Naturpleje og plejeplaner

Formålet med naturplejen er at bevare det særprægede plante- og dyreliv, som knytter sig til området mellem Jammerbugten og Limfjorden. Naturplejen skal især sikre den lysåbne natur, men den skal også understøtte landskabelige hensyn, således at der skabes eller fastholdes udsigter fra kommunens højeste punkter ud over landskaber og kyststrækninger. Vi giver det høj prioritet, at naturplejen spiller sammen med frilufts- og turistinteresser, jagt- og landbrugsinteresser og biologiske interesser.

Først og fremmest ønsker vi at pleje de arealer, der er beskyttede i henhold til §3 i Naturbeskyttelsesloven - med særligt fokus på de arealer som ligger inden for fredninger, Natura 2000 eller som ejes af kommunen. De fleste naturtyper kræver pleje for, at de bevares i den ønskede tilstand. 

Hvis ikke der udføres pleje på arealerne vil de med tiden "springe i skov" - dvs. der vil ske en tilgroning med træer og buske og dermed vil der blive skygge på arealerne og de lyskrævende arter vil langsomt forsvinde. Der er koldt og goldt inde i nåleskoven, hvor lyset ikke kommer ned til jorden.

Her vokser der kun ganske få planter og svampe. De største trusler mod de sårbare og ofte lyskrævende naturtyper i Danmark er tilgroning og nedfald af kvælstof fra luften. Tilgroningen sker fortrinsvis med nåletræer, birk og ahorn.

Vi giver det desuden høj prioritet, at naturplejen spiller sammen med frilufts- og turistinteresser, jagt- og landbrugsinteresser og biologiske interesser. Du kan se områdernes placering og fotos på link til kort over fredede områder og naturplejeprojekter.

Naturtyperne skal plejes forskelligt alt efter om det drejer sig om moser, heder, rigkær, overdrev eller enge. Nogle metoder kan ses beskrevet på naturplejeportalen og på link til plejemetoder.

Har du arealer, hvor du ønsker naturpleje?

Hvis du ejer arealer, som du mener vil være tjent med naturpleje, og arealerne ligger inden for et Natura 2000-område, er du velkommen til at kontakte Vand- og Naturafdelingen. Dine arealer kan måske komme med på kommunens liste over prioriterede, fremtidige naturplejeprojekter.  

Vedrørende støtteordninger til naturplejeprojekter inden for Natura 2000-områder, se nærmere om  på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside Skemaer og Vejledninger og Folder om tilskud til naturpleje i Natura 2000

Natura 2000-områder og fredede arealer

Jammerbugt Kommune har i mange år udført naturpleje i samarbejde med private lodsejere. Kreaturer og får afgræsser idag mange områder inden for Natura 2000-områder og på fredede arealer, hvorved der er skabt frit udsyn over heder, overdrev, moser og kystområder - områder som ellers var ved at vokse til med træer. Du kan se områdernes placering på kort via link nederst på siden.

Inden for fredninger har Jammerbugt Kommune ret til at udføre naturpleje på privatejede områder. Retten er givet til kommunerne med Naturbeskyttelsesloven § 52, stk. 3 og bekendtgørelse nr. 1604 af 20/11 2006 om pleje af fredede arealer.

Kommunen udarbejder plejeplaner, som med udgangspunkt i fredningsbestemmelserne angiver, hvordan naturværdierne sikres i områderne. Fredninger er ofte indført, hvor der er særlige karakteristiske landskaber eller sjældne planter og dyr. Plejeplaner i fredede områder godkendes af Fredningsnævnet.  

En plejeplan udarbejdes i dialog med lodsejeren uanset, om den omfatter et område inden for en fredning, et Natura 2000-område eller et §3-beskyttet område.

De offentliggjorte plejeplaner fremgår af kolonne til højre

Jammerbugt Kommunes naturplejeprojekter inden for Natura 2000-områder har i de senere år været iværksat på baggrund af støtte NaturErhvervsstyrelsen og EU, se nærmere om støtteordningerne på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside Skemaer og Vejledninger.

Netværkstræf for aktive naturplejere - noget for dig? Se nederst

Links:

Liste over igangværende og afsluttede naturpleje og hydrologiprojekter og 

Kort over natur- og vandløbsprojekter med ekstern finansiering 2012-15

Naturgenopretningsprojekter

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt Naturpleje

Vækst- og Udviklingsforvaltningen 
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk