Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan nr. 243, Rekreativt område, Blokhus GolfcenterKommunalbestyrelsen har på deres møde den 9. april 2018 vedtaget Tillæg 1 til Lokalplan nr. 243 endeligt, jf. Planloven § 27, stk. 1. Planen har været i offentlig høring fra den 6. februar 2018 til og med den 6. marts 2018.

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkninger. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer i den endelige lokalplan, da bemærkningen henvender sig positivt om udvidelse af golfbanens aktiviteter.

Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske om udvidelse af Blokhus Golfcenters faciliteter fra 10 til 30 hotellejligheder samt træningsbane til padel-tennis.

Tillæg 1 til Lokalplan 243 omfatter præcist det samme område som Lokalplan 243, der er gældende for golfbanen Blokhus Golfcenter på Hunetorpvej i Hune.

Klage m.v.
Den endelige vedtagelse af planen kan påklages for så vidt angår retlige forhold. Klagefristen er 4 uger fra den dag planen er offentliggjort, jf. vedlagte klagevejledning.

Yderligere oplysninger
Du/I er velkommen til at kontakte Carsten Elfrom på telefon 7257 7337 eller på cae@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger om lokalplanen.

Klage- og søgsmålsvejledning
Planloven

Hvad kan der klages over?
Jammerbugt Kommunes afgørelser efter planloven kan påklages til Nævnenes Hus gennem klageportalen. Afgørelser efter planloven er blandt andet: • Landzoneafgørelser • Afgørelser om lokalplandispensationer • Afgørelser om lokalplanpligt • VVM-tilladelser • VVM-screeninger • Ekspropriationsafgørelser Landzoneafgørelser og miljøkonsekvensvurderinger kan påklages for så vidt angår skønsmæssige og retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage uanset, hvad der begrunder din klage, og hvad du klager over. For andre afgørelser kan kun retlige spørgsmål på påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage?
• Ministeren.
• Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klage-portalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene
Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk.