Udbud af totalrådgiveropgave på tilbygning af specialenhed til Jetsmark BørnehaveBaggrund:
Specialenhed for fysisk og psykisk handicappede børn er p.t. placeret i Anlægsve-jens Børnehave i Aabybro. Enheden ønskes flyttet til Jetsmark Børnehave, som er beliggende ved siden af Jetsmark skole. Her er specialenhed for skolebørn place-ret. Årsagen til flytningen er dels på grund af pladsmangel og utidssvarende for-hold i Anlægsvejens Børnehave og dels på grund af et ønske fra kommunalbesty-relsen om at placere enheden i det lokalområde, hvor de fleste børn efterfølgende vil skulle gå i skole.

Kort rids over opgavens omfang:
Tilbygningen forventes at have et samlet areal på 200 m2. Hertil kommer evt. om-lægning/udvidelse af P-plads, så behov i forhold til af- og pålæsning i handicapta-xaer og evt. yderligere p-pladser kan imødekommes. Det samlede budget for pro-jektet udgør 4.000.000. kr. ekskl. moms og inklusiv rådgiverhonorar.

Der er tale om en totalrådgiveropgave, hvor rådgiver udfører samtlige rådgivning.

Rådgiver skal desuden:

 • forestå en brugerproces til afklaring af ønsker og behov i byggeriet. Brugerne består af repræsentanter fra Anlægsvejens Børnehave, Jetsmark Børnehave, forældre, Børne- og familieforvaltning og evt. øvrige relevante interessenter. I tilbuddet skal vedlægges et forslag til gennemførelse af brugerproces.
 • påtage sig opgaven som sikkerhedskoordinator for byggeriet.

Projektet udbydes i begrænset udbud i hoved/eller fagentrepriser ud fra, hvad der er økonomisk mest fordelagtigt for Jammerbugt Kommune.

Tilbudspris:
Der ønskes en samlet pris for rådgivning på opgaven. Prisen skal være alt inklusive, herunder tryk og kørsel, og skal være fast i hele perioden. Der vil dermed ikke kunne frigives midler til ekstraopgaver, som ligger ud over den tilbudte pris.

Tidsplan:
Tilbygningen skal stå færdig så hurtigt som muligt.
Der ønskes en estimeret tidsplan for hele projektperioden vedlagt tilbuddet.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Opgaven vil blive tildelt ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på følgende underkriterier:

  1. Pris 50 %
  2. Kvalitet 50 %
   • Erfaring fra opgaver med lignende kompleksitet vægtes med 50%
   • Beskrivelse af opgavens udførelse– herunder brugerproces vægtes med 30 %
   • Organisation – CV på nøglepersoner tilknyttet projektet vægtes med 20%

Tilbuddetskal være modtaget af Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro senest 19. maj 2015 kl. 13.00. Kuverten skal mærkes tydeligt med: "Må ikke åbnes af journalen". Tilbuddene åbnes kl. 13.30.

Tilbuddet skal indeholde:

   • Angivelse af pris
   • Beskrivelse af opgavens udførelse herunder også brugerproces og tidsplan
   • Referencer fra tidligere relevant byggeri
   • CV på nøglepersoner, som tilknyttes projektet
   • Tro- og Love erklæring om gæld til det offentlige
   • Kopi af forsikring


Med venlig hilsen

Lone Engberg
Koordinator for bygge- og anlægsprocesser
Børne- og Familieforvaltningen
Jammerbugt Kommune

Find udbuddet i PDF HER.

Bilag: