Spildevand i det åbne land

I Jammerbugt Kommune er der omkring 8.700 ejendomme udenfor de kloakerede områder. Af disse er godt 350 ejendomme beliggende indenfor et område udpeget i regionplanerne, hvor der vil blive stillet krav om forbedret rensning af spildevandet. I de udpegede områder stilles forskellige krav til rensningen.

Se på kommunens digitale kort hvordan din ejendom ligger i forhold til spildevandskrav

Baggrunden for at ejendommene skal forbedre rensningen af spildevandet skyldes, at der flere strækninger af vandløbene, der ikke overholder målsætningen. Det er vurderet, at udledningen af spildevand til dræn, grøft eller vandløb er årsagen til dette.

Kortlægning af ejendommes spildevandsforhold

Jammerbugt Kommune vil i 2013-2014 kortlægge ejendommenes udledning af spildevand i de udpegede områder. Kommunens viden om de eksisterende afløbsforhold begrænser sig til oplysninger fra bl.a. BBR-register, evt. tidligere byggesager og tilsyn mv. For at opdatere disse oplysninger og dermed tilvejebringe det bedst mulige grundlag for vurdering af en evt. miljøpåvirkning, vil Jammerbugt Kommune besøge ejendommene i områderne.

Ved besøgene vil der blive set nærmere på, om der på ejendommene nedsives spildevand, eller om spildevandet ledes videre til dræn, grøft eller vandløb. Hvis du er ejer af en af ejendommene, vil det oftest være dig, der ved, hvor spildevandet ledes hen. Det vil derfor være en stor hjælp for os, hvis du er tilstede. Vi sender derfor et brev ud til dig, så der er mulighed for, at du kan være tilstede ved besøget. Der er mulighed for at få tidpunktet for besøget flyttet.

Påbud om forbedret spildevandsrensning

Hvis der er udledning af spildevand fra din ejendom til dræn, grøft eller vandløb, og den ligger i et af de udpegede områder, så kan du forvente at få et påbud om forbedret spildevandsrensning. Når du som ejer modtager et påbud, så har du to muligheder. Enten kan du få en kloakmester til at etablere et nyt spildevandsanlæg, eller du kan indgå et kontraktligt medlemskab af Jammerbugt Forsyning A/S, som så vil stå for etablering af størstedelen af anlægget. I forbindelse med et påbud vil du få mere information om dette.

Afdragsordning i forbindelse med forbedret spildevandsrensning

Den 1. februar 2015 trådte lov nr. 56 af 27. januar 2015 i kraft. Ændringsloven regulerer bl.a. afdragsordninger, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning for ejendomsejere i det åbne land. Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 udmønter denne lov og trådte i kraft den 5. februar 2015.

Ifølge bekendtgørelsen skal ejendomsejere kunne ansøge kommunen om forlænget påbudsfrist og afdragsordning ved hjælp af et elektronisk ansøgningsskema. Se ansøgningsskema neden for.

Spildevandsanlæg

Nedenfor er der en beskrivelse af de oftest etablerede anlæg - nedsivningsanlæg, minirenseanlæg og samletank. Der findes dog andre typer af spildevandsanlæg. For mere information om private spildevandsanlæg, se linket til folder fra Hedeselskabet til højre. Du kan med fordel kontakte en kloakmester om dine muligheder og hjælp til ansøgning herom.

Bemærk at enhver etablering af et nyt eller ændring af et eksisterende spildevandsanlæg, kræver tilladelse fra kommunen. Såfremt belastningen til et eksisterende spildevandsanlæg øges, eksempelvis ved tilbygning til huset, ekstra badeværelse eller lignende, kræver Jammerbugt Kommune, at der skal etableres et godkendt spildevandsanlæg.

Bundfældningstank (Septiktank)

Inden udledning af husspildevand til nedsivning eller minirenseanlæg, skal spildevandet gennemgå en mekanisk rensning via en bundfældningstank på minimum 2 kubikmeter. Bundfældningstanken skal som minimum tømmes én gang om året eller efter behov.

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg består efter mekanisk rensning i en bundfældningstank, af en fordelerbrønd og to eller flere sivedræn. Sivedrænet skal dimensioneres efter vandmængde og jordbundens beskaffenhed. Et typisk nedsivningsanlæg består af 2-3 drænstrenge på hver 15 meter.

Jordbundsforholdene og afstand til eksempelvis drikkevandsboringer kan betyde, at der ikke kan etableres nedsivningsanlæg på ejendommen.

Minirenseanlæg

Minirenseanlæg er små renseanlæg, beregnet til at rense spildevandet fra en eller to husstande. De er opbygget som små automatiske anlæg, der renser spildevandet efter samme principper, som kendes fra de større renseanlæg. Spildevandet fra husstanden ledes til en bundfældningstank og efterfølgende til minirenseanlægget. Det rensede vand fra minirenseanlægget ledes til vandløb eller til nedsivning.

Samletank

Samletank består af en tæt tank, hvor ejendommens spildevand ledes hen til. Tanken skal tømmes, når den er fuld. Det er dig som ejer, som hyrer et slamsugerfirma til dette. Spildevandet skal køres til behandling på et renseanlæg. Samletank benyttes oftest på ejendomme, hvor spildevandsmængden er meget lille.

Herunder er der ansøgningsskema:

Link til ansøgningsskema vedr. afdragsordning

Du skal søge om nyt kloakanlæg via Byg og Miljø

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Vand og natur
Jette Vestergaard
Tlf. direkte: 72 57 73 78
jev@jammerbugt.dk

Søg nyt kloakanlæg

Byg og Miljø