Endelig vedtagelse af Lokalplan 28-005, Boligområde, Haldagervej, BierstedKommunalbestyrelsen har på deres møde den 15. februar 2018 vedtaget Lokalplan 28-005 endeligt, jf. Planloven § 27, stk. 1. Planen har været i offentlig høring fra den 17. oktober 2017 til den 2. januar 2018.

Der er i høringsperioden indkommet ét ændringsforslag. Ændringsforslaget ikke givet anledning til ændringer i den endelige plan.

Ændringsforslaget handler om, at der ønskes tilføjet lokalplanen, at opvarmning skal ske via fjernvarme.
Som angivet i lokalplanforslaget skal opvarmning i området ske ved individuelle løsninger. Årsagen hertil er, at bebyggelser i Biersted tidligere har været opvarmet med naturgas, men i og med at der ikke er meddelt projektgodkendelse i henhold til Varmeforsyningsloven til kollektiv varmeforsyning (naturgas) af lokalplanområdet, er området omfattet af forbuddet mod installation af naturgasfyr i nye bygninger, jf. Bygningsreglementet, ikrafttrådt den 1. januar 2013.
Det betyder, at der ikke er pligt til kollektiv varmeforsyning af lokalplanområdet, idet der ikke findes nærliggende muligheder for fjernvarme i området.
Dette betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan installeres fjernvarme i området, hvis det skulle være tilfældet, at Aabybro Fjernvarme ønsker at forsyne nye ejendomme i Biersted By med fjernvarme.

Lokalplan 28-005
I forbindelse med endelig vedtagelse af Lokalplan 28-005 er der planmæssigt givet tilladelse til, at lokalplanområdet kan anvendes til boligområde.

Lokalplanen giver mulighed for, at der indenfor lokalplanområdet kan opføres boliger af typen åben-lav (parcelhuse) samt boliger af typen tæt-lav (rækkehuse). De forskellige boligtyper fordeles i tre delområder.

Delområde I udlægges til boligområde, herunder areal til parkering. Der er i dag en eksisterende bebyggelse på ejendommen (den tidligere børnehave). Denne bebyggelse kan i fremtiden anvendes til bolig/boliger. Desuden er der i dag en parkeringsplads, som i fremtiden fortsat påtænkes anvendt til parkering. Eventuelt ny boligbebyggelse i delområdet kan bestå af åben-lave (parcelhuse) og tæt-lave (rækkehuse) boliger.
I Delområde I giver planen mulighed for, at der kan opføres op til tre parcelhusbebyggelser eller ni rækkehusbebyggelser. Der kan også etableres en kombination af de to boligtyper.

Delområde II kan anvendes til åben-lavt boligbyggeri (parcelhuse). Der kan indenfor delområdet maksimalt opføres 18 parcelhusbebyggelser.

Delområde III kan anvendes til tæt-lavt boligbyggeri (rækkehuse). Der kan indenfor delområdet maksimalt opføres 20 rækkehusbebyggelser. Alternativt kan der i dette delområde opføres seks åben/lave bebyggelser (parcelhuse) i stedet for rækkehusbebyggelserne.

Mindste grundstørrelse for åbent-lavt byggeri (parcelhuse) er 700 m², og mindste grundstørrelse fro tæt-lavt byggeri (rækkehuse) er 250 m². Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for åbent-lavt byggeri (parcelhuse) samt 40 for tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse).

Klage m.v.
Den endelige vedtagelse af planen kan påklages for så vidt angår retlige forhold. Klagefristen er 4 uger fra den dag, planen er offentliggjort, jf. klagevejledning nederst på siden.

Yderligere oplysninger
Du/I er velkommen til at kontakte Kathrine Brix Mørk på telefon 7257 7644 eller på ktm@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger om planen.

 

 

Klage- og søgsmålsvejledning
Planloven

Hvad kan der klages over?
Jammerbugt Kommunes afgørelser efter planloven kan påklages til Nævnenes Hus gennem klageportalen.

Afgørelser efter planloven er blandt andet:
• Landzoneafgørelser
• Afgørelser om lokalplandispensationer
• Afgørelser om lokalplanpligt
• VVM-tilladelser
• VVM-screeninger
• Ekspropriationsafgørelser

Landzoneafgørelser og miljøkonsekvensvurderinger kan påklages for så vidt angår skønsmæssige og retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage uanset, hvad der begrunder din klage, og hvad du klager over.

For andre afgørelser kan kun retlige spørgsmål på påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage?
• Ministeren.
• Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene
Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk.