Saltum Bjerge

Saltum Bjerge blev dannet under sidste istid, hvor is og smeltevand dannede det stærkt kuperede terræn øst for byen Saltum. Området har været brugt til afgræsning i århundredrer, men på det seneste været truet af tilgroning. Der er flere kildevæld i dalene, og de varierende fugtighedsforhold mellem dal og bakketop betyder, at der er et meget varieret plante- og dyreliv.

Overdrevsarealerne omfatter naturtyperne surt overdrev, kalkoverdrev og rigkær. De blev alle vurderet som værende i ugunstig bevaringsstatus i Natura 2000-planen 2009-15.

Jammerbugt Kommune har via den statslige og EU-støttede tillskudsordning til rydning og hegning og i et tæt samarbejde med de private lodsejere ryddet en stor del af de tilgroede arealer. Der er sat nye hegn omkring et samlet areal på ca. 28 ha, og dyreholdere har sat kreaturer på græs.

Det forventes, at afgræsningen i løbet af et par sæsoner vil reducere bevoksninger af lysesiv og tagrør i de lavestliggende område og begunstige arter tilknyttet lysåben natur, f.eks. forekomsten af gøgeurter. 

Der er ikke offentlig adgang til arealerne.

Værd at vide:

Saltum bjerge er udpeget til Natura 2000-område.