Nabohjælp skilt

Retningslinjer for opsætning af nabohjælpsskilte i Jammerbugt Kommune. Skilte må ikke sættes op uden tilladelse.

Vejarealet er som udgangspunkt forbeholdt autoriseret vejafmærkning i forholdt til regulering af færdslen, vejvisning, mv. Som udgangspunkt skal det undersøges, om det er muligt at opsætte skiltning udenfor vejareal, dvs. på privat areal, på fællesarealer eller andet. Hvis der er mulighed for at sætte skiltet op på privat grund, fx i kanten af en have, kræver det ikke kommunens tilladelse, medmindre der er regler for skiltning i en eventuel lokalplan.

Tilladelse til opsætning af nabohjælpsskilte gives kun til opsætning på boligveje i byområder/sommerhusområder. Grundejerne i området skal være enige om, at skiltet skal opsættes. 

Tilladelser gives med vilkår om

  • at kommunen kan godkende den anviste placering (skilt må ikke opsættes i oversigtsareal, må ikke opsættes på standere med autoriseret vejafmærkning (herunder gadenavneskilte), må ikke skærme for anden skiltning, må ikke virke forstyrrende)
  • at kommunen står for opsætning af skiltet på ansøgers regning, så der ikke sker skader på vejens udstyr, eller at ledninger i jorden bliver beskadiget
  • at politiet ikke har indvendinger mod opsætning af skiltet (kommunen sender konkret forespørgsel til politiet)
  • at kommunen til enhver tid har ret til at fjerne skiltet
  • at der ikke skal opsættes for mange skilte i et område, men at skiltene opsættes strategisk i forhold til stamveje og lignende

 

Ansøgning

Såfremt skiltet skal sættes op i vejareal, så skal ansøgning sendes til veje@jammerbugt.dk. 

Ansøgning skal indeholde:

  • hvor I præcis ønsker skiltet skal sættes op
  • om der er bred opbakning til opsætning af nabohjælpsskilt
  • om I kan acceptere ovenstående vilkår

 

Retsgrundlag

Vejlovens § 80 stk. 1, nr. 1 § 89 (lov om offentlige veje, nr. 1520 af 27. december 2014):

§ 80. Det offentlige vejareal kan med vejmyndighedens tilladelse anvendes til

1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn el.lign.,

2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning eller

3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring el.lign., når dette sker som led i erhvervsmæssig virksomhed.

 

§ 89. Inden der gives tilladelse efter §§ 73, 80, 82, 86 og 88, skal vejmyndigheden forhandle med politiet.