Forslag til Ophævelse af Lokalplan 205 vedr. et boligområde ved Fælledvej i SaltumTeknik- og Miljøudvalget har på deres møde den 5. november 2018 besluttet at igangsætte en proces med at få ophævet en del af Lokalplan 205 for et boligområde Ved Fælledvej i Saltum. Derfor udsendes ”Forslag til ophævelse af Lokalplan 205” i offentlig høring i 8 uger.

Baggrund

Lokalplan 205 for et boligområde ved Fælledvej i Saltum er vedtaget af Pandrup Byråd den 3. februar 2000. Lokalplanen omfatter arealer ved Fælledvej i den nordlig del af Saltum og kun en lille del af planen er udnyttet. Området kan jf. lokalplanen anvendes til boligområde i form af bebyggelser af typen tæt/ lav (række-, kæde- og dobbelthuse) samt bebyggelser af typen åben/ lav (parcelhuse). En stor del af lokalplanområde er stadig ubebygget.

Årsagen til at den forholdsvise nye Lokalplan 205 ønskes delvis ophævet er, at der kun er begrænset efterspørgsel på grunde i området. Ligeledes arbejdes der med et ny boligområde med 16 parcelhusgrunde i den vestlige del af Saltum By - syd for Nols Sø.

Landbrugsstyrelsen har bl.a. til opgave at sikre, at der ikke overføres flere landzonearealer til byzone, end der er nødvendigt i forhold til den byggeaktivitet, der er i området. Aflysningen af delområder 4, 5 og 6 i Lokalplan 205 betyder, at der skabes mulighed for at udlægge et nyt boligområde i den vestlige del af byen.

Delområderne 4, 5 og 6 i Lokalplan 205 tilbageføres til landzone, og vil i fremtiden kun kunne anvendes til landbrugsformål uden mulighed for bebyggelse. For arealerne gælder herefter alene Helhedsplanens retningslinjer for det åbne land. Kommunen er ejer af arealet og efter tilbageførelsen, kan arealet sælges.

Høring

Inden der træffes endelig beslutning om ophævelse af lokalplanen, skal der gennemføres en høring på 8 uger.

Høringen giver grundejere og beboere inden for lokalplanområdet samt naboer og parter i sagen mulighed for at komme med bemærkninger. De evt. indkomne bemærkninger vil blive taget i betragtning i den videre sagsbehandling. Er der bemærkninger til det ansøgte, bedes disse sendt til:

Jammerbugt Kommune

Toftevej 43

9440 Aabybro

Eller via mail på plan@jammerbugt.dk

Kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 2. januar 2019.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Alicja Jolanta Sørensen på telefon 7257 7637 eller på cjs@jammerbugt.dk.