Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født før 1956

Du får som udgangspunkt mindre i efterløn, hvis du har pensioner og andre indtægter end efterløn.

Pensioner kan påvirke din efterløn

Din efterløn bliver normalt gjort mindre, hvis du har en individuel pension eller en arbejdsmarkedspension. Det gælder, uanset om pensionen bliver udbetalt samtidig med din efterløn eller ej.

Du kan ikke få efterløn, hvis du får førtidspension eller har nået folkepensionsalderen.

Sådan bliver værdien af dine pensioner gjort op

Dit pensionsselskab, din pensionskasse el.lign. opgør og indberetter din pensionsformue omkring et halvt år før din efterlønsalder. Hvis det er muligt, vil pensionsværdien blive fremskrevet til værdien ved din efterlønsalder.

A-kassen bliver automatisk oplyst om de fleste af dine pensioner. Når a-kassen sender en oversigt over pensionerne til dig, skal du kontrollere, om oversigten er korrekt og fyldestgørende. Du skal give besked til din a-kasse, hvis du har rettelser til oversigten, fx hvis du finder fejl i oversigten, eller hvis du har udenlandske pensioner, der ikke er indberettet. Du skal også huske at oplyse din a-kasse, hver gang dine pensioner bliver reguleret eller ændret.

Får du udbetalt pension, efter du er fyldt 60 år, og inden du når efterlønsalderen, vil udbetalingerne kunne påvirke din efterløn.

A-kassen tager hensyn til pensionernes størrelse og art, når a-kassen beregner, hvor meget din efterløn skal sættes ned. I visse tilfælde undlader a-kassen at trække op til 15.700 kr. (2018) fra efterlønnen – det er det såkaldte bundfradrag.

Herudover tager a-kassen i betragtning, om du opfylder udskydelsesreglen, dvs. om du har udskudt efterlønnen og arbejdet i et vist omfang i ventetiden.

Du kan kontakte din a-kasse for at få yderligere vejledning om dine pensioners indvirkning på din efterløn.

Hvis dine pensioners værdi ændrer sig

A-kassen laver ikke om i opgørelsen af dine pensioner, selvom pensionernes værdi ændrer sig i forhold til den værdi, der er blevet indberettet til a-kassen. Pensionernes værdi kan fx ændre sig i takt med kursfald eller kursstigninger. Hvis dine pensioner er anbragt i værdipapirer, bærer du selv risikoen for, om dine pensionsværdier ændrer sig, efter de er blevet indberettet.

Du skal desuden være opmærksom på, at det vil kunne påvirke din efterløn, hvis du indbetaler ekstraordinære bidrag på din pensionsopsparing efter indberetningstidspunktet.

Pensioners betydning for din efterløn

Oversigt over fradrag for pensioner for personer født før den 1. januar 1956, som ikke opfylder udskydelsesreglen:
Pensionsordninger: Udbetales som engangsbeløb eller udbetales ikke: Udbetales løbende:
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er led i et ansættelsesforhold Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede årlige ydelse. Bundfradrag benyttes. Heraf trækkes 60 pct. fra i efterlønnen. 50 pct. af den faktiske udbetalte årlige ydelse trækkes fra i efterlønnen.
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er private Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede årlige ydelse. Bundfradrag benyttes. Heraf trækkes 60 pct. fra i efterlønnen. Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede årlige ydelse. Bundfradrag benyttes. Heraf trækkes 60 pct. fra i efterlønnen.
Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold Beregningsgrundlaget er 5 pct. af pensionsformuen ved efterlønsalderen. Bundfradrag benyttes. Heraf trækkes 60 pct. fra i efterlønnen. 50 pct. af den faktiske årlige ydelse trækkes fra i efterlønnen.
Pensioner med depotværdi, som er private Beregningsgrundlaget er 5 pct. af pensionsformuen ved efterlønsalderen. Bundfradrag benyttes. Heraf trækkes 60 pct. fra i efterlønnen. Beregningsgrundlaget er 5 pct. af pensionsformuen ved efterlønsalderen. Bundfradrag benyttes. Heraf trækkes 60 pct. fra i efterlønnen.
ATP, ægtefælle- og samleverpension, børnepension og invalidepension Påvirker ikke efterlønnen. Påvirker ikke efterlønnen.

Opfylder du udskydelsesreglen, ved overgangen til efterløn, skal du kun have fradrag i efterlønnen for pensioner, der er optjent som led i et ansættelsesforhold, og som du får udbetalt løbende i efterlønsperioden. Nedenfor er en oversigt over pensioners påvirkning af efterlønnen, for dem der opfylder udskydelsesreglen.

Oversigt over fradrag for pensioner for personer født før den 1. januar 1956, jf. § 20, stk. 8, som opfylder udskydelsesreglen i § 11:
Pensionsordninger: Udbetales som engangsbeløb eller udbetales ikke: Udbetales løbende:
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er led i et ansættelsesforhold Påvirker ikke efterlønnen. 55 pct. af den faktiske årlige ydelse trækkes fra i efterlønnen.
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er private Påvirker ikke efterlønnen. Påvirker ikke efterlønnen.
Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold Påvirker ikke efterlønnen. 55 pct. af den faktiske årlige ydelse trækkes fra i efterlønnen.
Pensioner med depotværdi, som er private Påvirker ikke efterlønnen. Påvirker ikke efterlønnen.
ATP, ægtefælle- og samleverpension, børnepension og invalidepension Påvirker ikke efterlønnen. Påvirker ikke efterlønnen.

Beregn efterløn

Her kan du få en vejledende beregning af, hvor meget du vil kunne få i efterløn.

Hvis du vil klage

A-kasserne træffer afgørelser om efterløn. Du kan klage over a-kassens afgørelser til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring. Du skal sende klagen til a-kassen, som derefter videresender den. Hvis du er uenig i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikrings afgørelse, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Kontakt

Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 72 55
Fax: 72 57 75 39
jobcenter@jammerbugt.dk

Arbejdsmarkedschef
Jannie Knudsen
jku@jammerbugt.dk

Job- og uddannelsesteam
Afdelingsleder
Per Sigsgaard
Tlf. direkte: 72 57 75 51
sig@jammerbugt.dk

Udvidet Indsatsteam
Afdelingsleder
Katrine Povlsen Hansen 
Tlf. direkte: 72 57 75 62
kph@jammerbugt.dk

Ungeenheden
Afdelingsleder
Line Jakobsen
Tlf. direkte: 41 91 26 12
ljk@jammerbugt.dk