Forslag til Lokalplan 20-005, Boligområde, Birkumvænge, Gjøl og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30

Forslag til Lokalplan 20-005, Boligområde, Birkumvænge, Gjøl og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 25. august 2016 vedtaget Forslag til Lokalplan 20-005 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30. Planerne sendes derfor i offentlig høring i 10 uger, jf. Planloven §§ 24-26.

Hvis du/I har bemærkninger til planforslagene vil vi gerne høre fra dig/jer. Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen og kommuneplantillægget skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 8. november 2016 inden kontortids ophør på adressen:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk  

Planforslagene
Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er at sikre, at der vil være et varieret boligudbud i Gjøl By.

Det nye boligområde som lokalplanen åbner for, vil komme til at bestå af tæt-lave (sammenhængende boligbebyggelse) og åben lave boliger (parcelhuse). Lokalplanen giver konkret mulighed for otte tæt-lave boliger og fem åben-lave boliger.

Lokalplanomådet er beliggende i den østlige del af Gjøl By. Området afgrænses af mod syd af vejen Birkumvænge og mod nord af Isbakkevej. Lokalplanen omfatter matr.nr. 1cb Gjøl By, Gjøl, der underdeles i to delområder, Delområde I og II. I alt omfatter matr. 1cb, Gjøl By, Gjøl ca. 1 ha. Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Kommuneplantillæg nr. 30 er udarbejdet for at bringe overensstemmelse mellem kommuneplan og Lokalplan 20-005.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder følgende midlertidige retsvirkninger:

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget. Retsvirkningerne fremgår af Planlovens § 17.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 30. august 2016 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 30. august 2017.
Når lokalplanen bliver bekendtgjort offentligt, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere, jf. Planloven § 47.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Forslag til kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkning overfor ejendomme, som er omfattet af tillægget. Først når kommuneplantillægget er vedtaget og dermed bliver en del af kommuneplanen, indtræder retsvirkningerne.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Der er jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planforslagene. Screeningen viser, at bebyggelsen af området ikke har betydning for miljøet. Anvendelsen til boligområde vurderes at give uændret belastning.

Idet screeningen viser, at der er uændret miljøbelastning af området, og at der er tale om en plan af mindre lokal betydning, er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Denne afgørelse kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. klagevejledning nedenfor.

Yderligere oplysninger
Du/I er velkommen til at kontakte Kathrine Brix Mørk på telefon 7257 7644 eller på ktm@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger om planforslagene.

Klage- og søgsmålsvejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Hvad kan der klages over? - § 16, stk. 1 og 2
Afgørelser om pligt til at udarbejde en miljøvurdering eller ej. Afgørelserne kan påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. For afgørelser truffet i henhold til Planloven gælder:

Hvem kan klage? – Planlovens § 59
• Miljøministeren.
• Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man? - Planlovens § 60
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage - Planlovens § 60
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages - Planlovens § 60
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene - Planlovens § 62
Afgørelser efter Planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk