Miljøtilsynsplan

Jammerbugt Kommune har udarbejdet miljøtilsynsplan 2013-2017.

Formålet med planen, er at vi som tilsynsmyndighed tilkendegiver, hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet vil blive gennemført.

Planen har været i offentlig høring indtil 1. oktober, der kom ingen bemærkninger. 

Hent miljøtilsynsplan 2013-2017 i pdf

Miljøtilsynsplanen skal ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsens § 3, litra 3, indeholde en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer og gældende listepunkt.

Disse virksomheder også IED-virksomheder, eller bilag 1a virksomheder. Listen kan ses under oversigt i spalten til højre.

Med udgangspunkt i Miljøtilsynsplanen og på baggrund af de seneste tilsyn foretager Jammerbugt Kommune en miljørisikovurdering. 

Miljørisikovurdering omfatter 5 parametre:

  1. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
  2. Regelefterlevelse
  3. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
  4. Emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø samt husdyrbrugenes størrelse
  5. Sårbarhed 

Ranglister

Jammerbugt Kommune rangerer virksomhederne og husdyrbrugene med udgangspunkt i scoren fra miljørisikovurderingen og fastsætter individuelle tilsynsfrekvenser.  

 

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk