Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 27-021

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 27-021 for et boligområde ved Horsbækken i Aabybro

Teknik- og Miljøudvalget har på deres møde den 9. april 2018 vedtaget Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 27-021, og lokalplanforslaget sendes derfor i offentlig høring fra den 11. april 2018 til og med den 3. maj 2018.

Hvis du har bemærkninger til planforslaget, vil vi gerne høre fra dig. Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 3. maj 2018:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk

Planforslaget
Planforslaget er udarbejdet i forbindelse med den nye ejers ønske om at udnytte ejendommen til tæt-lave boliger (rækkehuse). Ejendommen er medtaget i den gældende Lokalplan 27-021, men her er ejendommen udlagt til åben-lav bebyggelse i form af parcelhuse. Den gældende lokalplan giver i dag mulighed for, at der på ejendommen kan udstykkes en enkelt grund, foruden den eksisterende bebyggelse. Ønsket er at opføre 14 tæt-lave boliger på arealet.

Begrundelsen for at ændre på bestemmelserne for ejendommen er, at udnyttelse af ejendommen til tæt-lave boliger vil give et godt samspil med den resterende del af området. Området er ligeledes egnet til boliger af denne type.

Med tillæg til lokalplanen tilføjes Lokalplan 27-021 følgende nye paragraffer: 3.4, 3.6, 4.4, 5.3 og 5.6. Der ændres i følgende paragraffer i Lokalplan 27-021 - i § 5.1, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 og 8.4. Desuden tilrettes lokalplanens eksisterende nummerering af paragraffer, således dette stemmer overens med de nye tilføjede paragraffer.

De nye paragraffer i Tillæg 1 til Lokalplan 27-021 giver mulighed for realisering af det ansøgte. Den resterende del af Lokalplan 27-021 er fortsat gældende.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder følgende midlertidige retsvirkninger:
Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget. Retsvirkningerne fremgår af Planlovens § 17.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 11. april 2018 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 11. april 2019.
Når lokalplanen bliver bekendtgjort offentligt, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.

Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere, jf. Planloven § 47.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Der er jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) foretaget en screening af lokalplanforslaget. Screeningen viser, at bebyggelsen af området ikke har betydning for miljøet. Anvendelsen til boligområde vurderes at give uændret belastning.

Idet screeningen viser, at der er uændret miljøbelastning af området, og at der er tale om en plan af mindre lokal betydning, er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Denne afgørelse kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet, jf. klagevejledning nedenfor.

Yderligere oplysninger
Du/I er velkommen til at kontakte Kathrine Brix Mørk på telefon 7257 7644 eller på ktm@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger om planforslaget.

 

Klage- og søgsmålsvejledning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

Hvad kan der klages over? - § 21, stk. 1 og 2
Afgørelser om hvorvidt et projekt er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelserne kan påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. For afgørelser truffet i henhold til Planloven gælder:

Hvem kan klage? – Planlovens § 59
• Miljøministeren.
• Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man? - Planlovens § 60
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Ved klage efter den 1. februar 2017 er gebyret 900/ 1800 kr., jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage - Planlovens § 60
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages - Planlovens § 60
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.
Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Planklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene - Planlovens § 62
Afgørelser efter Planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for Planklagenævnet.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk