Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53, Delområde S1-IV, Sommerhusområde Tulipanvej, Slettestrand

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 31. august 2017 vedtaget at udsende Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53, Delområde S1-IV og det sendes derfor i offentlig høring i 2 uger.

Du modtager dette brev, da du er part i sagen, f.eks. som ejer af en ejendom indenfor eller er nabo til lokalplanområdet. Hvis du har bemærkninger til planforslaget vil vi gerne høre fra dig. Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 13. oktober 2017 før kontortids ophør på adressen:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro    

eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk

Planforslaget
Tillægget er udarbejdet med det formål at justere de bygningsregulerende bestemmelser i Lokalplan 53, Delområde S1-IV, der er gældende for et sommerhusområde på Tulipanvej i Slettestrand.

Tillæg 1 er udformet som et tillæg til Lokalplan 53, Delområde S1-IV. Tillæg 1 omfatter præcist det samme område som Lokalplan 53, Delområde S1-IV.

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53, Delområde S1-IV kan findes her.

Hvis du ikke selv har mulighed for at se og/ eller printe lokalplanen kan den rekvireres ved at kontakte sagsbehandleren, som nævnes sidst i brevet.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder følgende midlertidige retsvirkninger:
Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget.

Retsvirkningerne fremgår af Planlovens § 17, se vedlagte uddrag.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 20. september 2017 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 20. september 2018.

Når lokalplanen bliver bekendtgjort offentligt, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.

Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere, jf. Planloven § 47. 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Der er jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af lokalplanforslaget. Screeningen viser, at bebyggelsen af området ikke har betydning for miljøet. Anvendelsen til sommerhusområde vurderes at give uændret belastning.

Idet screeningen viser, at der er uændret miljøbelastning af området, og at der er tale om en plan af mindre lokal betydning, er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Denne afgørelse kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Yderligere oplysninger
Du/I er velkommen til at kontakte Pernille Maria Voss på telefon 7257 7785 eller på pmv@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger om planforslaget.

Klage- og søgsmålsvejledning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Hvad kan der klages over? - § 16, stk. 1 og 2
Afgørelser om pligt til at udarbejde en miljøvurdering eller ej.

Afgørelserne kan påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. For afgørelser truffet i henhold til Planloven gælder:

Hvem kan klage? – Planlovens § 59

  • Miljøministeren.
  • Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man? - Planlovens § 60
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Ved klage efter den 1. februar 2017 er gebyret 900/ 1800 kr., jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage - Planlovens § 60
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages - Planlovens § 60
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene - Planlovens § 62
Afgørelser efter Planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk