Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 27-021Teknik- og Miljøudvalget har på deres møde den 4. juni 2017 vedtaget Tillæg 1 til Lokalplan 27-021 endeligt, jf. Planloven § 27, stk. 1. Planen har været i offentlig høring fra den 11. april 2018 til og med den 3. maj 2018.

Der er i høringsperioden indkommet tre indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag. Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag har givet anledning til, at det samlede antal boliger i delområdet er ændret fra 14 boliger til maksimalt 12 boliger. Desuden er det tilføjet, at de 12 boliger skal etableres i fire klynger med tre boliger i hver klynge. Lokalplantillægget er tilrettet disse førnævnte ændringer.

Tillæg 1 til Lokalplan 27-021
Tillæg 1 til Lokalplan 27-021 er udarbejdet i forbindelse med den nye ejers ønske om at udnytte ejendommen til tæt-lave boliger (rækkehuse). Ejendommen er medtaget i den gældende Lokalplan 27-021, men her er ejendommen udlagt til åben-lav bebyggelse i form af parcelhuse. Den gældende lokalplan giver i dag mulighed for, at der på ejendommen kan udstykkes en enkelt grund, foruden den eksisterende bebyggelse.

Begrundelsen for at ændre på bestemmelserne for ejendommen er, at udnyttelse af ejendommen til tæt-lave boliger vil give et godt samspil med den resterende del af området. Området er ligeledes egnet til boliger af denne type.

Med tillæg til lokalplanen tilføjes Lokalplan 27-021 følgende nye paragraffer: 3.4, 3.6, 4.4, 5.3 og 5.6. Der ændres i følgende paragraffer i Lokalplan 27-021 - i § 5.1, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 og 8.4. Desuden tilrettes lokalplanens eksisterende nummerering af paragraffer, således dette stemmer overens med de nye tilføjede paragraffer.

De nye paragraffer i Tillæg 1 til Lokalplan 27-021 giver mulighed for realisering af det ansøgte, dog med en begrænsning i forhold til det samlede antal boliger i delområdet. Den resterende del af Lokalplan 27-021 er fortsat gældende.

Klage m.v.
Den endelige vedtagelse af planen kan påklages for så vidt angår retlige forhold.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, planen er offentliggjort, jf. vedlagte klagevej-ledning.

Yderligere oplysninger
Du/I er velkommen til at kontakte Kathrine Brix Mørk på telefon 7257 7644 eller på ktm@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger om planen.

 

Klage- og søgsmålsvejledning
Planloven

Hvad kan der klages over?
Jammerbugt Kommunes afgørelser efter planloven kan påklages til Nævnenes Hus gennem klageportalen.

Afgørelser efter planloven er blandt andet:
• Landzoneafgørelser
• Afgørelser om lokalplandispensationer
• Afgørelser om lokalplanpligt
• VVM-tilladelser
• VVM-screeninger
• Ekspropriationsafgørelser

Landzoneafgørelser og miljøkonsekvensvurderinger kan påklages for så vidt angår skønsmæssige og retli-ge spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage uanset, hvad der begrunder din klage, og hvad du klager over.

For andre afgørelser kan kun retlige spørgsmål på påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage?
• Ministeren.
• Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisatio-ner, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klage-portalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt be-kendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsætten-de virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene
Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 må-neder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klage-nævnet.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk.