Borgmester Mogens Gades Nytårsbetragtninger

Endnu et år er gået og årsskiftet er en god lejlighed til at gøre status over året, der gik, og skue frem mod det nye - 2015.

En ny kommunalbestyrelse kom godt fra start

2014 har været et rigtig godt år for Jammerbugt Kommune. Et år, hvor vi både har høstet frugten af det, vi tidligere har sået, men også et år, hvor vi har sået og plantet nyt.

Billeder af raketter

Den 1. januar 2014 tiltrådte en ny kommunalbestyrelse.
Heldigvis kunne vi hurtigt konstatere, at der både er en god stemning og en stor arbejdsiver i den nye kommunalbestyrelse, og det tegner jo godt for det politiske arbejde.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine politiske kolleger for deres evne og vilje til det brede samarbejde, som er fundamentet for den stabile drift, vi oplever i Jammerbugt Kommune.

Det er noget af det, der er med til at give tryghed for både borgere og medarbejdere i kommunen.

Den politiske stabilitet giver økonomisk stabilitet.

Det gode samarbejde bestod sin prøve bl.a. under vedtagelsen af Budget 2015, hvor 26 af 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer var med i budgetforliget, og kun et "mulehår" adskilte alle fra at være med.

For 2015 budgetterer vi med et driftsoverskud på 61 mio.,
et anlægsbudget på 102 mio. kr. og en kassehenlæggelse på 42 mio. kr.
Selvom budgettet er udtryk for viljen til at foretage de nødvendige tilpasninger, er der også skabt mulighed for nye tiltag, som borgere, virksomheder og besøgende forhåbentligt vil få gavn og glæde af i året, der kommer.

Bl.a. er der afsat midler til at styrke den decentrale borgerservice i Fjerritslev, Brovst og Pandrup, og til at udvikle en visionsplan for Kollerup-Svinkløv-Slettestrand-området, og til at forbedre normeringen i børnehaverne.

Sammen gør vi en forskel – i kampen for udvikling

Et af de frø vi såede i 2014, er et nyt perspektiv på skole- og landdistriktsudviklingen i Jammerbugt Kommune. I kommunalbestyrelsen ønsker vi så vidt, det overhovedet er muligt, at fastholde og udvikle en decentral skolestruktur i et samarbejde med lokalsamfundene.

Vi ser muligheden for, at skolen i højere grad kan blive et omdrejningspunkt for den lokale udvikling, og i det hele taget spille en mere central rolle i det omgivende samfund.

Ved at bevare og udvikle de små, lokale skoler, håber vi, at vi kan vende udviklingen med fald i befolkningstallet, og i stedet medvirke til at fastholde eksisterende borgere og tiltrække nye. Målet er at sikre mest mulig kvalitet både i skolevæsenet, på den enkelte skole og i landdistrikterne.

Vi er oppe mod hårde odds og prognoser, som jo taler om urbanisering og demografiske udfordringer.

Forudsætningen for at vi lykkes – Forudsætningen for at frøet slår rod er den virketrang – den virkelyst og det engagement som præger vores lokalsamfund.

Alle skal de komme op med en handlingsorienteret strategi - midlet er en målbar lokal indsats og målet er en rimelig fastholdelse af elev- og indbyggertal i de enkelte lokalsamfund.

Naturligvis vil der være Kommunal opbakning. Sammen har vi nemlig truffet et valg i dilemmaet mellem kampen mod afvikling og kampen for udvikling:

Kampen mod afvikling er jo oftest håbløs og dømt til at mislykkes – mens kampen for ud-vikling er motiverende og perspektivrig, og med udsigten til at lykkes skabes der hele tiden ny energi. Og det er netop kampen for udvikling der bliver fremtidens dagsorden.

Jeg har store forventninger til den videre proces – og ikke mindst resultatet.For det ER godt at bo i Jammerbugt Kommunes mange lokalsamfund – ja, i det hele taget - og det skal det blive ved med at være.

4 Hovedbyer og tiltrængte investeringer i Aabybro

Vores 4 hovedbyer – Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro falder umiddelbart udenfor kategorien 'landdistrikt' og lokalsamfund. For disse 4 hovedbyer er der etableret et netværk, som har til opgave at koordinere fælles indsatser om forskønnelse m.m. Herudover udvikles der master og udviklingsplaner for disse byer. efterfulgt af konkrete initiativer - som den netop udførte renovering af Hovedgaden i Pandrup.

De største investeringer i disse år foretages i Aabybro. Aabybro spiller en vigtig rolle som bosætningsmagnet i Jammerbugt Kommune, og 2014 blev for alvor året, hvor Kommunalbestyrelsens investeringer i byen begyndte at blive synlige. I maj kunne vi efter flere år med brugerinddragelse, planlægning og byggeri indvie et nyrenoveret, og indbydende DGI Hus til erstatning for den slidte og utidssvarende Aabybro Hal fra 1973.

Det andet store projekt i Aabybro er den nye Skole – Projektet nåede sin foreløbige kulmi-nation en varm og solrig septemberdag, hvor vi kunne tage 1. spadestik til skolen. Den nye skole, som med 160 mio. kr. har det største anlægsbudget i Jammerbugt Kommunes historie, sætter retning for en ny type folkeskole, hvor børns og voksnes trivsel er i centrum.
Det er mit håb, at det nye skolebyggeri ikke kun kommer til at ændre bybilledet i Aabybro, men kommer til at lyse langt ud over kommunens grænser med budskabet om, at sådan kan en moderne folkeskole også bygges!

"Én indgang til kommunen"

Arbejdspladser er af flere grunde afgørende for vores kommune. Derfor har attraktive forhold for erhvervslivet da også været noget af det, vi har haft fokus på i 2014 - et fokus, som rækker langt ind i årene, der kommer. I juni godkendte Kommunalbestyrelsen en ny Erhvervs- og Vækststrategi med overskriften: Mere i gang – flere i gang. Målet er sammen med erhvervslivet at skabe endnu flere lokale arbejdspladser og samtidigt sikre at flere ledige kommer i gang.

En af de indsatser, vi har taget fat på at realisere, handler om, at virksomhederne i højere grad skal opleve at have "én indgang til kommunen". Kommunen skal opleves som en helhed og skal servicere virksomhederne ud fra en løsningsorienteret tilgang.

Denne helhedsorienterede tilgang ønsker vi i kommunalbestyrelsen på sigt at udbrede, så også borgerne og ildsjæle fremover også i højere grad kommer til at opleve dette.

Borgere, ildsjæle og erhverv skal sættes endnu mere i centrum, og fra politisk side ønsker vi at styrke og fremme en samarbejdskultur under overskriften "én indgang til kommunen".

Jeg har store forventninger til denne udvikling, og glæder mig til at opleve den komme til udtryk.

Her er vi – og vi vil så gerne være flere

Jeg skulle gerne med ovenstående have givet et billede af, at her i Jammerbugt Kommune er Kommunalbestyrelsen parat til at investere i fremtiden. Med denne parathed følger der nærmest også en forpligtelse til at gøre omverdenen opmærksom på, at vi her i kommunen har nogle rigtig gode rammer for et godt og indholdsrigt hverdags- og fritidsliv –
og oven i købet med muligheden for enestående ferieoplevelser lige i "baghaven".

Derfor har Kommunalbestyrelsen også besluttet at gennemføre en større bosætningskampagne i 2015, som skal gøre folk udefra opmærksomme på mulighederne for at bosætte sig i Jammerbugt Kommune – såvel i de 4 hovedbyer: Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro som i vores mange lokalsamfund.

For Jammerbugt Kommune er jo netop kendetegnet ved en mangfoldighed af forskellige miljøer: Her kan man vælge at bo på landet i et trygt og hyggeligt landsbymiljø, i en ferieby med ro i vinterhalvåret og liv og glade dage om sommeren, eller i de mere pendlings- og forstadsprægede bysamfund.

Bosætning er af afgørende betydning for Jammerbugt Kommunes fremtid.

Førnævnte er udtryk for en række konkrete tiltag, hvor der bliver brug for det berømte træk på den samme hammel, der gerne skal være med til at fastholde nuværende borgere i Jammerbugt Kommune – og samtidig tiltrække nye.

Det bliver et langt sejt træk – men hvis ikke alle gode kræfter i Jammerbugt Kommune kan lykkes med den opgave – ja, hvem kan så?

Tak for året der gik

2014 har også på mange andre måder været et begivenhedsrigt år for mig. Jeg har nydt den store tillid at blive valgt til formandsposten i KKR Nordjylland, hvor de nordjyske kommuner samarbejder – bl.a. på erhvervsområdet og de specialiserede områder.

Det fælles arbejde i KKR kommer borgerne til gode, fordi samarbejdet bl.a. er med til at sikre gode rammebetingelser i Nordjylland og i de enkelte kommuner.

Jeg vil bl.a. huske 2014 som året, hvor jeg som en del af en kommunale delegation besøgte Tongzhou, en bydel i Beijing i Kina, og sikrede Jammerbugt Kommune en kinesisk venskabsby med de muligheder det giver for udvikling og udveksling inden for forskellige områder – f.eks. erhverv, turisme, ældrepleje og det mellemfolkelige område.

Det er også vigtigt for mig at nævne de mange borgere, besøgende og erhvervsdrivende, jeg har mødt ved forskellige lejligheder rundt om i kommunen – på mine busture for nye tilflyttere, til indvielser af store og små projekter, til fødselsdage, bryllupper og andre mærkedage, ved kommunens først officielle markering af Flagdagen for Danmarks udsendte, ved debatarrangementer, borgermøder og andre begivenheder og besøg.

Tak til alle jer, som har inviteret og taget godt imod mig, og tak til jer, som er mødt op, når kommunen har inviteret. Hvert eneste møde bringer ny inspiration.

Tak

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der i Jammerbugt Kommune på frivillig og ulønnet basis gør en indsats til gavn og glæde for fællesskabet. Ligeledes vil jeg gerne takke alle medarbejdere ved Jammerbugt Kommune, kolleger i Kommunalbestyrelsen og samarbejdspartnere i øvrigt for den indsats der i årets løb er udført til gavn og glæde for borgerne i vores kommune.

Via en historisk indsats er vi i fællesskab godt i gang med at løse den historiske opgave, det er at danne Jammerbugt Kommune – en Kommune i sikker drift med blik for fremtiden.

Til sidst er der vist kun tilbage at ønske alle et rigtig godt og lykkebringende Nytår!

Godt Nytår til Alle !