Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug

Hvis du skal etablere, udvide eller ændre dit husdyrbrug, kræver det kontakt til kommunen inden påbegyndelse. Vi anbefaler at du kontakter en af landbrugsorganisationernes Miljøkonsulenter.

Den 1. januar 2007 trådte en ny lov om miljøgodkendelse i kraft. Det betyder, at ansøgninger, i modsætning til tidligere, behandles af én myndighed, nemlig kommunen.

Husdyrbrugene er opdelt i 4 kategorier og det er størrelsen af din produktion, der afgør, hvilke regler der gælder for dig og hvordan du skal ansøge.

Husdyrbrug med 3-15 DE (dyreenheder)


Skal anmeldes til kommunen

Hent skema (landbrugsbyggeri)


En anmeldelse skal ikke i offentlig høring.
Husk at der skal medsendes en erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Vi gør opmærksom på at der er særlige regler for mink.

Pelsdyr


Der gælder særlige regler for pelsdyrfarme, da de reguleres efter pelsdyrbekendtgørelsen der er en branchebekendtgørelse.
Opbevaring og anvendelse af gødning sker efter husdyrgødningbekendtgørelsen.
Ved pelsdyrfarme fra 3 - 25 DE kræver det en tilladelse over 25 DE kræves en miljøgodkendelse.

Husdyrbrug fra 15-75 DE (§10)


Kræver en tilladelse fra kommunen.
Der skal udfyldes en ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion

Hent skema.


ansøgningen sendes herefter til Jammerbugt kommune.
Kommunen vurderer herefter om der kan gives tilladelse til det ansøgte.

Offentliggørelse af afgørelse 4 uger.

Husdyrbrug fra 75-250 DE (§11)


Kræver en miljøgodkendelse fra kommunen.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages.

Ansøgningsskema til miljøgodkendelser og relevante oplysninger angående reglerne på landbrugsområdet kan findes på linket husdyrgodkendelse i højre spalte.

Sagsbehandlings tid:

Sagsbehandling x mdr.
Udkast og vurdering sendes i høring hos ansøger, konsulent, naboer i 3 uger.
Behandling af eventuelle bemærkninger min. 3 uger.
Offentliggørelse af afgørelse 4 uger.
Bemærk, at kommunen opkræver brugerbetaling som bidrag til dækning af omkostninger i forbindelse med udfærdigelse af miljøgodkendelser.

Der afregnes direkte efter det timeforbrug, som kommunen anvender på sagen.

Brugerbetalingen er fastsat til 80 % af det opgjorte timeforbrug. Taksten er 288,58 kr. pr. time i 2011.

Når sagsbehandlingstiden er afsluttet, vil kommunen opkræve brugerbetaling.

Husdyrbrug større end 250 DE (§12)


Kræver en miljøgodkendelse fra kommunen.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages.

Ansøgningsskema til miljøgodkendelser og relevante oplysninger angående reglerne på landbrugsområdet kan findes på linket husdyrgodkendelse i højre spalte.

Vær opmærksom på at grænsen for hvornår der skal meddeles miljøgodkendelse efter § 12 er væsentlig anderledes for svin og fjerkræ

270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer
100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller 40.000 stipladser til slagtekyllinger
230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til æglæggende høns eller
210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg).

Sagsbehandlings tid:

Forudgående inddragelse af offentligheden på min. 2 uger
Sagsbehandling x mdr.
Udkast og vurdering sendes i høring hos ansøger, konsulent, naboer i 6 uger.
Behandling af eventuelle bemærkninger min. 3 uger.
Offentliggørelse af afgørelse 4 uger.
Bemærk, at kommunen opkræver brugerbetaling som bidrag til dækning af omkostninger i forbindelse med udfærdigelse af miljøgodkendelser.

Der afregnes direkte efter det timeforbrug, som kommunen anvender på sagen.

Brugerbetalingen er fastsat til 80 % af det opgjorte timeforbrug. Taksten er 288,58 kr. pr. time i 2011.

Når sagsbehandlingstiden er afsluttet, vil kommunen opkræve brugerbetaling.

Anmeldeordninger for husdyrbrug


Visse typer af ændringer på husdyrbrug er fritaget for godkendelsespligt og kræver kun en anmeldelse til kommunen.

Der findes seks typer anmeldelser:

Halmlade, maskinhal, kornsilo og malkeanlæg
Opførelse af ensilagepladser og ensilagesiloer
Opbevaringsanlæg til husdyrgødning
Udvidelser af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav
Skift i dyretype i eksisterende staldanlæg
Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde.
Der skal indsendes en anmeldelse af det planlagte projekt til kommunen.

Derefter vurderer Kommunen:

Om projektet er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendom.
Hvis det er byggeri er det planlagt beliggende sammenhængende med øvrige bygninger på ejendommen.
Om det planlagte projekt kan påvirke naboer væsentligt.
At projektet ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø og landskab.
Naboer skal høres i sagen og har en frist på 2 uger til at udtale sig.
Afgørelsen offentliggøres herefter i 4 uger.