Undtagelse fra krav om tilladelse eller godkendelse

Ved opførelse af halmlade, maskinhal, kornsilo, malkeanlæg m.v.er der ikke krav om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse uanset hvor stor husdyrproduktionen er (§§ 27-37 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug).

Der er krav om, at byggeriet skal være erhvervsmæssigt nødvendigt og ligge i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger. Der skal indsendes en beskrivelse af det planlagte byggeri til kommunen.

Husdyrbekendtgørelsen indeholder nye anmelderordninger for henholdsvis opførsel af ensilagepladser og ensilagesiloer, opbevaringsanlæg til husdyrgødning, udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, skift i dyretype i eksisterende staldanlæg, udvidelse af dyrehold i eksisterende stald, naturpleje, økologi og ny teknologi.

For hver anmelderordning er der en række betingelser for at anvende ordningen. Disse betingelser sikrer, at projektet, der anmeldes, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab.

Anmelder skal dokumentere at betingelserne er opfyldt, hvorefter kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt projekt kan bringes til udførelse, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse efter lovens § 10, 11 eller 12, kort beskrivelse af de enkelte ordninger herunder. 

§ 27:

Byggeri

Hent anmeldeskema i word eller som pdf her

§ 28:

Etablering, udvidelse eller ændringer på husdyrbrug af ensilageplads og ensilagesiloer optil 3000m².

Hent anmelderskema i word her eller som pdf her

§ 29:

Etablering, udvidelse eller ændringer på husdyrbrug af gødningsopbevaringsanlæg i form af møddingsplads for max. 100 DE eller gyllebeholder optil 4000m².

Hent anmelderskema i word her eller som pdf her

§ 30:

Ændringer eller udvidelse af staldanlæg på husdyrbrug til opfyldelse af dyrevelfærds krav.

Hent anmeldeskema i word her eller som pdf her

§ 31:

Skift mellem dyretyper i stalde, hvis der ikke samtidig udføres ændringer af staldanlæg.

Hent anmelderskema i word her eller som pdf her.

§ 32:

Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde efter omregningsfaktoren for planåret 2008/2009.

Hent anmelderskema i word her eller som pdf her

§ 33:

Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde for §§ 10-12 miljøgodkendte brug.

Hent anmeldeskema i word her eller som pdf her

§ 34:

Afprøvning af miljøeffektive løsninger på husdyrbug med §§ 11 eller 12 miljøgodkendelse.

Hent anmeldeskema i word her eller som pdf her

§ 35:

Afgræsning til naturplejeformål for dyrehold som er opstaldet en del af året.

Hent anmeldeskema i word her eller som pdf her

§ 36:

Afgræsning til naturplejeformål for dyrehold der går ude hele året.

Hent anmeldeskema i word her eller som pdf her

§ 37:

Omlægning af svinehold til økologisk produktion.

Hent anmeldeskema i word her eller som pdf her

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Plan og miljø - landbrug
landbrug@jammerbugt.dk