Miljøsanering på den gamle Aabybro skole på Kattedamsvej

De gamle røde bygninger, som hidtil har huset Aabybro skole saneres for miljøskadelige materialer inden bygningerne nedrives.

I forbindelse med nedrivningen af den gamle røde skole i Aabybro har Jammerbugt kommune fået foretaget en lang række ekstra prøver for at afdække, om der skulle gemme sig miljøskadelige stoffer bag de mange lag af materialer, som skolen viste sig at bestå af.

Undersøgelserne har bl.a. vist, at der ovenover fire lag lofter på skolen er et lag af asbest, som vil være sundhedsskadeligt, når der bliver åbnet op til det. Flere steder er der desuden fundet spor af PCB, som er et materiale, der fortrins-vist blev brugt i fugemateriale fra 1950 til 1977, hvor det blev forbudt.

Ny viden er kommet til
Udbudsmaterialet til projektet blev udarbejdet i 2012 og 2013, hvor nogle kendte forureningsforekomster blev afdækket, herunder bl.a. PCB.

Siden udbudsmaterialet for projektet blev udarbejdet er der kommet mere fokus på miljøfarlige stoffer, og det er derfor, at der er foretaget ekstra prøver for asbest og PCB. Resultaterne af disse bevirker, at der er et øget behov for miljøsanering af bygningerne. Den øgede miljøsanering betyder en merudgift på nedrivningsprojektet på 3,7 mio. kr.

Ved en miljøsanering skal det sikres, at den forurening der fjernes, ikke spredes til omgivelser. Derudover skal det sikres, at de folk, der arbejder med undersøgelserne ikke udsættes for unødig sundhedsfare, når de nedbryder materialet. Det bety-der bl.a., at der bliver sat afskærmninger op med ”asbest mærkater” både ude og inde på skolen.

Jammerbugt kommune fører tilsyn med, at affaldet i forbindelse med nedrivningen bortskaffes miljørigtigt korrekt.

Kun farligt ved nedbrydningen
Asbest betragtes ikke som farligt og sundhedsskadeligt, når det sidder i sin ”he-le/ubrudte form” som f.eks. i etageadskillelsen eller som skjulte loftplader. Derfor har børn og personale, der tidligere kom på skolen ikke været udsat for asbest. De folk, der skal fjerne det forurenede materiale bærer dragter og åndedrætsværn under arbejdet. Både NCC og nedbrydningsfirmaet P.E. Olsen er meget opmærksomme på at sikre, at deres medarbejdere ikke udsættes for sundhedsfare og at alle arbejdsmiljømæssige regler og love overholdes.

Hvad så med de blivende røde bygninger?
Nogle af de røde bygninger bliver stående og skal anvendes til folkebibliotek samt til SFO. Disse bygninger bliver undersøgt for mulige miljøskadelige materialer. Når resultaterne heraf kendes, vil der blive taget stilling til, om der her er nødvendigt med yderligere tiltag.

Behovet for ekstra miljøsanering betyder, at ibrugtagning af indkørsel, p-pladser og vendeplads bliver forsinket 3 måneder. Græsarealet, som skal etableres foran sko-len og som bliver en del af børnenes udearealer, vil kunne ibrugtages til sommeren 17, hvilket hele tiden har været planen.