VVM

Hvad er VVM? Større anlæg kan ikke opføres eller ændres før, der er lavet en Vurdering af anlæggets Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse).

En VVM beskriver et projekts samlede virkninger på natur, miljø og mennesker, herunder eventuelle alternative udformninger og placeringsmuligheder.

Arbejdet med VVM-redegørelser har indtil 1.1.2007 været lavet i Nordjyllands Amt, men laves nu af kommunen.

Hvad siger loven?

Lovgivningen om VVM betyder, at bygherre ikke må påbegynde et VVM-pligtigt enkeltanlæg, før der er udarbejdet en redegørelse, der indeholder en vurdering af det konkrete anlægs forventede miljømæssige konsekvenser (VVM-redegørelse). Reglerne står i VVM-bekendtgørelsen.

Hvilke anlæg er VVM-pligtige?

VVM-reglerne vedrører anlæg som må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Disse anlæg kan inddeles i 2 grupper:

1) Anlæg der altid er VVM-pligtige er nævnt i bilag 1 til VVM-bekendtgørelsen.
Eksempler på anlæg, der altid er VVM-pligtige er: Større vejanlæg, store turistanlæg, cementfabrikker, detailhandelscentre af regional betydning, vindmøller over 80 meter totalhøjde med flere.

2) Anlæg der kan være VVM-pligtige er nævnt i bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen.
Etablering, udvidelse eller ændring af anlæg, der er opført på bilag 2, er VVM-pligtige hvis de må antages, at kunne påvirke miljøet væsentligt. Vurdering af, om et anlæg er VVM-pligtigt, kaldes en VVM-screening.

Eksempler på anlæg, der kan være VVM-pligtige er: Butikscentre, campingpladser, slagterier, anlæg til bortskaffelse af affald med flere.

Hvilke anlæg er ikke omfattet af VVM-pligt

- anlæg der ikke er omfattet af bilag 1 og 2 i VVM-bekendtgørelsen.
- ændringer på projekter og bestående anlæg, som ikke kan være til skade for miljøet.

Anmeldelsespligt

En bygherre har pligt til skriftligt at anmelde et anlægsprojekt, som er opført på bilag 1 eller bilag 2 til kommunen. Til anmeldelsen skal dette anmeldeskema benyttes. Anmeldelsen skal sendes digitalt til raadhus@jammerbugt.dk.

Hvis din virksomhed er omfattet af Bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen skal du VVM-anmelde dit projekt gennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Plan
Carsten Elfrom
Tlf. direkte: 72 57 73 37
cae@jammerbugt.dk

Byg & Miljø Portalen

Byg & Miljø