Faktuelle forhold vedr. beslutningen om lukning af Hune Plejecenter

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt kommune har d. 3. februar 2016 afholdt møde med initiativgruppen vedr. Hune Plejecenter. På dette møde blev de faktuelle forhold vedr. beslutningen om lukning af Hune Plejecenter forelagt initiativgruppen og på foranledning af initiativgruppen blev det aftalt, at Social- og Sundhedsudvalget vil forlægge de faktuelle forhold vedr. beslutningen om lukning af Hune Plejecenter, som indledning på det planlagte borgermøde i Hune, hvor Social- og Sundhedsudvalget, har planlagt dialogmøde vedr. den fremtidige anvendelse af Hune Plejecenter.

Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt kommune ønsker at alle borgere i Jammerbugt kommune får kendskab til de faktuelle forhold vedr. beslutningen om lukning af Hune Plejecenter, derfor har udvalget valgt at indrykke denne artikel i alle ugeaviser i Jammerbugt kommune.

Beslutningsgrundlaget
Med baggrund i ”Oplæg til plejecenterboligplan ” samt kapacitetstilpasning af antal plejecenterboliger i forholdt til den aktuelle efterspørgsel besluttede Kommunalbestyrelsen i september måned 2015 at nedlægge Hune Plejecenter. Beslutningen indgik som en del af budget 2016.

Samtidig hermed blev Procesplan for afvikling af Hune Plejecenter besluttet. Denne procesplan har ledere og medarbejdere fulgt, og nuværende status pr. 17. marts 2016 er, at samtlige beboere har valgt bolig andet sted og er fraflyttet med undtagelse af 4 beboere, hvor der fra Skifteretten afventes klarmelding af de boliger, de pågældende skal flytte til.

I blandt de henvendelser, der har været rettet til Kommunalbestyrelsen, fra Initiativgruppen i Hune, pårørende til beboere på Hune Plejecenter og borgere generelt i Jammerbugt Kommune, har spørgsmål hovedsagelig omhandlet følgende hovedtemaer:

  • Udvikling i venteliste til plejeboliger i Jammerbugt kommune i forhold nabokommuner
  • Dækningsgrad for plejeboliger sammenlignet med nabokommuner
  • Baggrunden for de økonomiske beregninger
  • Demografiudviklingen 

Nedenfor fremgår de faktuelle forhold vedr. ovennævnte hovedtemaer.

Udvikling i venteliste til plejeboliger
I henhold til regler i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen tilbyde ældre, der har særligt behov herfor, en bolig på et plejecenter senest 2 måneder efter borgers optagelse på en venteliste.

Denne garanti gælder dog ikke, hvis den ældre kun ønsker optagelse på et specifikt plejecenter.

Jammerbugt Kommunes praksis er nøje afstemt efter Servicelovens bestemmelser og betyder konkret, at borger, som er godkendt til en plejebolig, bliver tilbudt - enten at blive noteret på ”Garantiventelisten” og derved tilbudt en plejebolig inden for 2 måneder -  eller, hvis borger kun ønsker en plejebolig på et specifikt plejecenter, at blive noteret på den ”Specifikke venteliste” og dermed ikke få garanti for optagelsesdato. 

I de tilfælde, hvor der bliver en ledig plejebolig, tilbydes boligen til den borger på ventelisten, som efter en konkret faglig vurdering, har det største plejebehov. Kun i de tilfælde, hvor eksempelvis to borgere har det samme plejebehov, tildeles den ledige plejebolig efter anciennitet.

Ventelisten var fra september 2015 til februar 2016 været stigende. Årsagen hertil kan blandt andet henføres til, at det sædvanlige ”flow” fra ventelisten i princippet har været sat på stand-by i den periode, hvor beboerne på Hune Plejecenter flytter til andre boliger. Det har tidligere vist sig uproblematisk i forbindelse med V. Hjermitslev og Biersted Plejecenter, hvor ventelisten, og som det fremgår af nedenstående oversigt har ventelisten pr. 1. marts 2016 fundet det ”sædvanlige” leje.

Det faktum, at der sjældent figurerer borgere på den generelle venteliste og at den specifikke venteliste ligger på omkring 30 borgere indikerer, at ventelisten ikke har en hensigtsmæssig volumen. I og med, at det ufravigeligt er borgers eget valg at flytte i plejebolig uanset hjælpebehov og plejetyngde, skal der netop være plads til, at kunne sige nej tak, hvilket også ofte sker.

En løbende tilpasning af plejebolig kapaciteten er derfor nødvendig for at forhindre tomme plejeboliger og dermed udgifter til tomgangshusleje.

Faktuelt:  En sammenligning pr. 29. januar 2016 af ventelister i 5 nabokommuner viser, at Jammerbugt Kommune var placeret i midten med 37. Den laveste var 13 og den højeste 45.

Dækningsgrad for plejeboliger sammenlignet med nabokommuner
Af nedenstående oversigt fremgår Jammerbugt Kommunes dækningsgrad pr. 1.juli 2016 for permanente plejeboliger – efter nedlæggelse af de 18 boliger på Hune Plejecenter - sammenlignet med nabokommuner:

Stigning i antal 80+ årige de næste 5-10 år forventes ikke at være proportional med behov for plejeboliger.

Der er evidens for, at ældre allerede i dag - men især fremadrettet - generelt lever sundere og mere aktivt end tidligere og derfor ikke i samme grad efterspørger ældre- og plejeboliger i den takt, der kunne forventes.

Faktuelt: Dækningsgraden for plejeboliger i Jammerbugt kommune, efter lukning af Hune Plejecenter, ligger på niveau med nabokommunerne.

De økonomiske beregninger
Den årlige besparelse ved lukning af Hune Plejecenter udgør 6,1 mio. kr. fratrukket udgifter til tomgangshusleje på 1,3 mio. kr., som Jammerbugt Kommune skal betale til Nørresundby Boligselskab i den periode plejecentret står tomt. Det betyder en nettobesparelse på i alt 4,8 mio. kr. årligt, som budgettet er reduceret med.

Fra det øjeblik, at en beboer på Hune Plejecenter flyttes til en ledig bolig på et andet plejecentre i Jammerbugt Kommune, vil der opnås en besparelse på Hune Plejecenters budget, idet der ikke skal overføres månedlig budgettildeling/takstbetaling. Takstbetalingen pr. beboer tilgår naturligt det plejecenter, som beboeren flytter til, hvilket automatisk også ville være sket, hvis den ledige bolig blev tilbudt en borger fra ventelisten.

Der har været en generel undren i forhold til, hvorfor Jammerbugt Kommune ikke vil ”spare” udgiften på tomgangshusleje på 1,3 mio. kr. ved at overlade bygningerne til eksempelvis Mariehjemmene.

Men med oprettelse af et tilbud på Hune Plejecenter i privat/selvejende regi, som henvender sig til samme målgruppe, vil Jammerbugt Kommune automatisk blive påført en takstudgift til de visiterede borgere fra ventelisten, bosiddende i Jammerbugt Kommune, som ønsker at tilflytte en bolig i Hune.

Den besparelse, der således er indregnet i budget 2016 og fremadrettet vil ikke kunne opnås, ligesom den ønskede kapacitetstilpasning ikke vil blive effektueret. En ”besparelse” på 1,3 mio. kr. til tomgangshusleje vil således blive vendt til en merudgift p.g.a. takstbetaling.

Det har været anført, at etablering af Hune Friplejehjem vil friholde Jammerbugt Kommune for en udgift til tomgangshusleje svarende til 1,3 mio. kr. x 17 år = 22,1 mio. kr. Dette er imidlertid ikke korrekt.

Derimod vil etablering af Hune Friplejehjem og det scenarie, at alle 18 boliger visiteres til Jammerbugt Kommune borgere påføre Jammerbugt Kommune en samlet udgift over de næste 17 år på (2015 priser) 339.000 kr. x 18 boliger x 17 år = 103,7 mio. kr.

Faktuelt: Konklusionen er, at såfremt et friplejehjem overtager Hune Plejehjem vil Jammerbugt Kommune blive påført en årlig udgift for hver bolig, der visiteres borgere til. Den indregnede besparelse i budget 2016 og fremadrettet og den tilrettede dækningsgrad af antal plejeboliger, der indgår som en del af det politisk godkendte budget 2016, vil ikke kunne opnås fuldt ud. Besparelsen vil skulle findes andet sted i det kommunale budget, eventuelt ved nedlæggelse af plejeboliger et andet sted i kommunen. 

Demografi
Den procentvise befolkningstilvækst for 80+ årige i Jammerbugt Kommune siger alene noget om den forventning om tilvækst i befolkningen inden for aldersgruppen, som foreligger.

Derimod siger tilvækstprocenten intet om aldersgruppens generelle sundhed eller lignende.

Der er i Jammerbugt Kommune stort fokus på den forebyggende og rehabiliterende træning således, at borgere, som ønsker dette, kan forblive længst muligt i eget hjem.

Det er altså ikke i muligt på baggrund af den procentvise befolkningstilvækst, at sige noget om et fremtidigt behov for plejeboliger.

Når der tales om behovet for antal plejeboliger i Jammerbugt Kommune, kan befolkningstilvæksten af ældre borgere ikke i sig selv fremvise et tilsvarende behov for plejeboliger. Der skal således også ses på den generelle forventelige sundhed blandt de ældre borgere, velfærdsteknologiens udvikling og muligheder, samt et generelt ønske blandt ældre om at forblive længst muligt i eget hjem.

I forbindelse med sammenligninger med nabokommunerne er det ligeledes vigtigt i forhold til det ønskelige antal plejeboliger i kommunen, at Jammerbugt Kommune i 2015, er den kommune, som har færrest ældre borgere. For at kunne nærme os en sammenligning med andre kommune vil det derfor være nødvendigt at beregne det gennemsnitlige antal ældre pr. plejebolig. Dog skal det holdes for øje, at sammenligningen alene vil være retvisende, hvis alle kommuner fører samme politik i forhold til forebyggende og rehabiliterende træning, på niveau med Jammerbugt Kommune. 

Faglig bæredygtighed
Med vedtagelse af Plejecenterboligplanen har Social- og Sundhedsudvalget haft fokus på den faglige bæredygtighed på plejecentrene. Den personalemæssige normering på de enkelte plejecentre afhænger af antallet af beboere. Mindre plejecentre – dvs. centre med mindre en d 20 – 30 boliger – er udfordret i forhold til den faglige bæredygtighed, fordi der vil være forholdsvis få ansatte til rådighed. Dette betyder en udfordring for kvaliteten, idet den enkelte medarbejde ikke kan forventes at have specialiseret viden og kompetencer inden for alle områder, som f.eks. demens, psykiatri, aktivitetsområdet, etc. Et mindre plejecenter er ligeledes meget sårbar ved personalereduktion i forbindelse med ledige boliger og i forbindelse med sygefravær hos medarbejderne.

Et større plejecenter vil have flere ansatte på arbejde ad gangen og dermed også større mulighed for at lave en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse, og for at give mere specialiserede, individuelt tilpassede tilbud til de enkelte beboere.

Med beslutningen om en kapacitetstilpasning af antal plejecenterboliger ligger Jammerbugt Kommune nu på samme niveau som nabokommunerne hvad angår venteliste og dækningsgrad for antal plejecenterboliger. Der er samtid skabt overensstemmelse mellem antal plejecenterboliger og efterspørgslen på plejecenterboliger.

Det er Social- og Sundhedsudvalgets klare overbevisning, at vedtagelsen af Plejecenterboligplanen har styrket den faglige bæredygtighed og medført en optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer på ældreområdet.