Leverandørgodkendelse

I overensstemmelse med de rammer, der følger af loven, har Jammerbugt Kommune fastlagt de generelle vilkår for godkendelse af leverandører, der anmoder om godkendelse som leverandør, til praktisk hjælp og/eller personlig pleje.

I henhold til lov om social service § 91 jævnfør bekendtgørelse nummer 1614 af 12.12.2006 har Jammerbugt Kommune udarbejdet ansøgningsskema og leverandørkontrakt.

Leverandøren skal ud over den indgåede kontrakt efterleve loven ved udførelsen af ydelserne efter kontrakten.

Der er blandt andet tale om, at leverandøren skal stille økonomisk sikkerhed, varetage et uddannelses ansvar, samt medvirke i forhold til det sociale ansvar.

Prisen som leverandøren kan få for ydelserne er udregnet i forhold til gældende regler og indberettet til Frit Valgs databasen. Læs mere om Fritvalgsdatabasen

Endvidere er det muligt at printe formular ved ansøgning om godkendelse som levereandør jævnfør lov om frit valg. 

Kort over kommunens plejedistrikter

Link til Servicestyrelsens fritvalgsblanket

Hvordan får jeg hjemmehjælp?

Du skal kontakte kommunen og søge om hjemmehjælp.

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen har ikke pligt til fx at levere hjælp i et bestemt antal timer. Den konkrete service besluttes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. Kommunens afgørelse skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning.