Ophævelse af dele af Lokalplan 20-001

Endelig vedtagelse af ophævelse af dele af Lokalplan 20-001 for et boligområde ved Torpet på Gjøl

Teknik- og Miljøudvalget har på deres møde den 5. marts 2018 besluttet endeligt at ophæve dele af Lokalplan 20-001 for et boligområde ved Torpet på Gjøl.

Baggrund
Lokalplan 20-001 for et boligområde ved Torpet på Gjøl blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april 2011. Lokalplanen omfatter arealer nord for Torpet og vest for Marken. Området kan jf. lokalplanen anvendes til boligområde i form af bebyggelser af typen tæt/ lav (række-, kæde- og dobbelthuse) samt bebyggelser af typen åben/ lav (parcelhuse).

Lokalplan 20-001 omfatter hele ejendommen Torpet 8 (matr.nr. 27b og 111a Gjøl By, Gjøl). Lokalplanen omfatter desuden dele af ejendommen Torpet 18 og Langesbjergvej 48 (dele af matr.nr. 26a Gjøl By, Gjøl). Resten af ejendommene Torpet 18 og Langesbjergvej 48 er beliggende uden for lokalplanafgrænsningen.

Årsagen til, at den forholdsvise nye Lokalplan 20-001 ønskes ophævet er, at der ved de arkæologiske forundersøgelser af området er gjort fund af så væsentlig betydning, at der skal laves en egentlig udgravning af området. En egentlig arkæologisk udgravning af fundområdet er økonomisk ikke en mulighed, og der er derfor ikke foretaget en udgravning af området. Da området ikke er udgravet, kan arealerne ikke anvendes til bebyggelse.

På dele af de arealer, som er omfattet af Lokalplan 20-001, er der udarbejdet og vedtaget en ny lokalplan - Lokalplan 20-003. Lokalplan 20-003 omfatter ikke de arealer, hvor der er gjort fund af arkæologisk betydning. Disse arealer er stadig omfattet af Lokalplan 20-001.

Når den resterende del af Lokalplan 20-001 ophæves, tilbagelægges restarealerne til landzone, og de vil i fremtiden kun kunne anvendes til landzoneformål uden mulighed for bebyggelse. Den eksisterende bebyggelse på ejendommen Torpet 8 bibeholdes dog i byzone. Anvendelse og bebyggelse af denne ejendom vil fremadrettet være omfattet af Kommuneplanen (Helhedsplanen) og af Bygningsreglementet.

Høring
Forslag til ophævelse af del af Lokalplan 20-001 for boligområde ved Torpet på Gjøl har været i offentlig høring i 4 uger. Der er i høringen indkommet én bemærkning.

Bemærkningen omhandler ikke sagen vedr. aflysning af dele af Lokalplan 20-001. Den indsendte bemærkning omhandler udelukkende forhold vedr. den gældende Lokalplan 20-003. Indsiger er blevet gjort opmærksom på, at deres indsigelse ikke kan tages til efterretning, da indsigelsen vedrører den i dag gældende Lokalplan 20-003.

Registrering af ændring
Jammerbugt Kommune, Plan- og Miljøafdelingen vil nu ophæve del af Lokalplan 20-001 ved digital indberetning til det statslige planregister Plansystem.dk.

Klage
Afgørelsen kan påklages inden 4 uger i overensstemmelse med reglerne i vedlagte Klage- og søgsmålsvejledning.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kathrine Brix Mørk på tlf.: 7257 7644 eller pr. mail til ktm@jammerbugt.dk.

 

Klage- og søgsmålsvejledning
Planloven

Hvad kan der klages over?
Jammerbugt Kommunes afgørelser efter planloven kan påklages til Nævnenes Hus gennem klageportalen.

Afgørelser efter planloven er blandt andet:
• Landzoneafgørelser
• Afgørelser om lokalplandispensationer
• Afgørelser om lokalplanpligt
• VVM-tilladelser
• VVM-screeninger
• Ekspropriationsafgørelser

Landzoneafgørelser og miljøkonsekvensvurderinger kan påklages for så vidt angår skønsmæssige og retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage uanset, hvad der begrunder din klage, og hvad du klager over.

For andre afgørelser kan kun retlige spørgsmål på påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage?
• Ministeren.
• Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene
Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk.