: Forslag til Lokalplan 28-005, Boligområde, Haldagervej, Biersted

  • Luk
 • 115

  Frigivelse af anlægsmidler til rådgiverydelse mm. vedrørende Saltum Skole

  • Beslutningstema

   I forbindelse med renoveringsprojektet på Saltum Skole har rådgiveropgaven været i udbud. Der anmodes om frigivelse af midler til rådgiver samt til diverse nødvendige ydelser i forbindelse med udarbejdelse af scenarier til Kommunalbestyrelsen.

  • Sagsfremstilling

   Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2017 besluttet at bevilge 10 mio. kr. til renovering af Saltum Skole.

    

   Rådgivningsopgaven i forbindelse med renoveringen har været i udbud, og de indkomne tilbud vil være forvaltningen i hænde fredag den 22. september. Mandag den 25. september udpeges vinderen af udbuddet, hvorfor Børne- og Familieudvalget vil blive orienteret om resultatet på selve mødet.

    

   Rådgivers opgave er i første omgang at afklare bygningernes stand, gennemføre en brugerproces og udarbejde scenarier, således at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvordan det ønskes, at ombygningen/renoveringen skal ske. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning udbydes projektet til entreprenører, og selve anlægsarbejdet kan igangsættes.

    

   Ud over beløbet til rådgiver så forventes det at være nødvendigt at foretage diverse bygningsmæssige undersøgelser mv. til brug for opstilling af scenarier til Kommunalbestyrelsen, og derfor anmodes om frigivelse af yderligere 100.000 kr. som et rammebeløb til disse nødvendige udgifter.

  • Økonomi

   Der anmodes om frigivelse af anlægsbudget svarende til udgiften til rådgiver udmeldt på Børne- og Familieudvalgsmødet samt 100.000 kr. som et rammebeløb til øvrige nødvendige udgifter. Såfremt beløbet frigives, foreslås udgiften finansieret på anlægsbudgettet for 2017.

  • Indstilling

   Børne- og Familiedirektøren indstiller,

   at Børne- og Familieudvalget frigiver det på mødet fremlagte beløb til rådgiverydelse samt 100.000 kr. til øvrige nødvendige udgifter fra rammen til skoleanlæg i Budget 2017.


   Børne- og Familieudvalget, 25. september 2017, pkt. 86:

   Børne- og Familieudvalget indstillede, at Kommunalbestyrelsen frigiver 290.000 kr. til rådgiverydelsen (COWI) samt 100.000 kr. til øvrige nødvendige udgifter fra rammen til skoleanlæg i Budget 2017.


   Økonomiudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 164:

   Indstillingen anbefales godkendt.

    

   Afbud:

   Diane Aarestrup

   Søren Brink

    

    

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Susanne Møller Jensen. I stedet deltog suppleant Karl Schrøder

   Jens Jungersen

   Jørgen Olsson

    

  • Bilag

   Bilag Tildeling af opgaven vedrørende rådgivning på renovering af Saltum skole: Tildeling af opgaven vedrørende rådgivning på renovering af Saltum skole

  • Luk
 • 116

  Køb af faldefærdigt hus til nedrivning

  • Beslutning

   Kommunalbestyrelsen godkendte, at købe ejendommen Janumvej 42, Ø. Svenstrup, hvorefter ejendommen snarest muligt screenes og nedrives. Grunden forsøges herefter afsat.

    

   Afbud:

   Susanne Møller Jensen. I stedet deltog suppleant Karl Scrøder

   Jens Jungersen

   Jørgen Olsson

    

  • Luk
 • 117

  Køb af skæmmende hus til nedrivning

  • Beslutning

   Kommunalbestyrelsen godkendte, at købe ejendommen Haldagervej 47 i Biersted, hvorefter ejendommen snarest muligt screenes og nedrives. Grunden sættes herefter til salg.

    

   Afbud:

   Susanne Møller Jensen. I stedet deltog suppleant Karl Schrøder

   Jens Jungersen

   Jørgen Olsson

    

  • Luk

Abonnement

Modtag en mail hver gang, der er ny dagsorden/referat fra kommunens udvalg.

Opret et abonnement HER