RottehandlingsplanIndledning og baggrund

I henhold til bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni 2012, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen.

Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og kommunalbestyrelsen skal revidere planen minimum hvert 3. år.

Handlingsplanen skal som minimum indeholde følgende;

 • Overordnede mål for bekæmpelse
 • Tildelte ressourcer
 • Målelige succeskriterier
 • Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål

Handlingsplanen vil, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:

 • Ejendomme i landzone
 • Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
 • Fødevarevirksomheder
 • Kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærer)
 • Havnearealer
 • Kommunale genbrugsstationer
 • Lossepladser og deponier
 • Vildtfodringspladser

Overordnede mål for rottebekæmpelsen

Jammerbugt Kommunes mål for rottebekæmpelsen er at yde en hurtig indsats til borgerne efter anmeldelse af rotter. Samtidig ønsker vi at bekæmpe rotterne effektivt.


For at opsætte realistiske mål for rottebekæmpelsen og forebyggelse, er der behov for øget viden om, hvor indsatserne vil have størst effekt. Derfor vil denne 1. generation af rottehandlingsplanen have fokus på den nuværende rottebekæmpelse samt omhandle de undersøgelser, der er nødvendige for at kvalificere rottebekæmpelsen fremover.

De overordnede mål for Jammerbugt Kommune er derfor;

 • at sikre effektiv rottebekæmpelse i kommunen, herunder at
  - udføre rottebekæmpelse i henhold til bekendtgørelsen
  - kvalificere viden om, hvordan forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan effektiviseres i Jammerbugt Kommune

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen

Jammerbugt Kommune opkræver et gebyr hos samtlige ejendomme i kommunen til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter, og sker med hjemmel i Rottebekendtgørelsen.

Gebyret har i perioden 2010 - 2012 været på 0,02 promille af ejendomsværdien, og forventes i perioden 2013 – 2015 at blive på 0,0199 promille. Gebyret går til de direkte udgifter ved rottebekæmpelse, samt til de øvrige udgifter, der er ved rottebekæmpelsesopgaven, herunder de IT-systemer (PestiKom), som benyttes til anmeldelse af rotteforekomster og registrering af bekæmpelsesindsatsen.

Den administrative håndtering af rottebekæmpelsen foretages af Teknik- og Miljøforvaltningens Forvaltningsservice, mens myndighedsansvaret for rottebekæmpelsen ligger i team Miljø. Det praktiske bekæmpelsesarbejde udføres på kontrakt af et skadedyrsbekæmpelsesfirma.

 Rotteanmeldelser Tabel

Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen

Succeskriterierne er formuleret med henblik på at kunne opfylde kommunens overordnede mål for rottebekæmpelsen. 

Rotte Succeskriterium

Beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål

For beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål, se ovenstående tabel.

Jammerbugt Kommune udarbejder information om, at borgere skal anmelde rotter via kommunens hjemmeside. Der annoncere i aviser to gange årligt.

Særlige indsatsområder

Der fastlægges ikke særlige indsatsområder ud over kravene i Rottebekendtgørelsen i forbindelse med vedtagelsen af denne handlingsplan. Handlingsplanens tiltag har til formål at kvalificere kommunens viden om, hvordan forebyggelse og bekæmpelse kan effektiviseres.

På ejendomme i landzone og på landbrugsejendomme i byzone indføres fra 1. januar 2013 differentierede kampagnetilsyn. Der føres regelmæssigt tilsyn på alle faste ejendomme hvert andet år i landzone. Ved rottefund skal der efter afsluttet rottebekæmpelse foretages opfølgende tilsyn hvert halve år, indtil der ved tre på hinanden
følgende tilsyn ikke er konstateret rotter. Derefter overgås til tilsyn hvert andet år.

I Jammerbugt Kommune besøges ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder kun ved anmeldelse af rotter.
Fødevareregionen og Jammerbugt Kommune har gensidig pligt til at underrette hinanden, hvis der konstateres rotter på fødevarevirkomheder. Eftersyn på fødevarevirksomheder skal foretages samtidig med Fødevareregionens kontrol.

På de tre kommunale havne (Gjøl, Attrup og Haverslev) foretages rottebekæmpelsen på kontrakt med et skadedyrsbekæmpelsesfirma.

På de kommunale genbrugsstationer foretages rottebekæmpelsen af Jammerbugt Kommunes Forsyningsafdeling.

Hent rottehandlingsplanen som pdf-fil.

Hvis du ikke har en pdf-reader, kan du hente under rubrikken Links.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk