Olietanke

Har du en privat olietank, er der en række regler, du skal følge

Tjek om din olietank (under 6000 l) er lovlig:

 • Nedgravede ståltanke fra før 1970 er ulovlige og skal sløjfes senest 31. marts 2010
 • Nedgravede ståltanke med ukendt fabrikationsår skal sløjfes senest 31. marts 2010
 • Nedgravede ståltanke fra 1970 skal sløjfes senest 31. december 2010
 • Overjordiske tanke fra før 1980 skal sløjfes hurtigst muligt
 • Overjordikse tanke med ukendt fabrikationsår skal sløjfes hurtigst muligt
 • Overjordiske tanke fra 1980 skal sløjfes senest 31. december 2010


Ulovlige tank kan bliver et dyrt bekendskab. Er din tank for gammel eller på anden måde ulovlig skal du selv betale for at få ryddet op efter en evt. forurening.

I januar 2000 blev det indført, at alle olietanke under 6000 liter skal forsikres mod skader ved olieudslip. Så er det ikke er ejeren, der skal betale for oprydningen i tilfælde af forurening. Alle lovlige tanke er omfattet af en forsikring, der administreres af Topdanmark.

De regler, der gælder for olietanke er beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Se link i højre spalte.

Privat olietank

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

 • Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
 • Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.

Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

Ny olietank

Når du skal have en ny olietank, skal du anmelde det til kommunen 14 dage inden etableringen, uanset om den er overjordisk eller skal nedgraves.

Anmeldelsen skal indeholde:

 • en skitse over olietanken og rørenes placering på ejendommen
 • en beskrivelse af olietankens størrelse og type, samt hvilket materiale den er lavet af
 • tidspunkt for etablering

Du skal sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Du skal sende attesten til kommunen senest på etableringstidspunktet.

Hul på olietank

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk 

link til olietankskema

Olietankskema

Miljøstyrelsen: Plastolietanke med fejl

Brev fra Miljøstyrelsen vedr. plastolietanke med fejl 

Lovgivning

Du kan se 'Jordforureningsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for etablering og anvendelse af olietanke bliver reguleret via 'Olietankbekendtgørelsen'. Læs bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.