Invalidebil

Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge Jammerbugt kommune om støtte til en bil i henhold til § 114 i serviceloven.

Ansøg om støtte til bil

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

  • opnå eller fastholde et arbejde
  • gennemføre en uddannelse
  • deltage i aktiviteter

Jammerbugt kommune vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, f.eks. din gangdistance. Desuden vurderes, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, f.eks. individuel handicapkørsel.

Støtten ydes som rentefrit lån.

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Særlig indretning

Du kan søge om tilskud til automatgear, som kan gives, hvis:
- bilen er under et år gammel
- bilen er indrettet med automatgear fra fabrikken
Tilskud til automatgear udgør et fast beløb på 23.389 kr. (2012)

Udskiftning af bil

Der kan tidligst ydes støtte til udskiftning af bil seks år efter registreringen af en bil, hvortil der er ydet støtte. Der kan dog ydes støtte før seks års periodens udløb, hvis
1) Det ved erklæring fra en synsmyndighed dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig,
2) Bilen er totalskadet, eller
3) Bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgers funktionsevne.

Sagsbehandlingstid

Der skal påregnes en sagsbehandlingstid på op til 9 måneder.

Klager over afslag på bil

Hvis du får afslag på støtte til køb af bil, kan du klage over afgørelsen. Dette gør du ved at henvende dig til Kommunen (skriftligt/mundtligt) inden fire uger efter, at du har modtaget afslaget. Hvis ikke Kommunen giver dig medhold i din klage, sendes den videre til Det Sociale Nævn.