Information om jordfordelingsprojekt

Her finder du information om jordfordelingsprojektet mellem Bulbjerg og Slettestrand i form af materialer fra afholdte møder, oplæg, avisartikler m.v.

Parabelklitterne kommer frem i landskabet -  status Gl. Kongevej september 2018.

Rydningen af klitfyr og sitkagran er færdig og parabelklitterne på arealet er nu synlige fra Gl. Kongevej.

Vi er meget tilfredse med resultatet og ser frem til at færdiggøre projektet, hvor der skal etableres P-anlæg langs Gl. Kongevej med infotavle om parabelklitterne.

Fra P-pladsen skal der etableres en afmærket trampesti ind til parabelklitten, hvor der bliver installeret en trappe og en platform, så alle kan komme op på klitten og se ud over klitlandskabet.

Vi arbejder på at få lavet en henvisning til parabelklitterne med skilte fra henholdsvis Klim by og Klim Strand, så alle kan finde hen til området, hvor der også etableres en shelter i nærheden af parabelklitten. I projektet indgår der også en overdækket info-rast for helårsgæster i området, som placeres ud for Klim Strand Camping. Der er planlagt indvielse til påske 2019.

Parabelklit ryddet 2018

Friluftsrådet har givet støtte til projektet.

Hvis du har spørgsmål bedes du henvende dig til projektleder Marianne Fisker mkf@jammerbugt.dk

Artikel 3. september 2018 i Mit LandboNord om projektet

Orienteringsmøde i Klim Klitplantage den 7. juli 2018

Klim Klitplantage IS og Jammerbugt Kommune inviterede alle interesserede til en orientering om tiltagene i Multifunktionel Jordfordeling i området. Mødet var annonceret i Fjerritslev Ugeavis samt på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Til mødet deltog DN Jammerbugt også og orienterede om deres projekter med rydninger og naturpleje.

Der var en konstruktiv dialog om natursyn med artspleje (hedepletvinge) rydning versus tilgroning samt naturpleje med græssende kreaturer. DN´s rolle med naturpleje blev drøftet.

I projektet skal vi fremover have mere fokus på områdets kulturhistorie. Der kan evt. udvikles et samarbejde med Klim Kalkovn om formidling i området.

Der er mange vidende personer blandt lodsejere i Klim Klitplantage, der kan fortælle den spændende historie om plantningen af Klim Klitplantage.

På mødet gav formand for Teknik og Miljøudvalget, Jens Christian Golding et bud på områdets potentialer, og at kommunen gerne understøtter området som sted at leve og bo. Landdistriktsudvikling med emner som arbejdspladser, turisme, hverdagsliv og at vi skal leve og bo i naturen. Jens Christian nævnte også, at området med bl.a. Thorupstrand og Klim Bjerg kan være en del af noget større. Området kan have muligheden for at blive et Biosfæreområde, dvs. et område som er udpeget af UNESCO.

Et biosfæreområde - eller reservat, som det også kaldes, er en internationalt vedtaget betegnelse for visse typer naturreservater. Projektet blev startet i 1971, og blev en del af UNESCOs program "Man and the Biosphere" i 1990'erne, og er senere slået igennem internationalt, så der i dag på verdensplan er 669 biosfærereservater i 120 lande.

Biosfærereservater adskiller sig fra traditionelle beskyttelsesområder ved at de kombinerer kærneområder underlagt strenge restriktioner med zoner, hvor der foregår bæredygtig erhvervsudøvelse. Nordøstgrønland blev allerede i 1977 udpeget som biosfærereservat, og er med 97.200.000 ha verdens største.

UNESCO udnævnte i 2017 Møn og de omkringliggende øer Bogø, Farø og Nyord samt det vand, der samler området, til biosfæreområde. Anerkendelsen er givet for områdernes enestående natur og for at skabe balance mellem mennesker og natur. Områdets rigdom af sårbare og truede dyre- og plantearter er en af årsagerne til UNESCO's udnævnelse.

For at komme i betragtning til UNESCO's liste skal man have en natur, der er kendetegnet ved varierede landskaber med en særlig artsrigdom af sårbare og truede dyre- og plantearter og ved, at de mennesker, der bor og arbejder i området, arbejder aktivt for at skabe balance mellem mennesker og natur. 

Vi fortsætter med at have telefonen åben til en dialog - såfremt der er lokale ønsker om nye tiltag i området. Projektleder Marianne Fisker

 Søren Rosenberg orienterede om DNs projekter   Annoncering Jens Christian Golding talte om områdets potentialer

Midlertidigt opkøb af to naboparceller beliggende nord for Klim Bjerg på henholdsvis 8 og 30 ha  

De midlertidige arealopkøb er sket på baggrund af et ønske fra Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune har købt areal på 8 ha.

Collective Impact-parterne har vurderet, at en imødekommelse af ønsket om et midlertidigt opkøb af naboparcellen, som er en sommerhusgrund på ca. 30 ha., ville bidrage til at styrke demonstrationsværdien af den multifunktionelle jordfordeling – til brug for Collective Impact-parternes videre arbejde med national skalering af multifunktionel jordfordeling.

Collective Impact-parterne har stillet en projektramme inkl. Realdania-finansiering til rådighed for Jammerbugt Kommune.

Vækst og Udviklingsforvaltningen er projektleder på udvikling og gennemførelse af de konkrete tiltag, som skal tilgodese naturkvaliteten, adgangsmuligheder, information om området samt skånsom jagt på arealerne.

Selve jordfordelingen er afsluttet

Vi er nu færdige med den fase i projektet, der omhandler selve jordfordelingen. I den forbindelse vil vi gerne takke for indsatsen fra lodsejerudvalget, som består af: Bertel Winther, Bjarke Laursen, Palle Bisgaard, Per Isaksen Jacobsen, Søren Nørmølle og Ulf Nielsen.

Omfanget blev til i alt involvering af 30 ejendomme, hvor der er omlagt godt 100 ha.

Landbrugsstyrelsen afholdt kendelsesmøde i jordfordelingen d. 24. januar 2018. Til kendelsen indkaldtes alle involverede lodsejere i jordfordelingen. Perspektivet i projektet ”Det åbne land som dobbelt ressource” og forventningen om, at en jordfordeling kan realisere en kombination af målsætninger har været vores røde tråd gennem hele processen med et meget aktivt og kompetent lodsejerudvalg. Lodsejerudvalget, som har haft en løbende dialog og tæt samarbejde med jordfordelingsplanlægger, Niels Otto Haldrup (Orbicon). Vi har sammen arbejdet med, hvor mange muligheder, der kan realiseres i det åbne land, når kommunen også har en jordfordeling til rådighed? Vi har arbejdet med følgende emner til en multifunktionalitet i jordfordeling

  • Arrondering: Driftsøkonomi, trafikbegrænsning og strukturtilpasning
  • Naturforbedringer: Biodiversitet og forbedringer for den sjældne sommerfugl, Hedepletvinge.
  • Lokalsamfunds-udbytte: Adgangsforhold, rekreative muligheder.

Handlinger, som rækker ud over jordfordelingen, er bl.a. at Jammerbugt Kommune har samarbejdet med Udvikling Han Herred, Klim Landsbyforening og Klim Strand Camping om tiltag, der kan understøtte turisme- og friluftsliv i projektområdet. Helt konkret er der tale om en overdækket rasteplads med info tavler og kort, der giver overblik over mulighederne mellem Kollerup og Thorupstrand. Der arbejdes fortsat med at søge midler til dette tiltag. 

Jammerbugt Kommune har i samarbejde med lodsejere, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og 15. juni Fonden fået bevilling til et kreaturhegn i et delområde. Her sikres sikre en skånsom naturpleje med græssende heste/kvæg i et område på 50 ha, hvor den sjældne sommerfugl Hedepletvinge har sit levested. Der etableres i løbet af 2018 en formidlingstavle med link til droneoverflyvning af arealet, som grænser op til Nordsøstien. Delområdet indgår i øvrigt i projektet med en demonstration af, at ca. 4 ha. landbrugsjord er taget ud af omdrift og på sigt overgår til naturtilstand for at bidrage til et større sammenhængende naturområde.

Som det fremgår af nedenstående tidslinje fortsætter projektet frem til 2019. En tværfaglig forskergruppe vil vurdere på multifunktionelle effekter af jordfordelingen og øvrige indsatser, som er igangsat og løbende igangsættes indenfor en kommende årrække. Jammerbugt Kommune vil i projektområdet understøtte med yderligere tiltag, der kan sikre de brede samfundsinteresser i området, bl.a. forbedret adgang til naturområderne og naturpleje, der skal forbedre biodiversiteten samt formidling af de unikke parabelklitter i området. Samarbejdet med lokalsamfundet, herunder foreninger i området er et vigtigt fundament, ikke mindst mht. realisering af handlinger og indsatser. Vi arbejder videre med de gode samarbejder, der er skabt i projektet – herunder med lodsejerudvalgsrepræsentanter, foreninger, skoler, erhvervsliv, fonde og andre aktører. Der er sået mange gode frø til en udvikling af området og helt konkret har der været dialog med mere end 70 enkelt lodsejere om mulighederne i området. Dette har en meget stor værdi for hele området, da ejerskab, fælles løsninger og ønsker om forandringer er stærke forudsætninger for varige løsninger i det åbne land, hvor interesserne mødes - på tværs af sektorer, nationale og lokale interesser og med langsigtede mål. 

Statusdiagram marts 2017

Statusdiagram og tidslinje marts 2017

Status juni 2017 

Jordfordelingen med det multifunktionelle sigte pågår stadig - og forløber frem til 1. november 2017, hvor de sidste aftaler skal være på plads.  Sideløbende med jordfordelingen er kommunen i dialog og samarbejde med lokale om projekter i området. I Fjerritslev - Svinkløv - Hjortdal - Slettestrand området har lokale i samarbejde med kommunen udarbejdet en strategiplan, og der er nedsat en bestyrelse. Se strategiplan. Jammerbugt Kommune har ligeledes bidraget til Teknologirådets projekt "Prioritering af Danmarks areal i fremtiden".  

Dyrskue i Fjerritslev 2016, 2017 og 2018

2016 -2018 har Jammerbugt Kommune haft en stand i det store telt på Dyrskuet i Fjerritslev, hvor der har været livlige diskussioner af jordfordeling og mulighederne for lokal udvikling, natur og produktion. Se artikel fra 2018

Dyrskue i Fjerritslev 2018  

 

Fjerritslev Ugeavis 10. maj 2016, se. 22-23.

Møde i Klim forsamlingshus den 28. april 2016

Mødepræsentation i Fjerritslev Ugeavis den 19.april 2016

Mødeprogram og formål, 28.04.16

Jammerbugt Kommune: Planer og ambitioner for en multifunktionel jordfordeling, 28.04.16

Jammerbugt Kommune: Projektområdet, 28.0416


______________________________________________________________________________________________________________________________________


”Vi er glade for, at Jammerbugt Kommune er udvalgt til at afprøve multifunktionel jordfordeling som et redskab til at opnå samfundsgevinster til gavn for landmænd og lokalsamfund.”
udtaler formændene for Teknik- og Miljøudvalget Jens Christian Golding og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen samstemmende.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur

Projektleder Marianne Fisker
Tlf. direkte: 72 57 77 36
mkf@jammerbugt.dk

Orbicon

Jordfordelingsplanlægger Niels Otto Haldrup

NIHA@orbicon.dk, tlf 30595507 

Fotos

Claus Bjørn Larsen