Leverandørgodkendelse

I overensstemmelse med de rammer, der følger af loven, har Jammerbugt Kommune fastlagt de generelle vilkår for godkendelse af leverandører, der anmoder om godkendelse som leverandør, til praktisk hjælp og/eller personlig pleje.

I henhold til lov om social service § 91 jævnfør bekendtgørelse nummer 1614 af 12.12.2006 har Jammerbugt Kommune udarbejdet ansøgningsskema og leverandørkontrakt.

Leverandøren skal ud over den indgåede kontrakt efterleve loven ved udførelsen af ydelserne efter kontrakten.

Der er blandt andet tale om, at leverandøren skal stille økonomisk sikkerhed, varetage et uddannelses ansvar, samt medvirke i forhold til det sociale ansvar.

Prisen som leverandøren kan få for ydelserne er udregnet i forhold til gældende regler og indberettet til Frit Valgs databasen. Læs mere om Fritvalgsdatabasen

Endvidere er det muligt at printe formular ved ansøgning om godkendelse som levereandør jævnfør lov om frit valg. 

Kort over kommunens plejedistrikter

Link til Servicestyrelsens fritvalgsblanket

Hvem kan få hjemmehjælp?

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om hvilken hjælp, du kan få, træffes på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til:

  • praktiske opgaver i hjemmet
  • personlig pleje

Du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Du kan inden for bestemte rammer selv være med til at bestemme, hvilke opgaver der skal løses inden for de tildelte timer, og hvordan de fra gang til gang skal tilrettelægges.

Hvordan får jeg hjemmehjælp?

Du skal kontakte kommunen og søge om hjemmehjælp.

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen har ikke pligt til fx at levere hjælp i et bestemt antal timer. Den konkrete service besluttes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. Kommunens afgørelse skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning.

Fast kontaktperson i hjemmeplejen

Hvis du modtager hjemmehjælp, har du ret til en fast kontaktperson i kommunen, som du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål til hjemmehjælpen. Kommunen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp oplyse dig om, hvem du kan kontakte.

Hjemmehjælp på ferien

Hvis du er berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold.

Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker hjemmehjælp i en begrænset periode.