Rødhus - Ferbæk

Rødhus fredningen omfatter 221 ha omkring Rødhus og er ejet af staten, private og grundejerforeningen Ferbæk Ejerlaug. Fredningens hovedformål er at sikre og beskytte den store hedeslette ned mod Rødhusvej og de indlandsklitter der ligger i landskabet.

Naturstyrelsen varetager naturplejen på de statslige arealer, mens naturplejen på privatejede arealer udføres af Jammerbugt Kommune i samarbejde med private lodsejere og Ferbæk Ejerlaug.

Ferbæk Ejerlaug har i samarbejde med Jammerbugt Kommune fået bevilget midler via et Natur- og Miljøprojekt til etablering af hegn i foråret 2013, og der er indgået en græsningsaftale, så sletten afgræsses med kreaturer og islandske heste.

Desuden bekæmpes uønsket træopvækst og bevoksninger med rynket rose på hedearealerne og i klitterne i et samarbejde med ejerlauget. 

Se nærmere i Plejeplan for Rødhus-Ferbæk, 2013 og hjemmesiden Ferbæk Ejerlaug

 Ferbæk Ejerlaug igang med at bekæmpe rynket rose i 2015

Kontakt Naturpleje

Vækst- og Udviklingsforvaltningen 
Team Vand og Natur
Marianne Fisker
Tlf. direkte: 72 57 77 36
mkf@jammerbugt.dk

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk